29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

Yeni Yzyl niversitesinden:

YEN YZYIL NVERSTES AIZ VE D SALII UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Yeni Yzyl niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Dekann,

b) Dekan Yardmcs: Yeni Yzyl niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Dekan Yardmcsn,

c) Di Hekimlii Fakltesi: Yeni Yzyl niversitesi Di Hekimlii Fakltesini,

) dari Direktr: Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezi dari Direktrn,

d) Merkez (Poliklinik): Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezini,

e) Merkez Mdr (Bahekim): Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

f) Mtevelli Heyet: Yeni Yzyl niversitesi Mtevelli Heyetini,

g) Rektr: Yeni Yzyl niversitesi Rektrn,

) Tbbi Direktr (Dekan Yardmcs): Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezi Tbbi Direktrn,

h) niversite: Yeni Yzyl niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Yeni Yzyl niversitesi Az ve Di Sal Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu;

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) ncelikli olarak toplumun az ve di saln ilgilendiren konularda ileri tan ve tedavi yntemlerini sunmak amacyla bilimsel aratrma ve gelitirme almalar yapmak,

b) an gereklilikleri dorultusunda ihtiya ve beklentilere uygun, hasta haklarna saygl, kaliteli ve modern bir tehis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) niversitenin salk bilimleri alannda n lisans, lisans, lisansst eitim-retime devam eden rencilerin eitim ve uygulamalarna akademik olarak katkda bulunmak,

) Her dzeyde tp ve salk personeli yetitirilmesine katk salamak amacyla Di Hekimlii Fakltesi bata olmak zere, niversite bnyesindeki dier faklte, enstit, yksekokul, uygulama ve aratrma merkezleri ile ulusal ve uluslararas kurumlarla ibirlii yaparak eitim ve salk hizmetlerinde verimliliin arttrlmasn salamak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Az ve di sal ile ilgili alanlarda, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalarn gerekletirilmesi iin gerekli aratrma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili programlar dzenlemek,

b) Toplumun az ve di sal iin tehis ve tedavi hizmeti vermek, az ve di sal konusunda bireylerin bilinlendirilmesine ynelik projeler gelitirmek ve salk politikalarna katkda bulunmak,

c) Toplum salnn korunmas ve gelitirilmesi iin ilgili kamu ve zel sektr kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, bu kurum ve kurululara bilimsel destek salamak,

) Salk alannda ulusal ve uluslararas kurumlarn ibirliinde hizmet ii kurslar, eitim programlar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler dzenlemek, bilimsel grler sunmak,

d) Salk hizmetleri alannda yaplan aratrma, eitim ve uygulamalara destek olmak zere, Merkez bnyesinde uygulama birimleri veya niteleri kurmak ve iletmek veya ilettirmek,

e) Merkeze bal olarak alan, kapsaml salk hizmeti vermek zere yatakl tedavi hizmetlerinin yan sra, az ve di sal anabilim dallarnda, az ve di sal ile ilgili dier alanlarda Merkez nite ve poliklinik birimleri kurmak ve iletmek, bu tesisleri satn almak, ba veya sair suretlerde devir almak ve iletmek, az ve di sal ile ilgili eitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri iletmelerin kurulmasn ve iletilmesini desteklemek, gerekirse iletmek ya da bu konuda hizmet satn almak,

f) niversite rencilerinin; salkl yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak ve bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak,

g) niversite bnyesinde faaliyet gsteren tp ve salk personeli yetitiren faklte ve dier eitim ve retim birimleri ncelikli olmak zere salk uygulama ve aratrma faaliyetlerine ilikin alt yapy hazrlamak, ulusal ve uluslararas bilimsel kongre, altay, kurs ve seminerler dzenlemek,

) Toplumun salkl yaam konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, kitap, dergi, bror ve benzeri sreli ve sresiz yaynlar yapmak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek, bilimsel gr sunmak,

h) Mtevelli Heyeti, Rektr ve Merkez ynetim organlarnn kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Ynetim Kurulu,

b) Merkez Mdr,

c) Tbbi Direktr,

) dari Direktr.

Ynetim Kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, Tbbi Direktr, dari Direktr ile Rektrn teklifi ve Mtevelli Heyet Bakannn onay zerine iki yllna grevlendirilen niversitede grevli tercihen az ve di sal konusunda deneyimi olan iki retim elemanndan oluur. Grev sresi sona eren yeler tekrar grevlendirebilir.

