12 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29293

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2015/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

a) Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve

1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu

%13

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu

%9

c) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%20

ç) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%14

d) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%8

e) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7

f) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

 

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-30

1,0

30-35

1,5

35-40

1,9

40-45

2,3

45-50

2,7

50-55

3,1

55-56

3,9

56-57

4,1

57-58

4,3

58-59

4,5

59-60

4,7

”

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 13/3/2015 tarihinde, 2 nci maddesi 27/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.