24 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29215

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

REKLAM KONSEY YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Reklam Konseyinin kurulu ve grevleri ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 65 inci ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: Gmrk ve Ticaret Bakann,

b) Bakan Yardmcs: Gmrk ve Ticaret Bakan Yardmcsn,

c) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

) Bakan: Konsey Bakann,

d) Genel Mdr: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrn,

e) Genel Mdrlk: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrln,

f) Kanun: 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

g) Konsey: Reklam Konseyini,

) Mstear: Gmrk ve Ticaret Bakanl Mstearn,

h) ye: Reklam Konseyi yesini,

ifade eder.

KNC BLM

Reklam Konseyinin Kurulu ve Grevleri

Kurulu

MADDE 4 (1) Reklam politikalarnn oluturulmas ve uygulanmas ile ilgili olarak; ada iletiim uygulamalarn takip etmek, reklam sektrnn ve reklam denetim ilevinin gelitirilmesine ynelik aratrma ve almalar yapmak, bu alanda gr ve nerilerde bulunmak ve bu gr ve nerileri ilgili mercilere iletmek amacyla Reklam Konseyi oluturulur.

Bakan ve yeler

MADDE 5 (1) Konsey, Bakann veya grevlendirecei Bakan Yardmcs veya Mstearn bakanlnda aada saylan yelerden oluur:

a) Bakanlktan dokuz temsilci,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan bir temsilci,

c) Ekonomi Bakanlndan bir temsilci,

) ileri Bakanlndan bir temsilci,

d) Kltr ve Turizm Bakanl Yatrm ve letmeler Genel Mdrlnden bir temsilci,

e) Maliye Bakanlndan bir temsilci,

f) Milli Eitim Bakanlndan bir temsilci,

g) Salk Bakanl Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumundan bir temsilci,

) Hazine Mstearl Sigortaclk Genel Mdrlnden bir temsilci,

h) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan bir temsilci,

i) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan bir temsilci,

j) Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,

k) Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan bir temsilci,

l) Basn lan Kurumundan bir temsilci,

m) Yksekretim Kurulu tarafndan niversitelerin iletiim, reklam veya ticaret hukuku alanlarnda grev yapan akademisyenler arasndan belirlenen bir temsilci,

n) Reklam Kurulu yeleri,

o) Reklam zdenetim Kurulundan en az biri medya temsilcisi olmak zere toplam be temsilci,

) Reklamclar derneklerinden be temsilci,

p) Reklam verenler derneklerinden temsilci,

r) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden temsilci,

s) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan temsilci,

) Trkiye Katlm Bankalar Birliinden bir temsilci,

t) Finansal Kurumlar Birliinden bir temsilci,

u) Trkiye Seyahat Acentalar Birliinden bir temsilci,

) Tketici Dernei st kurulularndan birer temsilci,

v) Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birliinden bir temsilci,

y) Trkiye Bankalar Birliinden bir temsilci,

z) Basn Konseyinden bir temsilci.

(2) Bir ye, birden fazla kurum veya kuruluu temsil edemez.

Dernek temsilcilerinin belirlenmesi

MADDE 6 (1) Konseye katlacak dernekler tarafndan aada yer alan bilgi ve belgelerin bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren ay iinde bir defaya mahsus olmak zere Genel Mdrle verilmesi zorunludur:

a) Dernek kurucular tarafndan imzalanm, ilgili kurumlarca onayl dernek tz ve kurulu bildirimi,

b) Yazma yapmaya ve tebligat almaya yetkili kii veya kiilerin ad, soyad, T.C. kimlik numaras, yerleim yerleri ve tatbiki imzalarn gsteren yaz ve belgeler.

(2) lgili dernekler, birinci fkrann (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki deiiklikleri, deiiklik tarihini izleyen otuz gn iinde; bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra kurulacak olan dernekler ise birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde saylan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantsnn yapld tarihten itibaren otuz gn iinde Genel Mdrle bildirmek zorundadr.

(3) Konseye katlacak derneklerin, merkez ve ubelerine kaytl ye saylarn gsteren listeler ile il veya ile mlki idare amirlii dernekler birimi tarafndan kte kaydedildiini gsteren belgelerin asl veya onayl rneklerini, her yl Ocak aynn son i gnne kadar Genel Mdrle yazl olarak bildirmeleri zorunludur.

(4) Derneklerin Konseye katlabilmeleri iin Konseyin dzenlendii yldan bir nceki yln sonu itibariyle en az bir yln doldurmu olmalar ve faal dernek vasfn tamalar gerekir.

(5) Drdnc fkrada belirtilen koullar tayan reklamclar derneklerinden, kaytl ye says en fazla olan ilk iki dernekten ikier, nc dernekten ise bir temsilci Konseye katlr.

(6) Drdnc fkrada belirtilen koullar tayan reklam verenler derneklerinden, kaytl ye says en fazla olan ilk dernekten birer temsilci Konseye katlr. Yeterli sayda dernek olmamas durumunda mevcut derneklerden temsilci belirlenir.

