24 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29215

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5313/1 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantsnda; ekteki Enerji Piyasas Bildirim Sistemi Kullanm Talimatnn kabul edilerek Resm Gazetede yaymlanmak zere Babakanla gnderilmesine,

ENERJ PYASASI BLDRM SSTEM KULLANIM TALMATI

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Talimatn amac; Enerji Piyasas Bildirim Ynetmelii erevesinde, enerji piyasasnda ilgili mevzuatta yer alan amalarn salanmasna ynelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmas srecinde Kurum tarafndan ihtiya duyulan verilerin toplanmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Talimat, Enerji Piyasas Bildirim Ynetmelii kapsamnda enerji piyasasnda bildirim ykmllklerine ilikin kurallar kapsar. Bu Talimat, Ekleriyle bir btndr.

(2) Kurum tarafndan ksa srede sonulandrlmas gereken almalar kapsamnda ihtiya duyulacak bilgilerin temin edilmesi maksadyla bildirim sistemi zerinden alnacak veriler ile dier mevzuat hkmleri gerei, Kurumun dier kurum ve kurululara veri gnderme ykmllnn ifas iin bildirim sistemi zerinden alaca veriler, bu Talimatn kapsam dndadr.

Hukuki dayanak

MADDE 3 (1) Bu Talimat, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji Piyasas Bildirim Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanm ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Talimatta geen tanm ve ksaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

KNC BLM

Bildirim Ykmllklerine likin Usul ve Esaslar

Bildirim yapma ykmll

MADDE 5 (1) Bildirim yapma ykmll, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedike lisansn yrrlkte olduu sre iindeki bildirim dnemleri ile dier gerek ve tzel kiiler iin bu Talimatta belirtilen dnemleri kapsar.

(2) Bildirim ykmlsnn, bildirimin tabi olduu dnemde faaliyette bulunmamas bildirim ykmlln ortadan kaldrmaz. Bu durumda sz konusu dnemde bildirime tabi faaliyet yaplmadn belirtecek ekilde bildirim yaplr.

(3) Bildirim ykmlsnn lisansnn sona erdirilmesi veya iptal edilmesi hallerinde, sz konusu lisansa dair sona erdirme veya iptal ncesi gerekletirilen faaliyetlere ilikin elektronik imza ile yaplmas gereken bildirimler, yazl olarak yaplr.

Bildirim formlar

MADDE 6 (1) Bu Talimatta belirtilen bildirimler, Kurul Kararyla belirlenip Kurum internet sitesinde yaymlanan bildirim formlar araclyla yaplr.

Bildirim aklamalar

MADDE 7 (1) Bildirim sisteminin kullanm ve bildirim formlarnn doldurulmasna ilikin aklamalar, Kurum internet sitesinde yer alr.

Bildirimlerin yaplmas

MADDE 8 (1) Bu Talimatta elektronik imza ile yaplmas ngrlen bildirimler, bildirim ykmls yetkilileri tarafndan, bildirim sistemi kullanlarak, elektronik imza ile yaplr.

Bildirim dzeltme talepleri

MADDE 9 (1) Bildirim ykmlleri, Kuruma yapm olduklar bildirimler iin, dzeltme talebi yaplamayacak bildirimler hari olmak zere, bildirim yapma sresi dolduktan sonra gerekesini belirtmek suretiyle dzeltme talebinde bulunabilirler. Dzeltme talebinin Kurum tarafndan kabul edilmesi halinde, bu Talimatta belirlenen sreler iinde, daha nce yapm olduklar bildirimlerde dzeltme yapabilirler.

(2) htiya duyulmas halinde, Kurum tarafndan da dzeltme talebinde bulunulabilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Talimat yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Talimat hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

EKLER:

1- Elektrik Piyasas Bildirim Ykmllk Tablosu

2- Doal Gaz Piyasas Bildirim Ykmllk Tablosu

3- Petrol Piyasas Bildirim Ykmllk Tablosu

4- Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Bildirim Ykmllk Tablosu

 

Ekler iin tklaynz