5 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29227

YNETMELK

Sinop niversitesinden:

SNOP NVERSTES SUALTI ARKEOLOJS UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sinop niversitesi Sualt Arkeolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sinop niversitesi Sualt Arkeolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversite bnyesinde yer alan faklte, yksekokul, enstit, uygulama ve aratrma merkezi, sualt dal merkezi, aratrma laboratuvar, yapm, bakm, onarm atlyesi ve pilot tesisler gibi birimleri ifade eder.

b) Merkez (SSAM): Sinop niversitesi Sualt Arkeolojisi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

e) Rektr: Sinop niversitesi Rektrn,

f) niversite: Sinop niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Sualt arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik arkeolojisi, ky ve liman arkeolojisi ve benzeri alanlarda, yurt ii ve yurt dndaki deniz ve isularda bilimsel almalar, kaz ve aratrmalar yapmak ve bu almalar yaymlamak.

b) Sualt kltr miras aratrmalar, sualt arkeolojisi alanlarnda ulusal ve uluslararas kongre, sempozyum, konferans, sergi ve kurslar dzenlemek, ayn alanda faaliyet gsteren ulusal ve uluslararas bilim kurumlaryla ortak almalar ve bilimsel toplantlar organize etmek, bilimsel, sosyal ve kltrel etkinlikler gerekletirmek, yaynlar yapmak.

c) Sualt kazlaryla ortaya karlan arkeolojik buluntularn korunmasna ynelik onarm ve koruma almalar yaparak bu alandaki kltrel mirasmzn gelecek kuaklara aktarlmasn salamak, bunun iin onarm ve koruma amal laboratuvarlar kurmak.

) Sualt arkeolojisine dair almalar kapsamnda, sualtndan ele geirilen tm organik ve inorganik arkeolojik materyalin incelenmesi, antik dnem deniz ticareti rotalarnn saptanmas gibi amalarla, disiplinleraras yaklam iinde; eskia tarihi ve dilleri, sanat tarihi, antropoloji, arkeobotanik, arkeozooloji, arkeometri, biyoloji, kimya, corafya, jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, jeofizik, mimari, inaat mhendislii, harita mhendislii, metalurji, gemi mhendislii, koruma ve onarm gibi bilim dallar ile ibirlii yapmak ve Merkezin almalar itibariyle niversite bnyesinde sualt kltrel zenginliklerinin sergilenecei sualt mzesinin kurulmasna ynelik almalar yapmak.

d) eitli etkinliklerle sualt kltrel varlklarn topluma tantarak ulusal bilincin gelimesine katk salamak.

e) Sualt kltr envanterini kartma almalar yapmak.

f) Sualt arkeolojisi dal, kaz ve grntleme teknikleri ve ekipmanlar alannda aratrma ve gelitirme almalar yapmak, bu amala laboratuvar kurmak.

g) niversitenin ve dier niversitelerin rencilerini sualt kltrel miras aratrmalarna yneltmek, aratrma anlay ve yntemleri konusunda eitim vermek, rencilerin sualt aratrma projelerinin uygulanmasna yardmc olmak ve imkanlar salamak, rencilerin ve her dzeyde aratrcnn geliimine ynelik eitim programlar, kurslar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak.

) Gzel sanatlar bilim alannda sualt kltrel mirasmz ile ilgili yaplacak almalara destek olmak.

h) Deniz ve i sulardaki sualt kltrel mirasmzn, turizm ile daha da tannmas iin almalar yapmak.

) Merkezin amalar dorultusundaki uygulama ve aratrma dallarn gerekletirebilecek bir dalg ekibini yetitirmek ve greve hazr tutmak.

i) lgili kurum ve kurulularca istenen dier almalar yapmak.

j) Rektr tarafndan verilen ve Merkezin alma amacna giren dier grevleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Mdr yardmcs, Mdrn bulunmad zamanlarda ona veklet eder. Veklet sresi alt ay geemez.

