6 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29228

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında yarıyılları, yaz dönemini, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik etmek üzere, Üniversitede görevli olup, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

h) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Adıyaman Üniversitesine bağlı birimleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, müdürün teklif edeceği, seçilecek üye sayısının iki katı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesi ve enstitü müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

j) İkinci tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının gerektirdiği durumlarda, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olup, birinci danışmanın teklifi ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

k) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi veya Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

l) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimini ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

m) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı olan tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini,

o) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ö) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

p) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

r) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders aşamasında hazırladığı, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacı ile en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) Uzmanlık alanı dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve bilimsel etiğin, çalışma disiplininin, güncel literatürü takip etme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına ve tez/sanatta yeterlik çalışmasının temellerinin oluşturulmasına yardımcı olan teorik dersi,

y) Uzaktan öğretim: Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,

z) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

aa) Yarıyıl: Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

bb) Yarıyıl projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

cc) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,

çç) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

dd) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvurular ile İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun onayı ile Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olması, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları ve YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar 9 uncu maddede belirlenmiştir.

b) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında, adayların yüksek lisans için YDS’den en az 80 puan almış olmaları gerekir. Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş herhangi bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan alanlar da yabancı dil şartını yerine getirmiş olurlar.

c) Tezli yüksek lisans programlarına girebilmek için değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15'i esas alınır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına girebilmek için genel başarı notu en az 65 olmalıdır. Genel başarı notu, ilgili ALES notunun %60'ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 40'ının toplamından elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanının dikkate alınmadığı durumlarda, ilgili adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanır.

e) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran adayların kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav notunun %15'i ve meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınav notunun %20’sinin toplamına göre en az 65 puan alan adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 olması, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavından birine girmiş olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmeleri gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda ALES koşulu aranmaz.

g) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %60’ının toplamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp/diş hekimliği/veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık/fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

b) Adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen başka yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim/anasanat dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp/diş hekimliği/veteriner fakültesi diplomasına sahip olanlarda bu şart aranmaz.

d) Değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15'i esas alınacaktır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Tıp Fakültesi mezunlarının 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına ya da en az 55 standart ALES sayısal puanına; Tıp fakültesi mezunu olmayanlardan diş hekimliği fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 standart DUS temel puanına, veteriner fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer alanlardan başvuranların ise yüksek lisans diplomasına ve en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın %70'inin ve temel tıp bilimleri ikinci bölümünden elde edilen standart puanın %30'unun toplanması ile elde edilir.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notu en az 70 puan olmalıdır. Başarı notu; ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50'sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %35'inin ve yabancı dil sınav notunun %15'inin toplamından elde edilir.

g) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından uygun görülecek bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 70 olması, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavından birine girmiş olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmeleri gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda ALES koşulu aranmaz.

ğ) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, meslekî birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %60’ının toplamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak için, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşacak şekilde değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri değerlendirme sonucunu sınavdan sonraki ilk iş günü ilgili enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için, 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre öğrenci alımı yapılır.

(5) Lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini tamamlamak amacıyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, 5 inci maddedeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye sunulur. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın görüşü de alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en çok iki ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar, aldığı dersin tabi olduğu yönetmeliğe göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programdan alınacak derslerin toplam kredisi, bir yarıyılda ilgili lisansüstü programda alınabilecek toplam kredi miktarını aşamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre zarfında başarılı olamayan öğrenci daha sonraki yarıyıllarda, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(8) Bilimsel hazırlık programı, ilgili lisans programı açık olan tezli yüksek lisans programı için, ilgili lisans programı ve/veya yüksek lisans programı açık olan doktora programı için uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup, belirli bir alanda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(2) Özel öğrenciler sadece asıl öğrenciler için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(3) Özel öğrenciler, her yarıyıl en fazla iki ders alabilirler.

(4) Özel öğrenciler, tespit edilen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(6) Özel öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik hakkını kazanmaları durumunda, yazılı talepleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde son üç yılda aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programda almaları gereken dersler yerine saydırabilirler.

(8) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitünün başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, 5 inci maddedeki esaslara göre kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe ilan edilir.

(3) Yatay geçişe müracaat, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrenciler, önceden aldıkları dersler dikkate alınarak, genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Bu öğrencilerin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Yüksek lisans programına tez aşamasında, doktora programına da yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına yatay geçiş yapılmaz.

(7) Kayıtlı öğrencisi olan lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabilir.

