15 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29356

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/1988 tarihli ve 19798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 ve 16 ncı maddelerinde geçen “Yıldız Üniversitesi” ibareleri “Yıldız Teknik Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Merkez Müdürü görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Merkez Müdürünün görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Merkez Müdürü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Merkez Müdürü ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapmak ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.