5 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29196

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/3)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, aada gmrk tarife istatistik pozisyonu (GTP) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen gmrk kymetinin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

 

GTP

Eyann Tanm

Birim Gmrk Kymeti

(ABD Dolar/Adet)

8703.10.18.00.00

Dierleri (Yalnz Golf Arabalar)

5.500

 

Gzetim uygulamas

MADDE 2 (1) 1 inci maddede belirtilen eya ancak Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) dzenlenecek gzetim belgesi ile ithal edilir. Gzetim belgesi gmrk beyannamesinin tescilinde ilgili gmrk idaresince aranr. Gzetim belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

Bavuru

MADDE 3 (1) Gzetim belgesi taleplerine ilikin bavurularn deerlendirmeye alnabilmesi iin Ek-1de yer alan gzetim belgesi bavuru formunun usulne uygun bir ekilde doldurulmas ve Ek-2de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir ekilde thalat Genel Mdrlne iletilmesi gerekmektedir.

nceleme

MADDE 4 (1) Ek-1de yer alan gzetim bavuru formu ve Ek-2de belirtilen belgelerin thalat Genel Mdrlne iletilmesini mteakip thalat Genel Mdrl tarafndan gerekli grlmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptrm

MADDE 5 (1) Bavuru ya da inceleme aamasnda istenen belgelerde bavuru sahibinin beyannn geree aykr olduunun veya sunduu bilgi ve belgelerde tutarszlk veya eksiklik bulunduunun tespit edilmesi halinde gzetim belgesi dzenlenmez.

Gzetim belgesine ve gzetim belgesinin kullanmna ait bilgiler

MADDE 6 (1) Gzetim belgelerinin geerlilik sresi alt aydr.

(2) Gzetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasn engellemez. 1 inci maddede belirtilen kymet, 4458 sayl Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasna esas tekil etmez.

(3) Gmrk beyannamesinin tescili srasnda gmrklerce tespit ve kabul edilen kymet veya miktarn, gzetim belgesinde kaytl kymet veya miktar, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda amas ithalatn yaplmasn engellemez.

(4) Gzetim belgesi nc kiilere devredilemez. Gzetim belgesi kapsam eyann ithalat ile ilgili belgelerin (gzetim belgesinin asl, ayrca ithalat gerekletirilmi ise ticari fatura ve gmrk beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafndan gzetim belgesinin geerlilik sresinin bitiminden itibaren on i gn ierisinde thalat Genel Mdrlne iletilmesi gerekmektedir. Her halkarda; bavuru sahibinin, bu Tebli konusu eya iin gzetim belgesi dzenlenmesine ilikin yeni bir bavuruda bulunduunda tamam kullanlm veya geerlilik sresi bavuru tarihi itibariyle sona ermi olan gzetim belgesinin/belgelerinin asln, gzetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilikin gazete ilan veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri thalat Genel Mdrlne iletmesi zorunludur. Bu artn yerine getirilmemesi durumunda gzetim belgesi dzenlenmez.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihini takip eden otuzuncu gn yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

Ekler iin tklaynz