24 Kasım 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29185

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) içinde, nesnel yapılandırılmış pratik uygulama sınavı (OSPE) yapılabilir. Nesnel yapılandırılmış pratik uygulama sınavının, nesnel yapılandırılmış klinik sınavı içindeki puan ağırlığı %20 yi geçemez. Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı yapılan stajlarda bu maddenin dördüncü fıkrası ve sözlü sınav uygulanmaz. Staj geçme notu 100 üzerinden 60 puandır. Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı yapılan stajlarda, nesnel yapılandırılmış klinik sınavı aşamasından 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı yapılmayan stajlarda ise tüm aşamalardan ayrı ayrı 100 üzerinden 60 puan almak gereklidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Dönem 4'teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Staj süresi dört hafta veya daha az olan stajlarda, staj tekrarı durumunda, staj sonu sınavlarının bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına o dönem için almak zorunda olduğu stajların bitimi itibariyle devam eden stajların staj sonu sınavına alınırlar. Bu sınavda aldıkları not, bütünleme sınav notu yerine sayılır. Ayrıca bir sınav yapılmaz.

(2) Dönem 5’teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Staj tekrarı durumunda, staj sonu sınavlarının bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu stajların bitimi itibariyle devam eden stajların staj sonu sınavına alınırlar. Bu sınavda aldıkları not bütünleme sınav notu yerine sayılır. Ayrıca bir sınav yapılmaz.

(3) Bütünleme sınav ya da sınavlarında başarılı olamayan öğrenciye staja devam etmek koşulu ile staj sonu sınavı ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre bütünleme sınavlarına girme hakkı verilir. Bütün stajların sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 gün içerisinde dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili ölçme değerlendirme komisyonu tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

(2) Tüm teorik sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puanlama kalan sorular üzerinden yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2013

28819