6 Kasm 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29167

YNETMELK

Trkiye Kurumundan:

AKTF GC HZMETLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aktif gc Hizmetleri Ynetmeliinin 2 nci maddesinde yer alan , i ve meslek danmanl faaliyetlerini ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

k) ve meslek danman (danman): ve Meslek Danman kadro veya pozisyonunda alan Kurum personelini

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasndaki son iki yl iinde ibaresi daha nce eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan iyerlerinden ibaresi igc piyasasndan veya iverenlerden eklinde deitirilmi ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Planda yer almayan bir meslek iin ibirlii yntemi ile kurs dzenlenebilir. Ancak kurs dzenlenen bu meslek, l stihdam ve Mesleki Eitim Kurulunun yaplacak ilk toplantsnda plana eklenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkrasnda temrin giderlerinin ibaresinden sonra gelmek zere veya Genel Mdrlke uygun bulunacak dier eitim giderlerinin ibaresi eklenmi, nc fkrada halinde ibaresinden sonra gelmek zere eiticinin unvan dikkate alnarak ibaresi eklenmi, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkrada halinde ibaresinden sonra gelmek zere eiticinin unvan dikkate alnarak ibaresi eklenmi, yedinci fkrann (b) bendinde yetki belgesi ibaresinden sonra gelmek zere zel istihdam brolar iin izin belgesi, ibaresi eklenmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(4) l mdrlne tahsis edilen yllk eitim deneinin yzde bei ile snrl olmak zere kamu kurum ve kurulular (devlet niversiteleri dahil) ve Anayasann 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile ibirlii yntemi ile dzenlenen kurslarda istihdam oran en az yzde yirmi olarak uygulanr.

(5) Bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen denek snrndan ayr olarak yine il mdrlne tahsis edilen yllk eitim deneinin bir baka yzde bei ile kamu kurum ve kurulular, devlet niversiteleri ve Milli Eitim Bakanlna bal eitim ve retim kurumlar ile ibirlii yntemi ile dzenlenecek kurslarda istihdam taahhd aranmaz. Bu oran iki katna karmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

(10) Kamu kurum ve kurulular veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile Genel Mdrlk arasnda ibirlii protokol imzalanarak dzenlenecek kurslarda istihdam taahhd aranmaz ve bu kurslara ilikin denekler, Genel Mdrlk tarafndan ayrca il mdrlklerine gnderilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasndaki formlarn ibaresi formlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan yzde elli ibaresi yzde yirmi eklinde ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Teklif veremeyecek iken teklif veren, teklif srasnda yanltc bilgi ve belgeler vermek suretiyle Kurumu aldatmaya ynelik giriimlerde bulunduu tespit edilen, kesin teminat vermeyen, il mdrlnce kabul edilen mcbir sebepler hari szleme imzalamaya davet edildii halde szleme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geici teminatlar Kuruma gelir kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile on iki ay boyunca bu Ynetmelik kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yetki belgesi, ibaresinden sonra gelmek zere zel istihdam brolar iin izin belgesi, ibaresi eklenmi, (j) bendi ve ayn maddenin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

j) stekliye ait son bir yllk sigortal hizmet listesi

(4) Teklif zarfnda bulunan asl veya noter onayl belgeler hari dier belgelerde isteklinin imzaya yetkili kiisinin imzas ile tzel kiilie ait mhr veya kae bulunmas esastr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan yzde elli ibaresi yzde yirmi eklinde deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin bal Szleme ve idari yaptrmlar eklinde deitirilmi, , drt, be ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yklenici tarafndan yrtlen kurs kapsamnda ilgili kiilerce yaplan inceleme ve denetimlerde; mevzuat ve szleme hkmlerine aykr olduu tespit edilen, yaplan szl ve yazl uyarlara ramen giderilemeyen ve szleme veya protokol konusu iin uygulanmasna engel olduuna il mdrlnce karar verilen aadaki durumlarda, szleme veya protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, ykleniciye yaplan demeler yasal faiziyle birlikte geri alnr ve yklenici ile yirmi drt ay boyunca bu Ynetmelik kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz:

a) Eitime katlan kursiyerlerin, yklenicinin kaytl ve/veya kayt d alan olduunun tespit edilmesi ve bu kiilerin yaplan yazl uyarya ramen kursla iliiinin kesilmemesi,

b) Yklenici tarafndan, szleme veya protokol konusu eitim hizmetlerinin il mdrlnn yazl onayn almakszn nc ahslara yaptrldnn tespit edilmesi,

c) Yklenicinin ar hastalk, tutukluluk, mahkumiyet, lm, iflas gibi hallerde szlemeden veya protokolden doan ykmllklerini yerine getiremediinin tespit edilmesi,

