30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

YNETMELK

Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrlnden:

TRKYE ELEKTRK DAITIM ANONM RKET GENEL MDRL

PERSONEL GREVDE YKSELME VE UNVAN

DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrlnde grev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, grevde ykselme ile unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatlarnda (I) ve (II) sayl cetvele dahil kadro/pozisyonlarda grev yapan personelden grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanun, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

b) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

c) Genel Mdrlk: Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrln,

) Grev gruplar: Ayn dzeydeki unvanlarn gruplandrlmasn,

d) Grev unvan: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grev gruplar iinde belirtilen grev unvanlarn,

e) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka grev gruplarndan yaplacak atamalar,

f) Grevde Ykselme Snav: ube mdr ve mdr unvanl kadrolara grevde ykselme niteliindeki atamalar iin yaplan yazl ve szl snav, dier unvanl kadro veya pozisyonlara grevde ykselme niteliindeki atamalar iin yaplan yazl snav,

g) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanacak sreleri,

) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

h) Merkez tekilat: Genel Mdrlk merkezindeki birimleri,

) Personel: Genel Mdrlk bnyesinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (b) bendine gre (I) sayl cetvele tabi grev yapan personeli, (c) bendine gre (II) sayl cetvele tabi grev yapan szlemeli personeli,

i) Szl Snav: ube mdr ve mdr unvanl kadrolara atanmak iin grevde ykselme snavnda baarl olan adaylarn tabi tutulaca szl snav,

j) Tara tekilat: Genel Mdrlk merkez tekilatnda yer alan Performans Ynetimi Dairesi Bakanlna bal olarak faaliyetlerini srdren Tuzla (stanbul), Iklar (zmir) ve Erzincan Eitim Merkezi Mdrlkleri ile TEDA Blge Koordinatrlkleri ve bu Koordinatrlklere bal l Temsilciliklerini,

k) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

l) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

m) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grev gruplar

MADDE 5 (1) Grevde ykselme ve unvan deiikliklerine tabi kadro/pozisyonlar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadro veya pozisyonlar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) ube mdr, mdr,

2) Mdr yardmcs,

3) Teknik ef, ef.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk maviri.

c) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Mavir, Bauzman,

2) Teknik uzman, uzman.

) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Bamhendis,

2) Bateknisyen.

d) dari Hizmetler Grubu;

1) Memur, Veri hazrlama ve kontrol iletmeni, Dava takip memuru.

(3) Unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Avukat, Programc, statistiki, Hemire, Tekniker, Teknisyen, Topograf.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen grev gruplarndaki grevlere, grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin;

a) Grev unvanlar itibariyle belirlenen hizmet srelerine haiz bulunmas,

b) ube mdr ve mdr unvanl kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda, dier kadro ve pozisyonlara grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmas,

c) lan edilen kadro veya pozisyon iin bu art salayan personel bulunmamas durumu hari olmak zere, alt grevlerde geirilmesi gereken srenin en az alt aynn Genel Mdrlkte gemi olmas,

artlar aranr.

Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan kadrolara snavsz atama yaplabilmesi iin aadaki zel artlar aranr.

a) Mavir ve bauzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (I) sayl cetvele dahil kadrolarda grev yapm olmak.

Grevde ykselme snavna tabi kadro ve pozisyonlara atanmaya ilikin zel artlar

MADDE 8 (1) Grevde ykselme snavna tabi olan kadro/pozisyonlara atanacak personelin bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde yer alan genel artlara haiz olmas yannda, aadaki zel artlar aranr.

a) ube mdr ve mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az 4 yllk faklte veya yksek okul mezunu olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak,

3) Mdr yardmcs olarak en az 2 yl grev yapm olmak,

b) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesinden mezun olmak,

2) En az 10 yl hizmeti bulunmak,

c) Mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az 4 yllk faklte veya yksek okul mezunu olmak,

2) Teknik ef, bamhendis veya ef olarak en az 2 yl grev yapmalar kaydyla en az 6 yllk hizmeti bulunmak,

