18 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29359

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRK İSLAM SANATLARI VE MİMARİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSMİM): Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk İslam sanatları ve mimarisini kronolojik bir sistem içerisinde bilimsel veriler ışığında incelemek.

b) İslam sanatları ve mimarisinin nitelik ve niceliklerini belirlemek ve elde edilen çeşitli bilgilerle; çizim, fotoğraf, slayt, kısa ve uzun metrajlı belgesel filmlerle dokümantasyonunu gerçekleştirmek.

c) İslam sanat ve mimari ürünlerinin inşasına katkıda bulunmak, bakım ve onarımlarını aslına uygun olarak çoğaltılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar planlamak ve bunları atölye ve stüdyolarda uygulamak.

ç) Geleneksel yöntemlerle eser veren ve orijinal ürünler yapan ustaları desteklemek.

d) İslam sanatları ve mimarisi çalışmalarında bilim ve işbirliklerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

e) İslam sanatları, İslam sanatları tarihi, sanat tarihi dallarında lisansüstü çalışmalara destekler vermek.

f) Kaybolma tehlikeleriyle karşı karşıya olan İslam sanat ve mimarisi örneklerini yaşatmak için çalışmalar yapmak.

g) İslam sanatları ve mimarisi alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

ğ) İslam sanatları ve mimarisi alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

h) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile islam sanatları ve mimarisi konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

ı) İslam sanatları ve mimarisi alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

i) İslâm mimarisine yönelik çalışma yapan her türlü kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve tez çalışmalarında, araştırma tasarımından, safhalarına uzanan süreçte Üniversite öğretim üyelerinin ve diğer akademik/idari çalışanların ve lisansüstü öğrencilerinin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini sağlamak.

b) Türk İslam sanatları ve mimarisi ile ilgili pratik çalışma ve seminerler düzenlemek, eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

c) Türk İslam sanatları ve mimarisi konularında eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

ç) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda İslam sanatları ve mimarisi faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak, eğitim hizmeti vermek.

d) Türk İslam mimarisine uygun yeni eserler inşa eden ya da bu yönde çalışma yapan her türlü kamu/özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve kişilerle işbirliği yapmak.

e) Üniversiteye bağlı birimlerde çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve değerlendirilmesi hizmetini vermek.

f) Üniversitedeki İslam sanatları, restorasyon ve mimari dallarında kalitenin arttırılması ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amacıyla araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alandaki çalışmalara katılmak ve desteklemek.

g) Üniversitede çeşitli amaçlarla İslam sanatları ve mimarisi çalışmalarında kullanılacak araçların geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde İslam sanatları ve mimarisi alanlarında kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, İslam sanatları ve mimarisi alanları ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ocak, nisan, haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az dört defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belirlemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

ç) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

d) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile geçici veya sürekli olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.