) in yrtlmesini engelleyen mcbir sebebin (doal afet, kanuni grev, genel salgn hastalk, yangn, ksmi veya genel seferberlik ilan gibi) meydana geldii tarihi izleyen be ign iinde il mdrlne yazl olarak bildirimde bulunulmas ve bu durumun yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi durumu hari olmak zere, yklenicinin szleme veya protokol hkmlerinden doan ykmllklerini sresi iinde yerine getirmemesi ve szlemeye veya protokole aykr tutum ve davrann dzeltmemesi.

Bu fkrann () alt bendinde belirtilen mcbir sebeplerden dolay il mdrl veya yklenici szlemeyi veya protokol tek tarafl olarak feshedebilir. Ancak, yklenicinin mcbir sebebe dayal bir sre uzatm talebi varsa ve bu talep il mdrlnce kabul edilmise, il mdrlnn szlemeyi veya protokol feshedebilmesi iin uzatlan srenin sonunda iin bu szlemeye uygun ekilde tamamlanmam olmas gerekir.

(4) Szleme veya protokol imzalandktan sonra, mcbir sebepler dnda, yklenicinin mali acz iinde bulunmas veya teknik ve idari ynden yetersiz durumda olmas nedeniyle taahhdn yerine getiremeyeceini gerekeleri ile birlikte yazl olarak Kuruma bildirmesi halinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn szleme veya protokol fesh edilir ve ykleniciye yaplan demeler yasal faiziyle birlikte geri alnr.

(5) Szleme veya protokol sresince yklenici tarafndan 4734 sayl Kanuna gre yasak fiil veya davranlarda bulunma, hileli iflas etme, hile, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla szleme konusu ilemlere fesat kartrlmas veya sahte belge dzenlenmesi veya bunlara teebbs edildiinin ilgili birimlerce tespit edilmesi hallerinde szleme/protokol fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, ykleniciye yaplan demeler yasal faiziyle birlikte geri alnr ve yklenici ile yirmi drt ay boyunca bu Ynetmelik kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz. Bu durumdaki ykleniciler ile protokol veya szleme imzalanm olsa dahi henz balatlmam olan kurslara ilikin protokol ve szlemeler de iptal edilir.

(6) Szleme hkmlerine aykrln genel zamanam sresi iinde tefti veya inceleme yoluyla ya da yarg karar ile tespiti halinde de ilgili yaptrmlar uygulanr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin nc fkrasnn sonuna Ancak daha nce usulne gre onaylatlm eitim programnn, yrrlkte olan eitim program ile ayn olmas halinde tekrar onaylatlmasna gerek yoktur. cmlesi eklenmi ve yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Mesleki eitim kursu dzenlenecek meslein uygun olmas halinde Genel Mdrlke belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletiim teknolojileri kullanlarak uzaktan eitim yntemleri ile de kurs dzenlenmesi mmkndr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin altnc fkrasnda yer alan engellilere ibaresi zel politika veya uygulama gerektiren gruplara eklinde deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde Milli Eitim Bakanl ibaresinden sonra gelmek zere ve niversiteler ibaresi eklenmi, yedinci fkrasnda yer alan eitici, sresiz olarak Kurumun faaliyetlerinde grev alamaz ibaresi eiticiler yirmi drt ay boyunca bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenen kurs ve programlarda grev alamaz eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(8) Bir meslek iin usulne gre eitici onay alnm kiinin, eitici vasfnda deiiklik olmamas art ile ayn meslek iin tekrar eitici onay alnmasna gerek yoktur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Bir meslek iin usulne gre eitim mekn onay alnm ise, eitim mekannn artlarnda deiiklik olmamas art ile ayn meslek iin tekrar eitim mekan onay alnmasna gerek yoktur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnda halinde, ibaresinden sonra gelmek zere sadece ibaresi eklenmi, nc fkrasndaki kursiyer ibaresi kursiyerler eklinde, altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, sekizinci fkrasndaki ar ve tehlikeli ibaresi tehlikeli ve ok tehlikeli eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki frkalar eklenmitir.

