20 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29181

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 19/11/2014

KARAR NO    : 2014/115

KONU              : İmar Planı İptali.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

1 – İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222 ada 208, 209, 211, 226 ve 228 no.lu parsellere ait Kurulumuzun 2/5/2014 tarih ve 2014/38 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptaline,

2 – İptal edilen imar planlarının iptaline dair kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine,

karar verilmiştir.