27 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29218

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

ENDSTR BLGELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayl Resm Gazetede yaymlanan Endstri Blgeleri Ynetmeliinin 4 nc maddesinde yer alan Fizibilite raporu ve zet deerlendirme raporu tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

Fizibilite raporu: Endstri Blgesi kurulacak ilin zelliklerini, ekonomik ve sanayi yapsn, talep edilen alann konumu ve kadastral durumu ile dier fiziki zelliklerini ieren raporu,

zet deerlendirme raporu: Endstri blgesi kurulmas talebinde bulunan kurum ve kurulularn hazrlayaca fizibilite raporu ile Bakanlka hazrlanan yer seimi raporu bilgilerinin zetlendii, Kurula nerilebilecek zellikteki en uygun alan ve yerleim birimini tantc bilgileri ieren ve Bakanlka Kurula sunulan raporu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Endstri blgesi kurulmas talebinde bulunan kurum ve kurulular, talepleriyle ilgili fizibilite raporunu, valiliin uygun gr ve blge kurulmas durumunda ilgili odann bu Ynetmelik kapsamnda iletme mdrl kuracan belirten yazs ile birlikte Bakanla sunarlar.

Sunulan bavuru formlarnn ve fizibilite raporlarnn Bakanlka incelenmesinin ardndan uygun grlmesi durumunda, Bakanlka yer seimi etd yaplr. Sz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmamas durumunda, bavurunun uygun bulunmad, bavuru sahibine yazl olarak bildirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 9 Bakanlka istenen fizibilite raporu ile dier bilgi ve belgelerin bavuru ile birlikte eksiksiz olarak Bakanla intikalinin ardndan, Bakanlka uygun grlen talepler ile ilgili yer seimi ilemleri en ge ay iinde neticelendirilerek Kurula gnderilir ve Kurul yeleri tarafndan gerekli inceleme yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Mnferit yatrm yeri talebinde bulunan yatrmc, Bakanlk tarafndan format belirlenen detayl bilgi formunu ve fizibilite raporunu, Bakanla sunar. Mnferit yatrm yeri bavurularnda istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin retim konusu, yatrm tutar, i ve d sermaye yaps, yatrm tutar finansman durumu, salayacaklar istihdam ve katma deer, gelitirilecek/transfer edilecek teknolojinin nitelii, ihracatta dviz kazanc, ithalat ikame suretiyle salanacak dviz tasarrufu, yatrmn karllk ve geri dn sresi, yatrmn o yrede gerekletirilmek istenmesinin gerekeleri ve yatrm gerekletirme sresi ile ilgili bilgilerin de bulunmas gerekmektedir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.