29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

MEF niversitesinden:

MEF NVERSTES YAAM BOYU ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; MEF niversitesi Yaam Boyu Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; MEF niversitesine bal olarak kurulan Yaam Boyu Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: MEF niversitesi Yaam Boyu Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: MEF niversitesi Rektrn,

d) Senato : MEF niversitesi Senatosunu,

e) niversite: MEF niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; kuram ve uygulamay btnleyerek, katlmclara yeni bilgi ve beceriler kazandrmak, eitim programlar ve sosyal etkinlikler dzenleyerek, ulusal ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesini salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar; amalar dorultusunda tm kamu, zel, ulusal, uluslararas kurululara ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk hizmeti vermek, ulusal ve uluslararas dzeyde eitim programlar planlamak, kurslar, seminerler, sertifika programlar, sempozyumlar, konferanslar ve teknoloji sergilemeleri dzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak ve niversitenin bu alandaki olanaklarn tantmaktr.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; niversite iinden veya dndan MEF niversitesi Mtevelli Heyetinin gr alnarak, iki yl iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr ayn zamanda Ynetim Kurulu yesidir. Sresi sona eren Mdr tekrar ayn usul ve sre ile grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulu kararlar ile Kurulca hazrlanan alma programn uygular. Her akademik ylsonu hazrlad raporu Ynetim Kuruluna sunar.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversite iinden veya dndan Mdr dnda drt veya alt yeden oluacak ekilde seilir (Mdr dahil toplam be veya yedi ye). Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Ynetim Kurulu Bakan, Ynetim Kurulu yeleri arasndan Mtevelli Heyetin gr alnarak Rektr tarafndan belirlenir. Ynetim Kurulu Bakan kendisine en fazla iki yardmc seer. Ynetim Kurulu, Bakann ars zerine ayda en az bir kez toplanr. Ynetim Kurulu; eitim programlarna ilikin her trl dzenlemeyi yapar, eitim programlar sonunda baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn belirler ve niversite Senatosuna nerir.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversite iinden veya dndan toplumda yer etmi sekin isimlerden oluturulur. yelerin grev sreleri iki yldr. Danma Kurulu ylda en az iki kez Ynetim Kurulu Bakannn ars ile toplanr ve etkinlikleri deerlendirerek yeni yaklamlar planlar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini MEF niversitesi Rektr yrtr.