(8) Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet edip yurt dışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eşdeğer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır.

(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(5) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen başka yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili enstitü, yabancı dil sınavından alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir.

(6) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan yabancı uyruklu adaylara ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(7) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, başka şart aranmaksızın programa kabul edilirler.

(8) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet edip yurt dışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adayların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu Kararları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlarına kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, kayıtlarının kesinleşebilmesi için, ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermek zorundadır. İlan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan veya mazeret bildirmeyen adayların yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için kanuni düzenlemelerle belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(2) Mazereti nedeni ile akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşulu ile ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci ders kaydı yaptırabilir.

(3) Lisansüstü programları azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda derslere, sınavlara katılmak ve tez ile ilgili koşulları yerine getirmek hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarından hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin, bu mazeretlerini belgelendirmesi halinde enstitü yönetim kurulu öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Sınav muafiyeti

MADDE 13 – (1) ALES; uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate Record Examination) sınavında en az 1100 puan alan adaylar ile GMAT (Graduate Management Aptitude) sınavında en az 550 puan alan adaylar, ALES’ten muaf sayılır.

(2) Türkçe dil sınavı; yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki üniversitelerden birinin dil öğretim merkezi Türkçe kursu diploma sınavını başarmış olan yabancı uyruklular, Türkçe dil sınavından muaf sayılır.

Ders muafiyeti

MADDE 14 – (1) İlgili lisansüstü öğrencisinin bir veya daha fazla dersten muaf olma ve daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programdan ders saydırma talebi, muaf olunmak istenen dersleri son üç yılda almış ve başarmış olmak koşuluyla, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalının görüşü dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az sekiz dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, başvuru değerlendirme tarihi itibariyle tezli yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi dolmamış olmak kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçebilir.

Dersler

MADDE 15 – (1) Dersler ve bu derslerin kredilerinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta ve laboratuvar ile uygulamalarda iki saat/hafta için bir ölçü birimidir.

b) Enstitülerde en fazla üç ulusal kredilik dersler açılabilir. İlk kez açılacak dersler ve mevcut derslerin kapatılması veya mevcut derslerdeki değişiklikler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi bir yarıyılda, tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer, yarıyıl projesi ve uzmanlık alanı dersi dışında, en fazla dört lisansüstü ders verebilir. Fakat ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı, tez danışmanının yükseköğretim kurumundan ayrılması veya tez danışmanlığı görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık gibi durumlarda daha fazla öğrencinin tez danışmanlığını yürütebilir.

ç) Seminer, yarıyıl projesi ve uzmanlık alanı dersi kredili derslerden sayılmaz.

d) Her yarıyıl açılacak dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim üyeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Tez danışmanlığı, seminer ve uzmanlık alanı derslerinin ücretlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez danışmanlığı için, tez aşamasında olan her bir yüksek lisans ve doktora öğrencisi için haftada bir saat olmak üzere, toplamda altı saatten fazla ödeme yapılmaz.

b) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında seminer ve yarıyıl projesi için, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısına bakılmaksızın, tezli/tezsiz yüksek lisans programında iki saat ve doktora programında iki saat olmak üzere, toplamda dört saatten fazla ödeme yapılmaz.

c) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında uzmanlık alanı dersi için, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programında dört saat ve doktora programında dört saat olmak üzere, toplamda sekiz saatten fazla ödeme yapılmaz.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.

a) Ara sınav: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü dersler için yapılan bir sınavdır. Her lisansüstü ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrıca, öğretim üyesinin uygun gördüğü proje, ödev ve laboratuvar gibi benzer faaliyetler ara sınav yerine sayılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim üyesi tarafından ders programında belirtilir.

b) Mazeret sınavı: İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü dersler için yarıyıl sonunda yapılan bir sınavdır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere FG notu verilir.

ç) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyılda açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavına girip de başarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FG notu verilir.

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders programında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava veya faaliyete katılmamış olan öğrencilere FG notu verilir.

(5)  Sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilmesi gerekir.

(6) Uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir.

(7) Her türlü sınav evrakı, öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir.

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

(2) Sınavlar 100  tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir dersten başarılı olabilmek, hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için ise en az 75 puan olması gerekir.

(4) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.

