29 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29220

YNETMELK

Acbadem niversitesinden:

ACIBADEM NVERSTES SPOR BLMLER VE SPORCU SALII

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Acbadem niversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Acbadem niversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sal Uygulama ve aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Acbadem niversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sal Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Acbadem niversitesi Rektrn,

d) niversite: Acbadem niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Spor bilimleri ve sporcu sal alannda, lkemizde karlalan sorunlara ynelik aratrma yapmak ve aratrma yapmak isteyenlere parasal ve bilimsel kaynak salamak, profesyonel ve amatr sporcularn sportif performans geliimlerine ynelik olarak danmanlk yapmak, her ya grubunu iine alan salkl yaam ve beslenme iin aktiviteler dzenlemek ve nermek, zel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programlar gelitirmek, uygulamak ve bu amalar dorultusunda ekipman destei salamak, spor yaralanmalarnn tedavisinden ok yaralanmalarnn nlenmesine ynelik almalarda bulunmak, yaralanm sporcularn spora dn dnemlerinde destek olmak, blge spor adamlar ve sporcularna salk hizmeti sunmak ve salk hizmeti sunanlara eitim vermek ve ihtiya duyulan yerlerde yukardaki konularla ilgili danmanlk hizmeti vermek, aratrmalar yapmak ve aratrmalara destek salamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak, aratrma yapmak isteyen lisans ve lisansst rencilerine nerileri konusunda uzman retim yeleriyle tartacaklar ve uygulamaya geebilecekleri bilimsel aratrma zeminini hazrlamak, aratrmalarn srdrrken ve tamamladktan sonra alabilecekleri bilimsel ortam sunmak, baka bir ynden de lisans ve lisansst programlarda insan performans ve sporcu yaralanmalar ve rehabilitasyonu alanlarndaki aratrmalara destek salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite bnyesinde sporla ilgili branlarda eitim gren rencilerin pratik alandaki bilgi ve becerilerini artrmalarna yardmc olmak, spor bilimlerindeki lisans ve lisansst programlara ve aratrmalara katk ve destek salamak.

b) Spora yeni balayan kiilere salk taramalar yapmak, uygulad motor testler sonucunda ya ve yeteneklerine gre uygun spor dalna ynlendirme yapmak.

c) ster pasif ister aktif sporcu olsun yaplacak testler sonucunda mevcut durumlarnn tespit edilerek arttrmak iin gerekli uygulama modellerini yaa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak gelitirerek nermek.

) Spor yaralanmalarn, performansn laboratuvar artlarnda deerlendirmek, farkl ya gruplarndaki spor ve salk arasndaki ilikinin ortaya konulmasn salamak, ortaya konulan bilimsel gereklere uygun olarak egzersiz programlar dzenlemek.

d) Sportif sakatlklarda, spesifik ve hzlandrlm rehabilitasyon prensiplerini aratrmak ve bu prensiplerin uygulamaya konulmasnda modeller oluturup nermek.

e) Sportif performans lm, sporcu yaralanmalar, spora balama check-up muayeneleri, sporcu beslenmesi ve her ya gurubuna ynelik sportif ynlendirmenin yapld poliklinik hizmetlerini vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sal alannda alan (antrenr, kondisyoner, masr, fizyoterapist, doktor) elemanlara srekli eitim salayarak blgemizdeki spor bilimleri ve sporcu sal konusundaki hizmet kalitesini artrmaya almak.

g) Kamu ve zel sektrn, spor bilimleri ve sporcu sal konularndaki problemlerine, ihtiyalarna cevap vermek zere danmanlk hizmeti yapmak, aratrma yapmak, projeler almak, yrtmek, zmler retmek ve nermek.

) Her ya grubuna, ya cinsiyet ve fiziksel uygunluklarna yaam iin fiziksel aktivite programlar dzenlemek ve gelitirmek.

h) zel gruplarda ve engellilerde fiziksel ve ruhsal salklarnn geliiminin salanarak sosyal yaama uyumlu, retken bir birey olarak topluma kazandrlma konusunda sosyal ve sportif programlar dzenlenerek bu programlara ilikin malzeme ve ekipman destei salamak ve gelitirmek. Halk salna ynelik olarak yerel ynetimlerle ibirlii yaparak, rekreasyon alanlarnn geni kitleler tarafndan bilinli bir ekilde kullanmn salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezde grevli niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilecei gibi, grev sresi dolmadan grevlendirilmesindeki usule gre grevden alnabilir.

(2) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere niversite retim elemanlarndan olmak zere bir kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, Mdr Yardmcsnn bulunmad zamanda ise Ynetim Kurulunun en kdemli yesi vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak.

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporlarn hazrlamak Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve bunlar hakkndaki bildirimini Rektre sunmak.

) Yurt ii ve yurt d aratrma ve uygulama merkezleri, kamu ve zel sektr kurulular ile ibirlii yaparak amaca uygun proje karlkl yardm gerekletirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversitenin kadrolu retim yeleri veya grevlileri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen drt ye ile birlikte toplam alt kiiden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Mdr Ynetim Kurulunun Bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(3) Mdrn yokluunda Mdr Yardmcs vekalet eder.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Ynetmelie ve kurulu amacna gre Merkezin alma dzenini tespit etmek.

b) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacn Rektrlk Makamna sunmak.

c) Merkez bnyesinde kurulacak alma gruplarn ve bu gruplarda grevlendirilecek adaylar tespit edip karara balamak.

) Kurulu amacna uygun aratrma ve proje mracaatlarn inceleyerek, uygun grleni ve destekleme eklini karara balamak.

d) Merkezce desteklenen aratrma ve uygulamalarla ilgili aratrc ve patent haklarna ait esaslar, gelirin dal ve kullan ekillerini ilgili mevzuata gre tespit etmek.

e) Aratrc ve uygulayc elemanlarn aratrma ve yayn konularnda yapacaklar mali destek isteklerini karara balamak.

f) Merkezin ylsonu raporunu hazrlamak.

g) Danma Kurulu yelerini Rektrle nermek.

) Mdrn getirecei dier konular grp karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, alma konularyla ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri ve uzmanlar arasndan istekleri halinde, yllk sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla sekiz kiiden oluur. Grev sreleri ve yeniden grevlendirilmeleri Ynetim Kurulu yeleri ile ayn ekilde olur. Danma Kurulu Mdrn ars zerine toplanr.

(2) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak gr bildirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Acbadem niversitesi Rektr yrtr.