) Kurumca ayn meslekte dzenlenen kursu tamamlamam olmak,

(6) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu kapsamnda, alma ya ve altrma yasana ilikin zel dzenlemeler erevesinde altrlmalar yasaklananlar bu kapsamda yer alan mesleklerdeki kurslara katlamazlar. Tehlikeli ve ok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatn ngrd dzenlemeler sakl kalmak kaydyla kurs dzenlenebilecektir.

(10) Kursa katlma artlarn haiz olmad halde kursiyer taahhtnamesi imzalayarak kursa katld tespit edilen kiilere yaplan demeler yasal faizi ile birlikte bu kiilerden geri alnr.

(11) Kamu kurum ve kurulular veya kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile Genel Mdrlk arasnda imzalanan protokole istinaden ibirlii yntemiyle dzenlenen kurslarda, kursiyerlerin isiz olmas art aranmaz.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin yedinci fkrasnda Ancak bu durumdaki kiilere ibaresinden sonra gelmek zere i kazas ve meslek hastal ile gerekmesi halinde genel salk sigortas primleri Kurumca denir, ibaresi eklenmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkrasnn banda yer alan Yklenicilerin ibaresi Ykleniciler olarak ve son cmlesi de Bu ykmll szl ve yazl uyarlara ramen yerine getirmedii il mdrlnce tespit edilen ykleniciler ile imzalanan szleme fesh edilir, varsa teminat gelir kaydedilir, varsa ykleniciye yaplan demeler yasal faizi ile birlikte geri alnr ve yklenici ile on iki ay boyunca bu Ynetmelik kapsamnda szleme veya protokol imzalanmaz. eklinde deitirilmi, ikinci fkrann sonuna Kursiyer taahhtnamesinde yer alan hususlara aykrln tespit edilmesi halinde kursiyer yirmi drt ay boyunca bu Ynetmelik kapsamndaki kurs veya programlardan yararlanamaz. cmlesi eklenmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin drdnc fkrasna tm giderler ibaresinden sonra gelmek zere yasal faiziyle ibaresi eklenmi ve beinci fkrasnda yer alan kamera ibaresi teknolojik aralarla ve iki yl ibaresi yirmi drt ay eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi Yklenicinin, bu otuz gnlk sre iinde bavurmas ve il mdrlnn uygun grmesi halinde; ie balatma sresi en fazla doksan gne uzatlabilir. Bavurunun yaplmas ve il mdrlnce bavurunun sonucunun ykleniciye yazl bildiriminden itibaren geen srelerde otuz gnlk bu sre durur. stihdam edilen kiilerin ie giri bildirgeleri gerekli denetim ve incelemelerin yaplabilmesini teminen ie girii takip eden en ge beinci gn yklenici tarafndan il mdrlne yazl olarak teslim edilir. eklinde deitirilmi, nc fkrada yer alan alanda ibaresi meslekte eklinde deitirilmi, sekizinci fkrada snav ibaresinden sonra gelmek zere sonucunun akland ibaresi eklenmi ve iki kat ibaresi kat olarak ve iki yz krk ibaresi yz altm olarak deitirilmi, dokuzuncu fkrasnda yer alan SGK hizmet dkm ibaresi SGK sigortal hizmet listesi gibi belgeler olarak ve on nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(13) stihdam edilecek kiilerin yazl olarak rzas alnmak ve eitim alnan meslekte istihdam edilmek artlar ile ykleniciler, bu kiileri baka ilde veya yurt dnda ie yerletirme hizmetine dair ilgili mevzuat hkmlerine tabi olmak kaydyla baka lkede istihdam edebilirler.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ilk fkrasnn (d) bendinde yer alan Kurumca ibaresi Genel Mdrlke eklinde deitirilmitir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin ilk fkrasna ikinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

