18 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29359

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (OYDEM)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/1998 tarihli ve 23343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (OYDEM) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.