30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

YNETMELK

Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrlnden:

TRKYE EKER FABRKALARI A.. GENEL MDRL PERSONEL

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Trkiye eker Fabrikalar A.. personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye eker Fabrikalar A.. merkez ve tara tekilatnda memur ve szlemeli olarak grev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname hkmleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile kabul edilerek yrrle giren Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka hizmet gruplarndan ykselme yoluyla yaplacak atamalar,

d) Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre ube mdr ve ayn dzeydeki dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

e) Birim: Trkiye eker Fabrikalar A.. merkez tekilatnda ilgili daire bakanlklar, tara tekilatnda ziraat, iletme, personel, muhasebe, inaat, kalite ve iletme kontrol, i hizmetler, haberleme, bilgi ilem, salk ve koruma gvenlik birimlerini,

f) Hizmet gruplar: Benzer ve/veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

g) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hkmlerine gre hesaplanan sreleri,

) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

h) Personel: Trkiye eker Fabrikalar A.. merkez ve tara tekilat kadro/pozisyonlarnda alanlar,

) Teekkl: Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrl ve bal eker fabrikalar, makine fabrikalar, elektromekanik aygtlar fabrikas, eker enstits ile tohum ileme fabrikasn,

i) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

j) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki grevde ykselme snavna tabi kadro veya pozisyonlar gruplandrlmak suretiyle aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr, ksm mdr,

2) Mdr yardmcs,

3) ef, itfaiye efi, koruma ve gvenlik amiri,

4) Koruma ve gvenlik amir yardmcs,

5) Koruma ve gvenlik grup efi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri.

c) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Mavir, bauzman,

2) Uzman.

) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzman.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Bamhendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik ef.

e) Salk hizmetleri grubu;

1) Bahemire.

f) dari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar iletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, ofr, koruma ve gvenlik grevlisi.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) A, bahvan, postac, hizmetli, hastabakc, itfaiyeci.

(3) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar unlardr: Avukat, mhendis, mimar, veteriner, kimyager, biyolog, programc, mtercim, tekniker, teknisyen, veteriner salk teknisyeni ve hemire.

Grevde ykselme snavna tabi olmadan atanma

MADDE 6 (1) Grevde ykselme snavna tabi olmadan atanlabilecek kadrolardan; mavir ve bauzman kadrosuna, 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olup, en az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olanlardan Teekklde 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayl cetvelde belirtilen kadrolarda veya bu kadrolarla ayn ya da daha st dzeydeki dier kadrolarda alm olanlar snavsz atanabilirler.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar iin aadaki genel artlar aranr:

a) 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayl cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki artlar tamak,

b) Grevin nitelii itibaryla grevde ykselme suretiyle atanacak personelin, Teekklde veya dier kurumlarda, snavna girilecek kadro/pozisyonun alt grevlerinde alm olmak,

c) Bu Ynetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlarna atanabilmek iin dier artlarla beraber en az alt aylk sreyle Teekklde alm olmak,

) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 8 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar iin genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr:

a) Merkez tekilatnda ube mdr (teknik) kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mdr yardmcs pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az on yl olmak.

b) Merkez tekilatnda mdr yardmcs (teknik) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teknik uzman ve bamhendis pozisyonlarndan birinde en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak.

c) Merkez tekilatnda teknik uzman ve bamhendis pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mhendis, mimar, kimyager, biyolog ve programc pozisyonlarnda en az yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az be yl olmak.

) Merkez tekilatnda ube mdr (idari) kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mdr Yardmcs pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az on yl olmak.

d) Merkez ve tara tekilatnda personel birimi hari mdr yardmcs (idari) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak.

e) Merkez ve tara tekilatnda personel birimi mdr yardmcs (idari) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yl grev yapm bulunmak veya ef (idari) pozisyonunda en az yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak.

f) Merkez ve tara tekilatnda uzman (idari) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) ef (idari) pozisyonunda en az iki yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az alt yl olmak.

g) Merkez ve tara tekilatnda ef (idari) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi ilem eflikleri iin faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak; bu efliklerin dnda kalan ef (idari) pozisyonlar iin en az yksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar iletmeni pozisyonunda en az drt yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak.