(2) Ynetim Kurulunun bakan Merkez Mdrdr. Ynetim Kurulu; Merkez Mdr bakanlnda ylda drt kez, nceden belirlenen gndem ile toplanr. Merkez Mdr olmad zaman Tbbi Direktr bakanla veklet eder. Merkez Mdr, Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr, yeler ekimser oy kullanamazlar. Oylarn eitlii halinde Merkez Mdrnn oyu ynnde ounluk salanm saylr. Kurulun raportrln, alnan kararlarn uygulama ve takibini Tbbi Direktr ve dari Direktr yapar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

b) Ynetim organlarna bal birimlerce veya alma grubu ve komitelerce hazrlanan raporlar, teklif ve projeleri grerek karara balamak,

c) Yllk akademik faaliyet raporu, plan ve programlar karara balamak,

) Merkez bnyesinde kurulacak proje grubu, nite, komite veya komisyonlarn alma usul ve esaslarn belirlemek,

d) Kurulu amacna uygun alma alanlarnda kararlar almak,

e) Az ve di sal alannda yeni nite veya birimlerin kurulmas konusunda Mtevelli Heyetinin onayna sunmak zere teklif hazrlamak,

f) Merkezin yllk btesini, kadro ve personel ihtiyalarn ve yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Rektre ve Mtevelli Heyetine sunmak.

Merkez Mdr

MADDE 10 (1) Merkez Mdr; Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti Bakan tarafndan iki yllk bir sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr ayn zamanda salkla ilgili dier nite ve birimlerin de yneticisidir. Merkez Mdr, gerektiinde Rektrn teklifi ve Mtevelli Heyetinin onay ile iki yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. Merkez Mdr grevi banda olmad zaman Tbbi Direktr kendisine veklet eder.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu tarafndan alnan kararlarn uygulanmasn salamak,

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri dorultusunda gelimesi iin gerekli tedbirleri almak, gerekli dzenleme ve almalar yapmak, belirli dnemlerde Merkezin tm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek ve yeni ek bina ve merkezlerin almas iin gerekli almalar yapmak ve organize etmek,

c) Merkezin insan kaynaklar ihtiyacn belirlemek, temin etmek ve gerekirse aratrma ve proje alma ekiplerini kurmak,

) Tbbi ve dari Direktrn grevlendirilmesi iin Rektre teklifte bulunmak,

d) Hastalarn ve salk personelinin ihtiya ve beklentilerine gre mevcut hizmetlerin gelitirilmesini salamak ve bu amala salk teknolojisi alanndaki deien dinamiklerin Merkeze tanmasna nclk etmek,

e) Kamu kurum ve kurular ve akademik evrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarn ve alma koullarn iyiletirmek zere projeler hazrlamak,

f) Merkezin aratrma, salk, idari, teknik destek hizmet niteleri ile bal birimlerinin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkili, srekli ve verimli biimde almasn salamak,

g) Faaliyetleri ile ilgili yllk raporlar Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkez ve bal birimlerinde oluturulan proje grubu, nite, komite ve komisyonlarn ileyiini denetlemek,

h) Hekimlerin ve salk personelinin rapor ve izin gibi sebeplerle geici olarak grev yapamad hallerde hizmetlerin aksamamas iin gerekli planlamalar yapmak,

) Di Hekimlii Fakltesi rencileri ve uzmanlk eitiminde bulunanlarn eitim ve pratiklerini gelitirmek, Merkezdeki hizmetlere katklarn arttrmak zere Dekanlk ve anabilim dal bakanlar ile ortak programlar dzenlemek,

i) Tbbi kayt ve raporlarn bilimsel esaslara uygun olarak dzenlenmesini denetlemek,

j) Merkez ile ilgili kendisine verilen dier grevleri yapmak.

Tbbi Direktr

MADDE 12 (1) Tbbi Direktr; Di Hekimlii Fakltesi Dekan Yardmclar arasndan, Dekan ve Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakan tarafndan iki yllk sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Tbbi Direktr yeniden grevlendirilebilir. Tbbi Direktr, gerektiinde Rektrn ve Merkez Mdrnn teklifi zerine, Mtevelli Heyetinin onay ile bir yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. Tbbi Direktr, grevi banda olmad zaman Merkez bnyesinde kendisinin belirleyecei bir hekim veklet eder.