Genel Mdrlke uygun bulunacak dier eitim giderlerinin denmesine ilikin usul ve esaslar yklenici ile imzalanan protokolde belirlenir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin ikinci fkrasnn ikinci ve nc cmleleri yrrlkten kaldrlm, drdnc fkras (4) 18 yandan kk kursiyerler ile zihinsel engellilere ynelik olarak dzenlenen kurslarda kursiyerlere yaplacak demeler, veli veya kayyum veya vasileri tarafndan kursiyerler adna banka veya PTT aracl ile yaplr. eklinde deitirilmi ve beinci fkrasnda yer alan cezaevlerinin ibaresi ilgili eklinde deitirilmitir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Programn amac

MADDE 45 (1) ba eitim program, Kuruma kaytl isizlerin yine Kuruma kaytl iyerlerinde, daha nceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekitirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarn salamak amacyla igc piyasas aratrma sonular, i ve meslek danmanlarnn iyeri ziyaretleri srasnda veya isizlerle yaplan grmelerde tespit edilen ihtiyalar, iyerlerinden veya katlmc adaylarndan gelen talepler dorultusunda bu Ynetmeliin ilgili hkmlerinde belirlenen artlara uyulmak kaydyla dzenlenebilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Program dzenlenecek meslekler

MADDE 46 (1) ba eitim program, katlmcnn mesleki deneyim kazanmasn salayacak mesleklerde dzenlenir. Hangi mesleklerde program dzenlenip dzenlenmeyeceine il mdrlnce karar verilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin nc fkrasnda yer alan veya bir blmn itiraki olan veya ve o iyeri veya ilgili blm ynnden, ibareleri ile drdnc fkrada yer alan hibir surette ibaresi yrrlkten kaldrlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) Ksa alma uygulamasndan yararlanan iyerleri, bu uygulamadan yararlandklar dnemde katlmc talebinde bulunamazlar.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin ilk fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) ba eitim programna katlabilecek kii says, programn balama tarihi itibaryla ayn il snrlar ierisinde, ayn iverene bal iyerlerinde programn balad tarihe ait fiili alan saysn gsteren belgede yer alan alan says zerinden, kontenjan oluturmak suretiyle belirlenir.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Programn uygulanmas

MADDE 50 (1) verenlerden iki ile on arasnda alan bulunanlar bir, on bir ve zerinde alan olanlar ise fiili alan sigortal saysnn onda biri kadar iba eitim program katlmcs talep edebilir. Sz konusu talebe ilikin uygulama esaslar Genel Mdrlke belirlenir.

(2) zel politika veya uygulama gerektiren gruplarn iba eitim programndan faydalanmalarn artrmak amac ile katlmc says ve uygulama esaslarna ilikin olarak Genel Mdrlke zel dzenleme yaplabilir.

(3) veren tarafndan bavuru yaplan tarihe ait alan saysn gsterir belgenin ibraz edilememesi durumunda; iverence izleyen ayda ilgili belgeleri vermek zere bu tarihe ait fiili sigortal alan saysna ilikin taahhtname verilir. Bu taahhtnamede, bu maddede yer alan hususlar ile Kurumca belirlenecek dier hususlar da yer alabilir. Taahhtnamede beyan edilen alan saysnn, izleyen ayda alan saysn gsterir belge zerinden yaplacak kontrolde tespit edilen programn balad tarihteki fiili alan saysndan farkl olmas durumunda sz konusu belgedeki say esas alnr. Taahhtnamedeki saynn ilgili belgedeki saydan yksek olmas ve bu durumun fazla kontenjan kullanlmasna neden olmas halinde, kontenjan fazlas katlmcya yaplan demeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile iverenden tahsil edilir, fazla katlmcnn program ile iliii kesilir ve programa devam olunur.

(4) ba eitim program iin yaplan bavuru ile program balangcnn ayn tarihte olmamas halinde bavuru yaplan tarihteki duruma gre deil, iinde bulunulan tarihe gre ilem yaplr. Bu durumda iverenden programn balad tarihe ilikin fiili alan saysn gsteren yeni bir taahhtname alnr ve bu maddenin nc fkras hkmleri uyarnca ilem tesis edilir.