) Merkez tekilatnda hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk stajn yapm olmak.

h) Tara tekilatnda ksm mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mdr Yardmcs pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az on yl olmak,

4) Snav tarihi itibaryla son be yl iinde Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az 50 puan alm olmak.

) Tara tekilatnda mdr yardmcs (teknik) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teknik ef pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak.

i) eker Enstitsnde mdr yardmcs (teknik) pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teknik ef pozisyonunda en az bir yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak,

4) Snav tarihi itibaryla son be yl iinde Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az 50 puan alm olmak.

j) Tara tekilatnda teknik ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mhendis pozisyonunda en az yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak.

k) eker Enstitsnde teknik ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mhendis pozisyonunda en az yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak,

4) Snav tarihi itibaryla son be yl iinde Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az 50 puan alm olmak.

l) Merkez ve tara tekilatnda sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) ef (idari) , koruma ve gvenlik amiri, koruma ve gvenlik amir yardmcs, koruma ve gvenlik grup efi pozisyonlarnda en az iki yl grev yapm bulunmak ya da memur veya bu unvanla ayn dzeydeki pozisyonlarda en az alt yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi 1 ve 2 nci derece kadro iin en az 10 yl; 3 nc derece kadro iin en az sekiz yl olmak.

m) Merkez ve tara tekilatnda bahemire pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az yksekokul mezunu olmak,

2) Hemire pozisyonunda en az drt yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak.

n) Merkez ve tara tekilatnda koruma ve gvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az yksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve gvenlik amir yardmcs pozisyonunda en az drt yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az sekiz yl olmak.

o) Merkez ve tara tekilatnda koruma ve gvenlik amir yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az yksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve gvenlik grup efi pozisyonunda en az iki yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az alt yl olmak.

) Merkez ve tara tekilatnda koruma ve gvenlik grup efi pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az yksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve gvenlik grevlisi pozisyonunda en az drt yl alm olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak.

p) tfaiye efi pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Memur pozisyonunda en az drt yl almak olmak,

3) Toplam hizmet sresi en az drt yl olmak.

r) Merkez ve tara tekilatnda bilgisayar iletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, koruma ve gvenlik grevlisi pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmet sresi en az yl olmak.

Unvan deiiklii snavyla ilgili atanma artlar

MADDE 9 (1) Unvan deiiklii snavna tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar iin, yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak gerekir.

(2) Unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir:

a) Avukat olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak.

b) Mhendis, mimar, veteriner, kimyager, biyolog olarak atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak.

c) Programc olarak atanabilmek iin;

1) En az yksekokul mezunu olmak,

2) Teekklce belirlenecek en az bir programlama dilini bildiini (Transkript ve ders alm belgesi veya Milli Eitim Bakanl onayl zel bilgisayar kurslar programclk sertifikas ya da niversitelerden alnm onayl programclk sertifikas) belgelemek.

) Mtercim olarak atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn snav duyurusunda dili veya bran belirtilen filoloji, mtercimlik, tercmanlk blmlerinden veya ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

2) Snav duyurusunda belirtilen diller iin alnacak mtercimler asndan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az 80 puan veya bu snava denk saylan uluslararas snavlardan bu puana tekabl eden puan alm olmak.

d) Tekniker olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk mesleki veya teknik eitim veren yksekretim okullarnn ilgili blmlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, veteriner salk teknisyeni olarak atanabilmek iin;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eitim veren okullarn ilgili veya dengi blmlerinden mezun olmak.

f) Hemire olarak atanabilmek iin;

1) Fakltelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

artlar aranr.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Duyuru ve bavuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadro ve pozisyonlar yazl snavlardan en az krk be gn nce personele duyurulur. Bavuru sresi en az yedi i gn olarak belirlenir. lan edilen kadro ve pozisyonlar iin belirlenen bavuru sresinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro veya pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar dahil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr. Aday memur statsnde bulunanlar bavuru yapamazlar.

(2) Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrlnn personel ilerinden sorumlu birimlerine yaplan bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar Teekkl resmi internet sitesinde ilan edilir.