Konseyin grevleri

MADDE 7 (1) Konseyin grevleri unlardr:

a) Reklam ve pazarlama iletiimi alanlarna ilikin ada ve uluslararas gelimeleri ve yarg kararlarn izleyerek, bu alanlarda dzenleme ve denetim ilevinin gelitirilmesi ile ilgili gr ve nerilerde bulunmak.

b) htiya halinde alma gruplar kurmak ve alma gruplarna bakanlk edecek yeleri belirlemek.

c) alma gruplarnn raporlarn incelemek ve grmek.

) Reklam ile ilgili konularda kamuoyunda farkndaln arttrlmasna ynelik nerilerde bulunmak.

d) Tm mecra lmlerinin salkl bir ekilde yaplmas amacyla neriler gelitirmek.

e) Yukardaki hususlarda belirlenen gr ve nerilerle ilgili olarak yaplan almalar izlemek, sonularn deerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek, gerektiinde bu almalar yaynlamak ve klavuzlar oluturmak.

Bakann grevleri

MADDE 8 (1) Bakann grevleri unlardr:

a) Konseye ve divana bakanlk yapmak.

b) Konseyin toplant tarihi, yeri ve gndemini tespit etmek.

c) Bakanla gnderilen rapor, tebli ve nerileri deerlendirerek uygun grlenleri grlmek zere Konsey gndemine almak.

) Konsey almalarnn gndeme uygun olarak verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak.

Sekretarya

MADDE 9 (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Sekretaryann grevleri

MADDE 10 (1) Sekretaryann grevleri unlardr:

a) Konseyin almalarna esas olacak n hazrlklar yapmak.

b) Konseyin raportrlk, dosyalama, evrak ilemleri ve ariv faaliyetlerini yrtmek.

c) Konseyin toplant tarihi, yeri ve gndemini yelere bildirmek.

) Konsey almalarna ait tutanak, rapor ile dier bilgi ve belgelerin dzenlenmesi, yelere ve ilgili kurum ve kurululara gnderilmesi veya datlmas, dosyalanmas ve arivlenmesini salamak.

d) lgili kurum ve kurulularla haberleme ve bilgi akn salamak.

e) alma gruplarnn faaliyetleriyle ilgili ileri yapmak.

f) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

NC BLM

Reklam Konseyinin alma Usul ve Esaslar

Toplant

MADDE 11 (1) Reklam Konseyi ylda en az bir kez Bakanln koordinatrlnde toplanr.

(2) Toplantnn tarihi, yeri ve gndemi yelere toplant gnnden en az on be gn nce yazl olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Toplant yeter says

MADDE 12 (1) Konsey, ye saysnn en az yarsndan bir fazlasnn katlmyla toplanr. lk toplantda yeterli ounluk salanamazsa, toplant iki ay iinde yaplr ve toplant yeter says aranmaz.

Karar yeter says ve oylama

MADDE 13 (1) Konsey, gndemindeki konular grerek karara balar. Kararlar, oylama annda hazr bulunanlarn oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann oy kulland taraf ounluu salar.

(2) Kararlarn alnmasnda ak oylama yaplr. Oylama sonucu alnan kararlar divan bakanlnca toplant tutanana geirilir.

Gndem

MADDE 14 (1) Konsey gndemi Bakan tarafndan belirlenir. Gndem maddelerinin grlmesine geilmeden nce; Konseyde temsil edilen kurum veya kurululardan en az beinin bakanla yaplan yazl ve gerekeli bavurusu zerine, Konsey yelerinin kabul etmesi halinde gndeme madde eklenir.

(2) Gndemde yer verilecek hususlar unlardr:

a) Toplant divannn olumas iin bir bakan yardmcs ile toplant tutanaklarn dzenleyecek iki katip yenin seilmesi.

b) Toplant tutanaklarnn yazlmas ve imzalanmasna ilikin yetkinin divana verilmesi.

c) Konsey gndemiyle ilgili rapor, tebli ve dier belgelerin okunmas, tartlmas ve kararlarn alnmas.

) Konseyin faaliyet alan ile ilgili dier hususlar.

Divann kuruluu ve grevleri

MADDE 15 (1) Divan, Bakan ile Konseye katlan temsilciler arasndan Konsey tarafndan seilen bir bakan yardmcs ve iki katip yeden oluur.

(2) Divan; Konseyi gndeme uygun olarak ynetmek, oy saym yapmak, gr ve neriler ile alnan kararlar aklamak ve bunlarn tutanaa kaydedilmesini salamakla grevlidir.

alma gruplarnn oluturulmas

MADDE 16 (1) Konsey, gerekli grlen konularda aratrma yaparak sonular hakknda rapor hazrlamak amacyla, kendi yeleri arasndan veya konuyla ilgili uzmanlardan oluan alma gruplar kurabilir. alma gruplarnda koordinasyonu salamak zere Genel Mdrlkten bir temsilci belirlenir. alma gruplarnn faaliyetleriyle ilgili toplantlarn sonular tutanakla tespit edilir. alma gruplar, hazrladklar raporlar Genel Mdrle sunar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mali hkmler

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasndan kaynaklanan giderler, Bakanlk btesinden karlanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.