11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM

VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN

ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastaneleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.