18 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29359

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (DESEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/1998 tarihli ve 23447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on beş kişiden oluşur. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite personeli ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili Danışmanlık Komisyonları oluşturabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.