29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES TIP HUKUKU UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesi Tp Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi Tp Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Tp Hukuku Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversitenin ilgili blm ve anabilim dallarnn ve ilgili dier kurulularn ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda tp, eczaclk ve salk hukuku ile ilgili her alanda bilimsel aratrma ve uygulamalar yapmak, projeler gelitirmek ve uygulamak, aratrma proje alar kurmak, eitim faaliyetlerinde bulunmak; toplumsal alanda tp, eczaclk ve salk hukuku farkndal yaratmak, akademik ve uygulamal destek vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt iinde ve yurt dnda, tp, eczaclk ve daha genel lekte salk hukuku ve salk hukuku politikas ile ilgili her konuda temel ve uygulamal aratrma ve inceleme yapmak, yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek, bu konularda aratrma ve uygulama yapan aratrma merkezleriyle ve dier resmi ve zel kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak, projeler gelitirmek ve yrtmek, kamuoyunda farkndalk yaratmak,

b) Etkinlik alanlar ile ilgili gelimeleri temel alan ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri etkinlikler dzenlemek; etkinlik alanlar ile ilgili bireysel yetenekleri gelitirici veya sosyal sorumluluk amac tayan seminer, altay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karlkl veya karlksz sertifika programlar, hizmet ii eitim niteliinde kurslar ve sertifika programlar dzenlemek,

c) Lisans, yksek lisans ve doktora almalarna akademik destek vermek, katkda bulunmak,

) Tp, eczaclk ve salk hukuku konusunda temel ve uygulamal aratrma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla iletiim a oluturmak,

d) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnn almalarna katkda bulunmak, ortak projelerin gelitirilmesine olanak salamak, gereksinim veya istem halinde inceleme ve aratrmalar yapmak, proje hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, bilimsel danmanlk hizmeti vermek, veri bankacl ve benzeri hizmetleri vermek, resmi ve zel kurum ve kurululara, gerek ve tzel kiilere, karlkl veya karlksz akademik veya uygulamaya ynelik konularda, akademik veya uygulamal danmanlk veya eitim hizmeti vermek; tp, eczaclk ve genel olarak salk hukuku uyumazlklarnda tavsiye etmek zere bilirkii ve uzman listeleri oluturmak,

e) Etkinlik alanlar ile ilgili aratrma ve etkinliklerin verimli bir ekilde yrtlmesi amacyla ulusal ve uluslararas bilgi bankas oluturmak, ktphane, ariv, laboratuar ve gerekli dier tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararas etkinliklere katlmak, yaynlar izlemek ve bunlar Merkeze kazandrmak,

f) Tp, eczaclk, salk hukuku ve hukuk politikas konusu ile ilgili her alanda toplumun aydnlatlmas ve eitilmesi amacyla, srekli eitim programlar dzenlemek, kitap, dergi ve bror basmlar yapmak, yazl ve grsel yayn organlarnda programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulatrlmasn salamak ve medyada farkndalk yaratmak,

g) Aratrmalardan veya dier etkinliklerden elde edilen bilgilerin ve sonularn bilimsel yaynlara dntrlmesini ve yaynlanmasn salamak,

) Merkez gzetiminde merkezin etkinlik alannda bilgilenmek veya almalarnda tp, eczaclk ve salk hukuku bilgisi edinmek isteyen aratrmaclara ve uygulayclara, kamu veya zel sektre, salk alanlarna, rencilere akademik ve klinik eitim vermek,

h) Hacettepe Journal of Health Law & Policy adl, ngilizce dilinde yaymlanacak bir bilimsel sreli yayn karmak,

) Merkezin amalar ile ilgili Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve Mdr Yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin Hukuk Fakltesinde grevli kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii yl iin Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr Yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn sorumluluk ve grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki Mdr Yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda iki kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn yazl ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ile ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek karara balamak,

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilip grevlendirilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr, gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.