19 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29360

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde bulunan “yabancı dil hazırlık programındakiler hariç,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca, tıp doktorluğu eğitim-öğretim programının, son bir yılı aile hekimliği dönemi olmak üzere toplam altı yıl olan normal öğrenim süresine ilaveten, öğrencilere üç yıl ek süre tanınır. Azami eğitim süresi dokuz yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 7 nci maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren tıp fakültesi programının süresi azami dokuz yıl olup, bu süre içerisinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 46 ncı maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın lisans programını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda Üniversitemizden mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları uygulama dilimi için iki yıl ek süre verilir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Katkı payını süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin (Bakanlar Kurulu kararı ile muaf olan öğrenciler hariç) ders kaydı yapılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2010

27556

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2011

28051

2-

21/8/2013

28742

3-

20/7/20141

29066