30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

YNETMELK

Karayollar Genel Mdrlnden:

KARAYOLLARI GENEL MDRLNE LK DEFA AIKTAN ATANACAK

TEKNK PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Karayollar Genel Mdrlnn Teknik Hizmetler Snfna ait kadrolarna KPSS (B) grubu puan srasna ve szl snav sonucuna gre ilk defa aktan atanacaklarn giri snavlar ve atanmalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Karayollar Genel Mdrl nsan Kaynaklar Dairesi Bakanln,

b) (B) grubu kadrolar: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn Teknik Hizmetler Snf balkl II numaral bendinde yer alan kadrolardan bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde saylanlar,

c) Genel Mdr: Karayollar Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Karayollar Genel Mdrln,

d) KPSS: (B) grubu kadrolara atanacaklar iin SYM tarafndan yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

e) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

f) Szl snav: Teknik Hizmetler Snfna dhil kadrolara aktan ilk defa atanacak adaylar iin Genel Mdrlke yaplan szl snav,

g) Yabanc dil snav: SYM tarafndan yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn (YK tarafndan denklii kabul edilen snavlar dhil),

) YK: Yksekretim Kurulu Bakanln,

ifade eder.

KNC BLM

Snav Komisyonunun Oluumu ve Grevleri

Snav Komisyonunun oluumu

MADDE 4 (1) Snav Komisyonu; Genel Mdr veya Genel Mdrn grevlendirecei bir Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, nsan Kaynaklar Dairesi Bakan, nsan Kaynaklar ve Atamalar ubesi Mdr ile Genel Mdr tarafndan en az ube Mdr dzeyinde belirlenen drt ye olmak zere toplam yedi asl yeden oluur. Ayrca, Genel Mdr tarafndan bu fkrada belirtilenler arasndan drt yedek ye tespit edilir.

(2) Snav Komisyonunun bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katldklar snavda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

Snav Komisyonunun grevleri

MADDE 5 (1) Snav Komisyonu, szl snav ilannda yer alacak hususlarn tespit edilmesi, snav ilemlerinin yrtlmesi, snavn yaplmas, snav sonularnn ilan edilerek duyurulmas, snav sonularna yaplacak itirazlarn incelenerek karara balanmas ve snava ilikin dier i ve ilemlerin yerine getirilmesiyle grevli ve yetkilidir.

Karar yeter says

MADDE 6 (1) Snav Komisyonu ye tam saysyla toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtirler.

NC BLM

Snav Bavurusu in Aranan Genel ve zel artlar

Szl Snava katlacaklarda aranacak artlar

MADDE 7 (1) Szl snava katlacaklarda aranacak genel artlar;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yazl genel artlar tamak,

b) Son bavuru tarihi itibaryla, Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin 11 inci maddesi uyarnca geerli olan KPSS snavnda, ilanda belirtilen puan trnden yetmi ve zeri puan alm olmak.

(2) Szl snava katlacaklarda aranacak zel artlar;

a) Mhendis, mimar ve ehir plancs kadrolarna atanabilmek iin;

1) Yurt iinde veya yurt dnda en az 4 yllk eitim veren mhendislik ve/veya mimarlk fakltelerinin, snav ilannda belirtilen blmlerinden mezun olmak,

2) Snav ilannda belirtilmi olmas halinde, yabanc dil snavndan snav ilan itibari ile son iki yl ierisinde alnm istenilen yabanc dil seviyesini kantlayc belge.

b) Matematiki, istatistiki, arkeolog ve grafiker kadrolarna atanabilmek iin;

1) Yurt iinde veya yurt dnda bu blmlerin en az 4 yllk eitim veren faklte veya yksekokullarndan mezun olmak,

2) Snav ilannda belirtilmi olmas halinde, yabanc dil snavndan snav ilan itibari ile son iki yl ierisinde alnm istenilen yabanc dil seviyesini kantlayc belge.

c) zmleyici ve programc kadrolarna atanabilmek iin;

1) Yurt iinde veya yurt dnda en az 4 yllk eitim veren faklte veya yksekokullarn, snav ilannda belirtilen blmlerinden mezun olmak,

2) Snav ilannda belirtilmi olmas halinde, yabanc dil snavndan snav ilan itibari ile son iki yl ierisinde alnm istenilen yabanc dil seviyesini kantlayc belge,

3) En az iki programlama dili bilmek.

) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin; en az 2 yl sreli mesleki ve/veya teknik eitim veren yksekokullarn, snav ilannda belirtilen blmlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin; en az lise dengi mesleki ve/veya teknik eitim veren okullarn, snav ilannda belirtilen blmlerinden mezun olmak.

DRDNC BLM

Giri Snavna likin Usul ve Esaslar

Snavn duyurusu

MADDE 8 (1) Szl snava katlma artlar; son bavuru tarihi, bavuru yeri, renim durumu ve blm ile KPSS puan tr, atama yaplacak kadrolarn unvan, says, snf ve derecesi, atanlacak grev yerleri, snav tarihi ve konular, bavuruda istenilecek belgeler belirtilmek suretiyle snav tarihinden en az otuz gn nce Trkiye genelinde gnlk olarak yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde yaymlanmak ve Genel Mdrlk ile Devlet Personel Bakanl internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Bavuru ilemleri

MADDE 9 (1) Szl snava bavuracak adaylar, Genel Mdrln kurumsal internet sitesinde yer alan lk Atama Bavuru Formunu elektronik ortamda doldurarak en ge son bavuru tarihi mesai bitimine kadar ayn internet adresine iletirler.

Bavurularn incelenmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 10 (1) Szl snava ilikin i ve ilemler Bakanlk tarafndan yerine getirilir. Bakanlk, yaplan bavurular inceleyerek adayn aranlan artlara sahip olup olmadn tespit eder. Aranlan artlar tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak ve ilk defa aktan atama yaplacak kadro saysnn katn gememek zere sralamaya tabi tutulur. Son sradaki adayla ayn puana sahip olan birden fazla aday bulunmas halinde, bu adaylar da szl snava alnr.

(2) Szl snava girmeye hak kazanan adaylarn ad ve soyadlar ile snav yerleri ve tarihleri Genel Mdrlk kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrca adaylara yazl bildirimde bulunulmaz.

Szl snav konular ve puanlama

MADDE 11 (1) Szl snavda adaylar;

a) Genel Mdrln faaliyet alanyla ilgili olarak meslei dahilinde bulunan konular (mesleki bilgisi),

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, muhakeme gc ve ifade yetenei,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenei ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilir.

(2) Adaylar, Snav Komisyonu yeleri tarafndan birinci fkrann (a) bendi iin 70 puan, dier bentlerinin her biri iin 6 puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar tutanaa geirilir.

Baar sralamas

MADDE 12 (1) Szl snavda baarl saylabilmek iin, Snav Komisyonu yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

(2) Baar puan, adaylarn KPSS puan ve szl snav puannn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir.

(3) Snav Komisyonu, baar puan en yksek adaydan balamak suretiyle atama yaplacak kadro says kadar asl aday belirler ve asl aday saysnn yzde yirmisini gemeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adaylarn haklar bir sonraki snav ilan tarihine kadar geerlidir.

(4) Asl ve yedek liste sralamas yaplrken, adaylarn baar puannn eit olmas halinde KPSS puan yksek olana, bunun eit olmas halinde diploma tarihi itibaryla nce mezun olmu olana, bunun da ayn olmas halinde ise ya byk olan adaya ncelik tannr.

Snav sonularnn duyurulmas

MADDE 13 (1) Genel Mdrn onaylad asl ve yedek listeler, szl snavn bitim tarihinden itibaren en ge on be i gn ierisinde Genel Mdrln kurumsal internet sitesinde ilan edilir, ayrca adaylara tebligat yaplmaz.

Snav sonularna itiraz

MADDE 14 (1) Szl snava katlan adaylar, sonularn Genel Mdrlk kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi i gn ierisinde snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler.

(2) Bakanlk tarafndan Snav Komisyonuna intikal ettirilen itirazlar, Snav Komisyonu tarafndan yedi i gn ierisinde incelenerek karara balanr ve Bakanlka ilgililere yazl olarak bildirilir.