) Bamhendis pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Mhendis, ehir plancs, mhendis unvanna sahip olan teknik uzman olarak grev yapan personelin en az 3 yllk hizmeti bulunmak,

d) Teknik ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Teknik uzman (4 yllk yksek renim mezunu), mimar, ehir plancs ve istatistiki pozisyonlarnda grev yapanlarn en az 4 yllk hizmetlerinin olmas,

2) Genel Mdrln tara tekilatna atanmalar kaydyla teknik uzman (2 veya 3 yllk yksek okul mezunu) ve tekniker (2 veya 3 yllk yksek okul mezunu) olarak grev yapan personelin en az 7 yllk hizmetlerinin olmas,

e) ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 4 yllk yksek renim mezunu memur ve dengi unvanl personelin en az 5 yllk hizmetlerinin olmas,

2) 2 veya 3 yllk yksek renim mezunu memur ve dengi unvanl personelin en az 7 yllk hizmetlerinin olmas,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 4 yllk yksek renim mezunu memur ve dengi unvanl personelin en az 4 yllk hizmetinin olmas,

g) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Mimar, ehir plancs, programc ve istatistiki pozisyonlarnda en az 2 yl hizmetinin olmas,

2) Tekniker (2 veya 3 yllk yksek okul mezunu) pozisyonunda en az 5 yl hizmeti olmak,

) Bateknisyen pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Teknisyen olarak en az 6 yl hizmetinin olmas,

h) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Lise ve dengi okul mezunu olan personelin en az 3 yllk hizmetinin olmas,

) Memur ve dava takip memuru pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan deiiklii snavna tabi tutularak atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 9 (1) 5 inci maddede belirtilen pozisyonlara unvan deiiklii snav suretiyle atanacaklarn unvan deiiklii snavnda baarl olmas arttr.

Unvan deiikliine tabi pozisyonlara atanmaya ilikin zel artlar

MADDE 10 (1) Unvan deiiklii snav suretiyle atanacak personelin bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde yer alan genel arta haiz olmas yannda aadaki zel artlar aranr.

a) Mhendis pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Mhendislik fakltelerinin elektrik, elektronik, endstri, evre, elektrik-elektronik, makine, inaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik, matematik, metalrji, jeoloji, elektronik-haberleme ve haberleme blmlerinden; ziraat fakltelerinin ziraat mhendislii blmnden mezun olmak,

b) ehir plancs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksek okullarn ehir Blge Planlama blmlerinden mezun olmak,

c) Mimar pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Mhendislik faklteleri veya yksek okullarnn Mimarlk blmlerinden mezun olmak,

) Avukat pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak,

d) statistiki pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 4 yllk yksek renim veren Fen Faklteleri ve Teknik Fakltelerin istatistik blmlerinden mezun olmak,

e) Programc pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 4 yllk yksek renim veren Fen Faklteleri ve Teknik Fakltelerin Bilgisayar Programcl, Elektrik, Fizik, Matematik, statistik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar blmlerinden mezun olmak.

f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek iin;

1) 2 veya 3 yllk yksek renim veren faklte veya yksek okullarn Elektrik, Endstri, naat, Mekatronik, Makine, Harita, Kadastro, Bilgisayar, Elektronik, Yap Kadastro ve Makine Ressaml blmlerinden mezun olmak,

g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Teknik Lise, Endstri Meslek Lisesi veya Ak retim Liselerinin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, naat ve Yapclk blmlerinden mezun olmak,

) Topograf pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Tapu Kadastro Meslek Liselerinden mezun olmak,

h) Hemire pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte, yksekokul veya Salk Meslek Lisesinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Snav Esaslar

Snav art

MADDE 11 (1) ube mdr ve mdr unvanl kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier kadro ve pozisyonlara grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

Duyuru ve bavuru

MADDE 12 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak bo kadro/pozisyonlara ilikin bilgiler veya kadrolarn snf, unvan, derecesi, adedi ve dier hususlar yazl snavlardan en az krk be gn nce Personel Dairesi Bakanlnca personele duyurulur. lan edilen kadro veya pozisyonlar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro veya pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar dahil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de snava katlmalar mmkndr.

(2) Genel Mdrlkte alan grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna ilikin yaplan ilan zerine bavuruda bulunanlarn dilekeleri Personel Dairesi Bakanlna grev yaptklar birimler araclyla intikal ettirilir.