(2) niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan en ok iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclar, bilimsel almalarn devamn salamak ve Mdre yardmc olmak zere grevlendirilirler. Mdrn grev banda bulunmad durumlarda mdr yardmclarndan biri veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusunda, ynetim ve ileyiinden sorumlu kiidir. Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin ileyiiyle ilgili btn tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezce desteklenen aratrma projelerinin yry ve ileyiini izlemek ve denetlemek.

) Laboratuvar, ARGE birimleri gibi Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki ara gerecin maksimum verimle kullanm, salkl ileyi ve almasn salamak amacyla her trl tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun ortak kararyla Rektre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm amacyla giriimlerde bulunmak.

f) Danma Kurulunda tespit edilen gr ve nerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduu ve bunlardan ne gibi yararlar saland konusunda Danma Kuruluna bilgi vermek.

g) Merkezde grev alacak akademik ve idari personel ihtiyalarn gerekeleriyle birlikte hazrlayarak ve Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak. Merkeze bal birimlerin niversite elemanlarnca kullanm, mesai saatleri iinde ve dnda alma prensipleri ile ilgili dzenleyici ilemlerin hazrlanmasn salamak.

) Rektrce verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve mdr yardmclaryla birlikte niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen iki ye ile birlikte toplam be kiiden oluur. Mdr Ynetim Kurulu toplantlarna bakanlk yapar. Ynetim Kurulunun, Mdr ve yardmclar da dahil tm yeleri niversite retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilirler. Sresi dolmadan grevinden ayrlan veya niversite dnda alt aydan uzun sreli grevlendirilen yenin yerine kalan sre iin ayn usulle yeni grevlendirme yaplr.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine iki ayda en az bir kez salt ounluk ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; alma dzenini, Merkezde alacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak.

b) Gerekli dzenleyici ilemleri hazrlayarak niversite Senatosunun onayna sunmak.

c) Merkeze bal olarak alacak birimlerden sorumlu olacak elemanlar belirlemek.

) Merkezin alma prensiplerine, laboratuvarlarn ileyiine ve sorumlularna ilikin konularda gerekli kararlar almak.

d) Mdrce hazrlanacak program ve nerileri inceleyerek karara balamak.

e) Mdrn getirecei her trl konuyu karara balamak.

f) Danma Kurulunda oluan gr ve neriler dorultusunda kararlar almak.

g) Sunulan projelerin Merkez amalarna uygun olup olmadna karar vermek ve uygun projeler iin alma ortam hazrlamak ve nerilerde bulunmak.

) Aratrma gruplarn belirlemek ve bunlarn tekliflerini hazrlamak.

h) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Mdr ve mdr yardmclar, Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulu; niversite iinden veya dndan, Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili aratrma ve almalaryla tannan kiiler arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az alt kiiden oluur. Danma Kurulu Bakan, Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Grev sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla sreyle baka yerde grevlendirme nedeniyle toplantlara katlamayacak olan Danma Kurulu yelerinin yerine ayn usulle yeni yeler belirlenir. Bu ekilde grevlendirilen yeni yelerin grev sresi, dier yelerin grev sresi tamamlanana kadardr.

(3) stekleri halinde Danma Kurulunda grevlendirilecek ilgili kurum ve kurulularn temsilcileri Rektr tarafndan belirlenir. Danma Kurulu ylda en az bir kez Danma Kurulu Bakannn ars zerine salt ounluk ile toplanr. Merkezin almalar ile ilgili deerlendirmeler yapar ve nerilerde bulunur. Danma Kurulu; Merkezin danma organ olup, kararlar istiari niteliktedir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ilevleriyle ilgili olarak her trl neriyi dile getirmek ve alnacak tedbirler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek.

b) Blgedeki ve blge dndaki sanayi kurulular, dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine alaca kararlarla katkda bulunmak.

c) niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek.

) Merkezin ama ve faaliyet alan ile ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna imkan salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Merkez Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sinop niversitesi Rektr yrtr.