19 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29360

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak dönem başlarında hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki onbeşinci fıkra eklenmiştir.

“(15) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç dört yarıyıldan oluşan iki yıl, lisans programlarının normal süresi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) yaz dönemleri hariç sekiz yarıyıldan oluşan dört akademik yıldır.”

“(4) Lisans programları için azami öğrenim süresi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) yaz dönemleri hariç ondört yarıyıldan oluşan yedi akademik yıldır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığı “Eğitim-Öğretim Süresi, İzin Hakkı, Ek Süre, Ek Sınav, İlişik Kesme ve Diploma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 39 – (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç yedi yıldır. Beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç sekiz yıldır. Altı yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi, yaz öğrenimi hariç dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede belirtilen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. Hazırlık eğitiminde geçen süre ile Dil ve Bilimsel Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil değildir.

(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı,

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl,

c) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı,

tanınır.

(3) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(4) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim kurullarınca alınır. Ancak, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilebilir. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrencinin kendisi veya belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat edilmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulurlar.

(5) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi verilir ve kayıtta teslim etmiş olduğu diplomaları iade edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120