(5) verenin programn bittii tarihteki fiili alan saysnn, programn balad tarihteki fiili alan saysndan dk olduunun tespiti halinde; iveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay ierisinde programn balad ve bittii tarih arasndaki fiili alan saylar arasndaki farka karlk gelecek sayda kiiyi istihdam ettiini bir aylk srenin bitiminden itibaren en ge be ign iinde il mdrlne ie giri bildirgesi ile birlikte bildirmezse iveren ile bu bir aylk srenin son gnnden itibaren on iki ay sreyle bu Ynetmelik kapsamnda kurs ve program dzenlenmez.

(6) Programn balatlmas ve devam srasnda, programn ilgili mevzuata ve szleme hkmlerine uygunluuna ynelik her trl tedbir il mdrl tarafndan alnr. Bu kapsamda iveren, il mdrl tarafndan istenen belgeleri sresi ierisinde ibraz etmekle ykmldr, aksi takdirde iveren ile on iki ay sreyle bu Ynetmelik kapsamnda kurs ve program dzenlenmez.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yeni katlmc talebi ve katlmclarn istihdam

MADDE 51 (1) Yeni katlmc talebinde bulunan iverenin talebinin kabul edilebilmesi iin, iverenin bavuru tarihinden geriye doru son bir ylda iba eitim programn tamamlayan katlmclardan en az yzde yirmisini kendi iyerinde veya baka iyerinde ayn meslekte en az altm gn istihdam etmi olmas veya istihdam etmeye baladna dair taahhtname vermesi gerekmektedir. Tamamlanm ancak henz biti tarihindeki fiili alan says tespit edilememi programlarn 50 nci maddenin beinci fkras hkmlerine uygunluu da gz nne alnr ve sz konusu taahhtnamede bu hususa da yer verilir. verenin, bavuru esnasnda program tamamlayan katlmclarn istihdam durumlarn gsterir belgeleri il mdrlne ibraz etmesi gerekir.

(2) Katlmclarn bir ksmn veya tamamn ie alan ve/veya katlmc saysnda azalma olan ve/veya talep edebilecei katlmc saysndan daha az katlmcyla program balatan iveren, devam eden programn her safhasnda yeni katlmc talebinde bulunabilir. Yeni talep deerlendirilerek varsa mevcut katlmclar hari geriye kalan kontenjan kadar katlmc ile iba eitim program dzenlenebilir.

(3) 60 nc madde hkmleri hari bu Ynetmelik kapsamnda programdan on iki ay sreyle yararlanamama ynnde yaptrm uygulanan iverenin; son bir ylda yaptrm uygulanmasna neden olan programlara balayan toplam katlmc saysnn en az yzde ellisini en az altm gn sreyle ayn meslekte istihdam ettiini belgelemesi halinde, uygulanan yaptrm kaldrlr ve sz konusu iveren yeni program bavurusu yapabilir.

(4) Yar zamanl, periyodik alma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi alma durumunda istihdam ykmll yerine getirilmi saylmaz.

(5) Program balangcnda iveren tarafndan istihdam taahhd verilmise program sonunda bu taahhdn yerine getirilip getirilmedii kontrol edilir, sz konusu ykmllk yerine getirilmezse iveren ile on iki ay sreyle bu Ynetmelik kapsamnda kurs ve program dzenlenmez.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 52 (1) ba eitim programna katlmak iin;

a) Kuruma kaytl isiz olmak,

b) 15 yan tamamlam olmak,

c) verenin birinci veya ikinci derece kan hsm veya ei olmamak,

) Emekli olmamak,

d) Programn balama tarihinden nceki aylk dnemde programn yaplaca iyerinin alan olmamak,

e) ve meslek danmanl hizmetlerinden faydalanarak, danmann uygun grn almak,

f) renci olmamak (Ak retim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yksekretim rencileri hari),

artlar aranr.

(2) sizlik denei alan kiiler de katlmc olabilirler. Ancak bu kiiler isizlik denei aldklar sre boyunca iten ayrlma bildirgesinin taraf olan iyerinde katlmc olamazlar.

(3) 4857 sayl Kanun kapsamnda, alma ya ve altrma yasana ilikin zel dzenlemeler erevesinde altrlmalar yasaklananlar programlara katlamazlar. Tehlikeli ve ok tehlikeli mesleklerde ilgili mevzuatn ngrd dzenlemeler sakl kalmak kaydyla program dzenlenebilecektir.

