29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

Maltepe niversitesinden:

MALTEPE NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maltepe niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 9 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Yksek lisans programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

a) Bir lisans diplomasna sahip olmas.

b) Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavnn (ALES) herhangi bir puan trnden 55 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak. Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabulnde, ALES puan aranmaz.

(2) Bir adayn yksek lisans programna kabulnde uygulanacak deerlendirme yntemi Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn bu deerlendirmeye etkisi %50den az olamaz.

(3) Gzel sanatlarla ilgili programlara bavuran adaylarda ALES puan aranmaz.

(4) Yabanc uyruklu adaylarn yksek lisans programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Doktora programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

a) Bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomasna, eczaclk ve fen/fen-edebiyat, edebiyat fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanl tarafndan dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazandklar uzmanlk yetkisine sahip olmas,

b) ALESin herhangi bir puan trnden lisans diplomasyla bavuran adaylardan 80, tezli yksek lisans diplomas ile bavuranlardan 55 standart puandan az olmamak kouluyla ALES standart puanna sahip olmas,

c) Lisans derecesiyle doktora programna bavuran adaylarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmas,

) Adaylarn anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alm olmas.

(2) Bir adayn doktora programna kabulnde uygulanacak deerlendirme yntemi Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn bu deerlendirmeye etkisi %50den az olamaz.

(3) Yabanc uyruklu adaylarn doktora programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(4) 6/2/2013 tarihinden nce tezsiz yksek lisans programlarna kaytl olan renciler doktora programlarna bavurabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Sanatta yeterlik programna bavuracak adaylarda aranacak artlar unlardr:

a) Bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmas,

b) Gzel sanatlar fakltesi ya da konservatuar mezunu olmayan adaylarn ALESin herhangi bir puan trnden lisans diplomasyla bavuranlardan 80, yksek lisans diplomas ile bavuranlardan 55 standart puandan az olmamak kouluyla ALES standart puanna sahip olmas,

c) Adaylarn anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan en az 55 puan veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan bu puan muadili bir puan alm olmas,

) Lisans derecesiyle doktora programna bavuran adaylarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmas.

(2) Gzel sanatlar fakltesi ve konservatuar mezunlarndan sanatta yeterlik programlarna bavuran adaylarda ALES puan aranmaz.

(3) Yabanc uyruklu adaylarn sanatta yeterlik programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Deerlendirme yntemi

MADDE 15 (1) Adaylarn deerlendirilmesi anabilim dal bakanl ve enstit mdrl tarafndan yaplr.

(2) Lisansst bir programa bavuran adayn baar durumu 100 tam puan zerinden hesaplanan toplam puan ile belirlenir.

(3) Tezli yksek lisans programna renci kabulnde adayn baar notu ALES puannn %50si ve lisans genel not ortalamasnn %50si alnarak belirlenir.

(4) Tezsiz yksek lisans programna renci kabul, lisans genel not ortalamasna gre sralanarak belirlenir.

(5) En yksek puandan balanarak sralanan adaylardan baarl bulunanlarn kesin kaytlar yaplr.

(6) Gzel sanatlarla ilgili tezli yksek lisans programlarna alan dndan bavuranlar nc fkradaki gibi, alandan bavuranlar ise drdnc fkradaki gibi deerlendirilir.

(7) Doktora programlarna renci kabulnde adayn baar notu aadaki arlklar gz nnde tutularak belirlenir:

a) ALES puannn %50si,

b) Adaylarn anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan alm olduklar puann %25i,

c) Tezli yksek lisans/lisans genel not ortalamasnn %25i, adaylarn puanlar, toplam puanna gre en yksek puandan balanarak sralanr. Baarl bulunanlarn kesin kaytlar yaplr.

(8) Sanatta yeterlik programlarna gzel sanatlar fakltesi ve konservatuar alanlarndan ve alan dndan renci kabulnde adayn baar notu aadaki arlklar gz nnde tutularak belirlenir:

a) Alandan gelen adaylarn anadilleri dnda ngilizce, Almanca, Franszca, talyanca, spanyolca, Rusa, Arapa, ince, Japonca, Farsa dillerinden birinden merkezi yabanc dil snavndan veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen uluslararas yabanc dil snavndan alm olduklar puann %50si,

b) Tezli yksek lisans/lisans genel not ortalamasnn %50si,

c) Alan dndan bavuranlarda ALES puannn %50si, yabanc dil puannn %25i, lisans/yksek lisans not ortalamasnn %25i,

) Adaylarn puanlar toplam puanna gre en yksek puandan balanarak sralanr. Baarl bulunanlarn kesin kaytlar yaplr.

(9) Farkl alanlarda lisans yapm adaylarn yksek lisans programna dorudan kabulne veya bilimsel hazrlk programna ynlendirilmelerine, ilgili anabilim dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu karar verir.

(10) Yabanc dilde retim yapan programlarda yabanc dil asgari puan ve toplam puana etkisi anabilim dal bakanl tarafndan belirlenir ve enstit ynetim kurulunun onay ile kesinleir. Gerekli grlrse yabanc dil snav anabilim dal bakanl tarafndan yaplr.

(11) Enstit ynetim kurulu, kesin kaytlar yaplacak adaylarn son listesini denetleyip karara balar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 16 (1) Yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik almas programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylar, ilgili anabilim/anasanat dal bakannn gr zerine enstit ynetim kurulu karar ile ilgili bilime ilikin eksikliklerini gidermek amac ile en ok iki yaryl sreli ve en fazla iki dersten oluan bilimsel hazrlk programna kabul edilir. Bunlar:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora/sanatta yeterlik almas programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programna renci kabulnde, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen esaslar gz nnde tutulur.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst programa ait dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazrlk programna kaydolan renciler derslere devam etmek ve baarl olmak zorundadr.

(5) Bilimsel hazrlk program sresi en fazla bir akademik yldr. Hazrlk programnda geirilen sre normal renim sresinden saylmaz.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Maltepe niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/9/2009

27341

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

16/12/2010

27787

2-

21/4/2011

27912

3-

22/8/2012

28389

4-

14/12/2012

28497

5-

11/8/2013

28732