10 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29263

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/148

Konu           :   İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/11/2014 tarih ve 7673 sayılı yazısına istinaden;

1- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ballıkpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan eski 569 ve 570 no.lu parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 24/1/2012 tarih ve 2012/05 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2012/3025 Esas sayılı dosyasında açılan davada 20/1/2014 tarihli karar ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ballıkpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 569 ve 570 no.lu parsellerin imar uygulaması sonucu oluşan planlama alanına yönelik, “Gelişme Konut Alanı (Emsal:0.30, Hmax: 6.50 metre)”, “Ticaret Alanı (Emsal:1.00, Hmax: 12.50 metre)”, “İlköğretim Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Ortaöğretim Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Anaokulu Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Sağlık Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Dini Tesis Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Belediye Hizmet Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Kentsel Spor Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu (Emsal:0.30, Hmax: 6,50 metre)”, “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Emsal:0.60, Hmax: Serbest)”, “Trafo Alanı”, “Park”, “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.