(3) Personel Dairesi Bakanlna intikal ettirilen bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar Genel Mdrln resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statsnde veya deneme sresi iinde bulunanlar bavuruda bulunamazlar.

Yazl snav

MADDE 13 (1) Yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle, kurumca belirlenecek konularda yaplr. Yazl snav, Genel Mdrlk tarafndan yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Ortadou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir, yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

Szl snav

MADDE 14 (1) ube mdr ve mdr unvanl kadrolara atanacaklarn yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 15 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr ve mdr unvanl kadrolara atanacak personel iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadro ve pozisyonlara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Genel Mdrln resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrca, durum Personel Dairesi Bakanlnca ilgililere yazl olarak bildirilir.

(2) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro veya pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 16 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasndaki baar puanlarna gre atanr. Puanlarn eitlii durumunda, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebebiyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar 15 inci maddeye gre yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen unvan deiikliine tabi pozisyonlara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr. Yazl snav, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Ortadou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(3) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece kurumun kendi personeli bavurabilir.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

(5) Bu snava katlacaklarda Genel Mdrlkte veya renim durumlar ile ilgisi olmayan grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(6) Bu snavda 100 zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylrlar.

Snav kurulu

MADDE 18 (1) Snav kurulu; grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna ilikin ilemleri yrtmek zere;

(2) Genel Mdr veya Genel Mdrn grevlendirecei Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda; I. Hukuk Maviri, Personel Dairesi Bakan, Performans Ynetimi Dairesi Bakan veya ube Mdr ile dier nitelerin Daire Bakan veya ube Mdrlerinden bir kii olmak zere, bir bakan ve 4 yeden oluur. Ayrca yine ayn usulle yedek yede seilir. htiya duyulmas halinde kurum dndan kamu grevlileri arasndan kurula ye veya yeler grevlendirilebilir.

(3) Kurul, bakan ve yelerin tamamnn katlm ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Asil yenin bulunmad toplantya yedek ye itirak eder.

(4) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek yelerden grevlendirme yaplr.

(5) Snav kurulunu tekil eden yeler, snava alnacak personelden renim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

Snav kurulunun grevleri

MADDE 19 (1) Snav kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, snava ilikin tm itirazlarn deerlendirilmesi ve sonulandrlmas ile snavlara ilikin dier ileri yrtr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 20 (1) Snava katlanlar, snav sonularna itiraz edebilirler. tirazlar snav sonularnn ilanndan itibaren en ge be i gn ierisinde bir dilekeyle snav kuruluna yaplr.

(2) Bu itirazlar, snav kurulunca en ge on i gn iinde deerlendirilip, ilgiliye yazl olarak bildirilir.

(3) Yaplan snavda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 21 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopya verenler veya bunlara teebbs edenler, snav katlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan kartlr ve dzenlenecek tutanakla snav katlar geersiz saylr ve ilgililer hakknda disiplin ilemi yaplr.

(2) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde ilgilinin snav bir tutanakla saptanarak geersiz saylr ve ilgililer hakknda yasal ilem yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 22 (1) Atamalar yaplanlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda, atamalar yaplmayan veya snav kazanamayanlarn belgeleri ise bir sonraki snav tarihine kadar, Personel Dairesi Bakanlnda toplu olarak saklanr.

Geree aykr bildirimde bulunanlar

MADDE 23 (1) Snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bu konumdaki personel hibir hak talebinde bulunamaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasndaki geiler

MADDE 24 (1) Grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn ana grev grubunun alt grev grubunun kendi iinde kalmak kaydyla snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadro veya pozisyonun gerektirdii zellikleri tamas artyla dier grevlere atanmak mmkndr.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Genel Mdrlkte veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar arasndaki geiler, ilgili pozisyon iin dzenlenen unvan deiiklii snavna gre yaplabilir.

) Avukat unvanl pozisyonlardan hukuk maviri unvanl kadrolara yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

d) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Engellilerin snav

MADDE 26 (1) Genel Mdrlk gerekli artlar tayan ve atama yaplabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 28 (1) 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrl ve Hissedar Olduu Anonim irketlerde Grev Yapan Personelin Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 8 inci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdr yrtr.