22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29334

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6649                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 1 – (1) 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/4/2015