(5) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

(6) Notlarının değerlendirilmesinde öğretim üyeleri tarafından tabloda yer alan puanlama sistemi dikkate alınacaktır:

(7) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca bu değerlendirme kredisiz olarak alınan seminer, uzmanlık alanı dersi, klinik ve laboratuvar çalışması ve benzeri dersler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

(8) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına yönelik şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF notu verilir.

Notlarda maddî hata

MADDE 18 – (1) Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan edilmesinden başlayarak 5 iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne öğrenci veya öğretim üyesinin yazılı başvurusu ile yapılmalıdır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Kayıt silme

MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili enstitüye başvurur. Bu durumda ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri öğrenciye iade edilmez.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencilerin kaydı silinir.

(3) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Zorunlu olmayan derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersleri tekrar alabileceği gibi bu derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile ilgili yarıyılda açılan başka bir derse de kayıt yaptırabilir. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine alınan dersler de ders tekrarından sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun onayı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, toplam yirmibir ulusal krediden az olmamak şartı ile en az yedi adet ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları tüm kredili derslerden başarılı olan ve tez aşamasına geçen öğrenci, en erken üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Bir öğrenci bir yarıyılda oniki ulusal krediden fazla ders alamaz.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Programın süresi

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirlediği tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, danışman olarak atandığı tarihten itibaren ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, yarıyıl projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(4) İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır.

(5) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(6) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu en erken ikinci yarıyılın başından itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır.

(7) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı, alınan bütün derslerin başarıyla tamamlandığı yarıyılın bitimini izleyen ilk dört hafta içinde, ilgili öğrencinin enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde danışmanı ile birlikte hazırladığı tez önerisini ve tez programını anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ilgili enstitüye önerir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(8) Tez danışmanı, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, yarıyıl tatili ve yaz dönemi dâhil öğrencinin tez savunma sınavından başarılı olduğu tarihe kadar olan sürede, diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için haftalık 4 teorik saati geçmemek şartı ile uzmanlık alanı dersini açabilir. Her öğrenci açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

(9) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları bütün derslerden başarılı olan ve tez aşamasına geçen öğrencilerin, verdikleri tez önerisi kabul edildikten sonra, almak zorunda oldukları uzmanlık alanı dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uzmanlık alanı dersleri krediden sayılmaz.

(10) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(11) Bir yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez savunma sınavının; tarih, yer, saat ve jürisi, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Tez danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz beş kopyasını tez savunma sınavına girmek üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ile ilgili tutanaklar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sınavında tezi kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir tez konusu verilir veya ilgili öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, yarıyıl projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan yüksek lisans öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göstermektir.

(2) Bu program toplam otuz ulusal krediden az olmamak şartı ile en az on adet ders ve yarıyıl projesinden oluşur. Yarıyıl projesi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, yarıyıl projesinin alındığı yarıyılda yarıyıl projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

Programın süresi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirlediği danışmanı ilgili enstitüye önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren yarıyıl projesi sorumlusudur. Danışmanın önereceği yarıyıl projesi konusu en erken ikinci yarıyılın başından itibaren ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Yarıyıl projesi konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Yarıyıl projesini tamamlayan öğrenci, projesini enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı olarak değerlendirilen yarıyıl projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(4) Yarıyıl projesi başarısız olarak değerlendirilen öğrenci, projesini yeniden hazırlar. Başarısızlığın tekrarı durumunda öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir yarıyıl projesi konusu verilir. Kendisine yeni bir yarıyıl projesi konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrencinin, derslere devam ve yarıyıl projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve yarıyıl projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı

MADDE 31 – (1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun onayı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi,

gerekir.

(3) Doktora programı;

a) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam kırkbeş ulusal krediden az olmamak şartı ile en az on beş adet ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmidört ulusal krediden az olmamak şartı ile en az sekiz adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Bir öğrenci bir yarıyılda oniki ulusal krediden fazla ders alamaz.

(6) Bir doktora öğrencisinin lisans programından ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi de, danışman teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(8) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu tür programın uygulanma yöntem ve ilkeleri, Üniversitenin önerisi, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Programın süresi

MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için de dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için de üç yıldır.

(3) Kredili derslerini ve seminer(ler)ini başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altıncı yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunabilmesi için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Azami sürede ilgili programı tamamlayamayan öğrenciye, 2547 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, yarıyıl projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirlediği tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, danışman olarak atandığı tarihten itibaren ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, yarıyıl projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir.