Snav art

MADDE 11 (1) ube mdr, mdr ve bunlarla ayn dzeydeki grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

Yazl snav

MADDE 12 (1) Yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle, Teekklce belirlenecek konularda yaplr. Yazl snav, Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrlnce yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

Szl snav

MADDE 13 (1) ube mdr, mdr ve bunlarla ayn dzeydeki dier grevlere atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro veya pozisyon saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr. lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 14 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr, mdr ve bunlarla ayn dzeydeki dier kadrolara atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadro veya pozisyonlara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Teekkl resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro veya pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Teekklce ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Snav sonularna resmi internet sitesinde ilan edildii tarihten itibaren yedi i gn iinde Snav Kuruluna itiraz edilebilir. tirazlar Snav Kurulu tarafndan on i gn iinde karara balanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir. tirazlarn kabul halinde yeniden deerlendirme sresi snav yapan ilgili kurumla yaplacak protokolde belirlenir.

(5) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun, sresi iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

(6) Snavlarda aranan nitelik ve artlar tamadklar halde, snavlara girip baarl olanlarn snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz, atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 15 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasndaki baar puanlarna gre ay iinde atanr. Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 14 nc maddesine gre Teekklce belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atamalar yaplabilir.

(2) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere, ayn unvan iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidirler.

Unvan deiiklii snav

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi pozisyonlara, bu Ynetmelik kapsamndaki personelin en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanmalar, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, Teekklce belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr ve bu snava katlacaklarda, Teekklde veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz. Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Teekkl personeli bavurabilir.

(3) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(4) Unvan deiiklii snavlaryla ilgili i ve ilemleri snav kurulu yrtr.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 17 (1) Snav kurulu; genel mdr veya genel mdrn belirleyecei bir genel mdr yardmcsnn bakanlnda, Personel ve Sosyal ler Dairesi Bakan ile ilan edilen bo kadro veya pozisyonlarn ait olduu birimlerin amirleri olan daire bakanlarna ncelik verilmek suretiyle merkez tekilat daire bakanlarndan meydana gelir. Snav kurulu, 5 kiiden oluacak ekilde genel mdrn onay ile belirlenir. Ayn usul izlenerek yedek yeler de tespit edilir.

(2) Snav kurulunu tekil eden yeler grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve shri hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav kurulu, snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(5) Snav kurulu, ye tamsays ile toplanr. Kararlar oy okluuyla alnr.

(6) Snav kurulunun sekretarya ilemleri personel ve sosyal iler dairesi bakanlnca yrtlr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 18 (1) Atananlarn, snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda; dierlerinin snavla ilgili belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snav tarihine kadar personel ve sosyal iler dairesi bakanlnca saklanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikteki grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Ayn alt grup iinde kalmak kaydyla; ilgili personelin istei ve atanlacak kadro veya pozisyon iin aranan nitelik ve zelliklere sahip olmak artyla, dier grevlere snavsz atama yaplabilir.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak; Teekklde veya dier kamu ve kurulularnda ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla ayn dzeydeki grevlere veya alt grevlere, renim ve hizmet sresi gibi mevzuatta aranan dier artlar tamak kaydyla, ilgili personelin istei zerine grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi pozisyonlara yaplacak atamalar ve bu pozisyonlar arasndaki geiler, ilgili pozisyon iin dzenlenecek unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) Avukat pozisyonundan hukuk maviri kadrosuna yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

d) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatta aranan renim artlarn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

e) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Engellilerin snavlar

MADDE 20 (1) Genel Mdrlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

zelletirilen kurululardan atanma

MADDE 21 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Naklen atanma

MADDE 22 (1) Teekklde 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayl cetvelde belirtilen kadrolara, dier kamu kurum ve kurulularndaki ayn unvanl kadrolardan veya Teekkldeki bu kadrolarla ayn dzeyde ya da daha st dzeydeki dier kadrolardan, renim ve hizmet sresi gibi mevzuatta aranan dier artlar tamak kaydyla genel hkmlere gre naklen atama yaplabilir.

Kazanlm haklar

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuatlar uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdrl Personelinin Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim durumu

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 8 inci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrl girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye eker Fabrikalar A.. Genel Mdr yrtr.