Tbbi Direktrn grevleri

MADDE 13 (1) Tbbi Direktrn grevleri unlardr:

a) Tbbi hizmetlerin politika, prosedr ve standartlarnn oluturulmasna ve uygulamaya geirilmesine ynelik almalar yapmak,

b) Tbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerekletirmek,

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amalar dorultusunda sunulan tbbi hizmetlerin performansn izleyerek ynlendirmek,

) Sunulan salk hizmetlerinin altyapsnn oluturulmasna ve teknolojik ihtiyalarnn karlanmasna katk salamak,

d) Merkez bnyesinde ve Merkeze bal birimlerde tbbi hizmetlerin kalitesinin srekli gelitirilmesine katk salamak,

e) Hizmetin gerekleri dorultusunda salk personelinin sevk ve idaresini salamak,

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen dier grevleri yapmak.

dari Direktr

MADDE 14 (1) dari Direktr; salk sektrnde deneyimli kiiler arasndan Rektrn ve Merkez Mdrnn nerisi zerine Mtevelli Heyet Bakan tarafndan iki yllk bir sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten dari Direktr yeniden grevlendirilebilir. dari Direktr, gerektiinde Rektrn ve Merkez Mdrnn teklifi zerine, Mtevelli Heyetinin onay ile iki yllk sre dolmadan da grevinden alnabilir. dari Direktr, grevi banda olmad zaman Merkez bnyesinde kendisinin belirleyecei idari personel veklet eder.

dari Direktrn grevleri

MADDE 15 (1) dari Direktrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ve Merkeze bal birimlerin altyapsnn kurulmasna, iletilmesine, ihtiyalarn giderilmesine, ksa, orta ve uzun vadeli amalarn gerekletirilmesine ynelik almalar yrtmek,

b) Personel sevk ve idaresinde, ynetim ve denetimlerde, yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

c) Merkezin denek, kadro ihtiyalar ve bte ile ilgili nerilerini gerekeleri ile birlikte hazrlamak,

) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tbbi dokmantasyon ve ariv, tehis, tedavi, bakm ve dier salk, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin ama ve hedefleri dorultusunda dzenli, uyumlu, etkin, srekli ve verimli biimde almasn salamak ve bunun iin gerekli fiziki artlarn oluturulmas, personel ihtiyacnn tespiti ve giderilmesi iin gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi salamak ve hizmet ii eitim alt yap imknlarn oluturmak,

d) Merkeze bal idari, salk ve teknik olmak zere tm Merkez personelinin ynetimi, koordinasyon, denetim ve genel gzetimini yapmak,

e) Merkezin mesai sonras alma, nbet ve ynetim hizmetleri ile ilgili dzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasn salamak,

f) Merkez hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli her trl cari mal ve hizmet alm ile cihaz, dier demirba ve sarf malzeme temin ve bakm-onarm ihtiyac ile bina bakm-onarm ihtiyacnn tespiti, zamannda temin edilmesi ve yaplmas iin gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu salamak ve giriimde bulunmak,

g) Merkeze alnacak her trl cari mal ve demirba malzemenin ilgili mevzuat hkmleri erevesinde giri ve k, ylsonu devir ve dm ilemlerinin yaplmas ile kurulacak muayene kabul komisyonlarnn grev ve ilemlerini izlemek,

) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak mal ve hizmet satn alnmasn, hizmet satn alma yolu ile yaplan szlemeleri hazrlamak, uygulanmasn ve denetimini salamak,

h) Merkez ile ilgili kendisine verilen dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

cret ve raporlar

MADDE 16 (1) Hastalara uygulanacak muayene ve tedavi cretleri Trk Di Tabipleri Birlii Asgari cret tarifesi baz alnarak yetkili kurullarca belirlenir.

(2) Merkezde tedavi grenlere ihtiya halinde verilecek istirahat raporlar tedaviyi uygulayan hekim tarafndan dzenlenir ve Bahekim tarafndan onaylanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Yeni Yzyl niversitesi Mtevelli Heyetinin konu ile ilgili ald kararlar uygulanr.

Merkez nitelerinin ve bal birimlerinin alma usul ve esaslar

MADDE 18 (1) Merkezde ve bal birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari ilerinde grevli olanlar, yrttkleri hizmetler asndan Merkez Mdr, Tbbi Direktr ve dari Direktre kar sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttrlmas, hizmet kontrolnn salanmas ve deerlendirilmesi amacyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bal birimler oluturulabilir.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yeni Yzyl niversitesi Rektr yrtr.