BENC BLM

Atama lemleri, Atama Yaplamayacak Yerler ve Zorunlu alma Sresi

Atama ilemleri

MADDE 15 (1) Szl snav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Diplomann asl veya noter onayl sureti (Eitimini yurt dnda tamamlam olanlar iin diploma ile birlikte diploma denklik belgesi asl veya noter onayl rnei),

b) KPSS sonu belgesinin bilgisayar kts,

c) Mal bildirimi (Form, kurumumuzdan temin edilecektir.),

) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

d) Drt adet belgelik fotoraf,

e) Grevini devaml yapmasna engel bir hastalnn olmadna ve yurdun her yerinde ve her trl iklim koullarnda grev yapmaya elverili olduuna dair yazl salk durumu beyan,

f) T.C. Kimlik Numaras beyan,

g) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

) Snav ilannda belirtilmi olmas halinde src belgesi veya yabanc dil bilgisi belgesinin sureti.

(2) Snav kazanan adaylarn birinci fkrada belirtilen belgeleri snav sonularnn Genel Mdrlk kurumsal internet sitesinde yaymlanmasndan itibaren on be gn ierisinde Genel Mdrle teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yaplacak bavurularda postadaki gecikmeler dikkate alnmaz. Birinci fkrada saylan belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla Genel Mdrln merkez ve tara tekilatnca da onaylanabilir.

(3) Snav kazanan adaylarn atamalar, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gn ierisinde yaplr. Atamalara ilikin liste Genel Mdrlk kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Ayrca ilgililere yazl tebligat yaplr.

(4) Belge ile ispat mmkn olan mcbir sebepler dnda, belirtilen srede belgelerini teslim etmeyen veya atanp da sresi iinde grevine balamayanlar ile atanma isteminden vazgeenlerin yerine baar sras esas alnarak yedek adaylar arlr.

(5) Atama yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde, belge ile ispat mmkn olan mcbir sebepler dnda, belgelerini teslim etmeyen veya atamas yapld halde greve balamayan adaylarn snav sonular kazanlm hak saylmaz. Atamas yapld halde greve balamayan adaylarn belge ile ispat mmkn olan mcbir sebepler nedeniyle greve balamama hali iki ay at takdirde atamalar iptal edilir. ki aylk srenin hesabnda atamann tebli tarihi esas alnr.

(6) Snav kazananlardan Bavuru Formunda veya birinci fkrada belirtilen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz, atamalar yaplm ise iptal edilir ve bundan sonra alacak olan snavlara da katlamazlar. Bu kiiler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Geree aykr ve/veya yanltc beyanda bulunanlar kamu grevlisi ise, ayrca durumlar altklar kurumlara da bildirilir.

Atama yaplamayacak yerler

MADDE 16 (1) lk defa atanacak adaylar kendisinin veya einin halen veya daha nce nfusa kaytl olduu;

a) Merkez nfusu 100.000in altnda olan il veya ileye ve bu ilenin bal olduu ilin merkez nfusu 100.000in altnda olan dier ilelerine,

b) l veya ile merkezi nfusu 100.000in stnde olmakla birlikte, bu ile bal ilelerden nfusu 100.000in altnda olan dier ilelere,

atanamazlar.

Zorunlu alma sresi

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre atananlardan, 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayollar Genel Mdrl Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmlerine tabi olanlar, sz konusu Ynetmeliin 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddesi kapsamnda bulunanlar hari olmak zere, atandklar yerdeki hizmet srelerini tamamlamadan baka hizmet blgelerine atanamazlar.

(2) Askerlik sresi, grevden uzaklatrma halinde geen sreler ve aylksz izinde geirilen sreler, birinci fkrada bahsedilen hizmet sresinin hesabnda dikkate alnmaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 18 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda muhafaza edilir. Dierlerinin snav belgeleri ise iki yl sreyle Bakanlka saklanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce SYM Bakanlnca Genel Mdrln (B) grubu kadrolarna yerletirilmi olmakla birlikte atama ilemleri sonulanmam olan adaylara, Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karayollar Genel Mdr yrtr.