30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “1/1/2015” ibaresi ile aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.