(5) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Doktora öğrencisi tez konusu ile ilgili en az bir seminer vermek zorundadır. Seminer sorumlusunun önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ders aşamasında en erken ikinci yarıyılın başından itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/ anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır.

(6) Tez danışmanı, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren (her yarıyıl, yarıyıl tatili ve yaz dönemi dâhil) öğrencinin tez savunma sınavından başarılı olduğu tarihe kadar olan sürede, diğer tüm akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için haftalık dört teorik saati geçmemek şartı ile uzmanlık alanı dersini açabilir. Her öğrenci açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

(7) Toplam kredi miktarlarını tamamlayan, aldıkları bütün derslerden başarılı olan ve tez aşamasına geçen öğrencilerin, verdikleri tez önerisi kabul edildikten sonra, almak zorunda oldukları uzmanlık alanı dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uzmanlık alanı dersleri krediden sayılmaz.

(8) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler ile danışmanın mazereti anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(9) Bir doktora öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren ve diğer koşulları da yerine getiren tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci de en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlik sınavı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve o anabilim/anasanat dalında yer alan bilim/sanat dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş üyeden oluşur. Bilim/sanat dalı sayılarının az veya çok olması durumunda, komite anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından oluşturulur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, biri danışmanı ve diğerleri öncelikle ilgili anabilim/anasanat dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere, en az üç üyeden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki yarıyıllarda anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Öğrenci, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yeni tez önerisini savunur.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ilgili enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez savunma sınavının; tarih, yer, saat ve jürisi, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur.

(3) Tez danışmanı tarafından tezinin tamamlandığı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltsiz yedi kopyasını tez savunma sınavına girmek üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten başlamak üzere en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ile ilgili tutanaklar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sınavında tezi kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeni bir tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öngörülen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, 33 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan doktora öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Bu programların amacı; ilgili enstitülerin anabilim/anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programların başlatılması

MADDE 41 – (1) Ortak programlar; YÖK tarafından hazırlanan, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile kendi özel koşullarını gözeten ortak bir protokolün hazırlanması ve enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programlara yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları ilgili enstitüler tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 42 – (1) Ortak programlara kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgarî kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir yabancı dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgarî puan ortak protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programlara Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar ortak protokolde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 43 – (1) Uluslararası ortak programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğrenim ücretinin beş katından, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için de sekiz katından fazla olmamak üzere ilgili enstitünün bulunduğu üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programlara dâhil olan öğrencilerin, öğrenim süresi içerisinde öğrenci katkı payının hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak programlarda öğrenim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

Öğrenim ücretinin ödenme usulü

MADDE 44 – (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim-öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim ve öğretim

MADDE 45 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak programlarda eğitim ve öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden ortak protokolde yer alır.

(2) Ulusal ortak programlara dâhil öğrenciler için ilgili üniversitelerden birinden danışman atanması gerekir.

(3) Uluslararası ortak programlara dâhil öğrenciler için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman atanır.

(4) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olamaz. Ortak programların ilgili üniversitelerde geçirilecek asgarî süreleri ve bu sürelerin geçirileceği yarıyıllar ile toplam süresi ortak protokolde belirtilir.

(5) Uluslararası programlara kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl otuz Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının kurumlardan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar ortak protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programlarda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler ortak protokolde açıkça belirtilir.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programların her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 47 – (1) Hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü ortak programlara devam edemeyen öğrencilerin, bu mazeretlerini belgelendirmesi halinde her iki üniversitenin mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden eğitim için bulundukları kurumun ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 48 – (1) Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, ilgili yükseköğretim kurumlarının yatay geçişle ilgili mevzuatlarına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 49 – (1) Uluslararası ortak programların izlenmesi ve denetlenmesinde, ilgili birimin bağlı bulunduğu enstitüler yetkilidir.

(2) Ortak programların müfredatları; müfredatları oluşturan ders, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile ortak programları yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, her iki yükseköğretim kurumunun imzalayacağı ortak protokolde belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 50 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerin, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile söz konusu lisansüstü öğrenciler için mazeret sınavları yapılır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Anne, baba, eş, çocuğu, kardeş gibi yakınının ölümünü belgelemesi,

ç) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere, ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılması,

d) İlgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 51 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunlarını, bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Disiplin işleri

MADDE 52 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve  28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak veya ilgili birimde ilan edilerek tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu ilgili birimlere bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise, verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

MADDE 54 – (1) AKTS kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim

MADDE 55 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanunların hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.