(4) Katlmclar, yirmi drt ay iinde en fazla yz altm fiili gn iba eitim programndan yararlanabilirler.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkrasnda saatten ibaresinden sonra gelmek zere en fazla alt gnden ibaresi eklenmi ve ikinci fkrasnda yer alan ceza paralarndan ibaresi ilgili idari para cezalarndan eklinde deitirilmitir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinde ikinci ve nc cmleler yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinde iba eitim ibaresinden sonra gelmek zere program ibaresi eklenmitir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin ikinci fkrasnn ilk cmlesinde yer alan maddelerini ibaresi maddelerinin birinci fkralarnn (II) numaral bentlerinde yer alan hkmleri, 25 inci maddenin birinci fkrasnn (II) numaral bendinin (g) alt bendi hari olmak zere eklinde deitirilmi, yaplm demeler ibaresinden sonra gelmek zere feshe neden olan taraftan ibaresi eklenmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir:

(4) l Mdrlnn de uygun grmesi artyla programn drtte birlik sresi ierisinde taraflar karlkl anlaarak szlemeyi fesih yetkisine sahiptir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 60 (1) verenin, 51 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen taahhtnamede yer alan ykmllklerini yerine getirmedii tespit edilirse, varsa devam eden programlar sonlandrlr ve bu programlar iin katlmclara denen tm demeler yasal faiziyle iverenden tahsil edilir ve iveren tespit tarihinden itibaren on iki ay sre ile bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(2) 58 inci maddenin ikinci ve nc fkralarna gre szlemenin fesh edildii durumlarda, katlmcya Kurum tarafndan yaplan demeler yasal faiziyle feshe neden olan taraftan tahsil edilir ve feshe neden olan taraf fesih tarihinden itibaren on iki ay sre ile bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan yararlanamaz. lgili maddeye gre szlemenin feshini gerektiren durumlarn programn sona ermesinden sonra genel zamanam sreleri iinde tespiti halinde de bu fkrada belirtilen yaptrmlar uygulanr.

(3) verenin birinci veya ikinci derece kan hsm veya ei olan kiilerin veya iverenin alanlarnn katlmc olduklarnn tespiti halinde bu durumdaki katlmclara yaplan demeler yasal faizi ile iverenden tahsil edilir ve tespit tarihinden itibaren iveren on iki ay sre ile bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

(4) verenin veya katlmcnn iba eitim programndan yararlanma artlarn tamadklarnn tespiti halinde program sonlandrlr, program iin yaplan demeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile yararlanma artlarn tamayan taraftan tahsil edilir ve ilgili taraf on iki ay sre ile bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan yararlanamaz.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan en fazla ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 71 (1) Katlmclarn TYPye devam zorunludur. Katlmclar ykleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da ykleniciden onay almak artyla on drt gne kadar cretsiz izin kullanabilir.

(2) Salk sorunlar, evlenme, doum ve birinci derece yaknlarnn vefat ve benzeri durumlar da on drt gnlk cretsiz izin kapsamnda deerlendirilir.

(3) znin kullanm iin, izin dilekesinin ykleniciye onaylatlmas gerekmekte olup, dilekede mazeret bildirilmesi zorunlu deildir.

(4) On drt gnlk izin sresinin almas halinde, yklenici tarafndan katlmcnn iliii kesilerek il mdrlne bildirilir.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 73 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesinde yer alan on alt yan doldurmu iiler iin ibaresi yrrlkten kaldrlm, ayn fkrada yer alan otuz gnden ibaresi ilgili aydaki takvim gn saysndan eklinde deitirilmi, ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yaplacak demenin hesaplanmasnda, hafta tatili gnleri de dikkate alnr ve bu gnlere ait cret tam denir.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinde yer alan blmde ibaresi Ynetmelikte eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Giriimcilik eitim programnn uygulamasnda bu blmde hkm bulunmayan hallerde Ynetmeliin ikinci ve altnc blmndeki hkmlerden ilgili olanlar uygulanr.

(3) Program kapsamnda Kurum, giriimcilik eitimi alm kiilere i kurma ve gelitirme konularnda danmanlk ve mentorluk hizmeti ile birlikte finansal destek olanaklarna eriim imkanlarn kolaylatrc hizmetleri verebilir veya verdirebilir.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 79 uncu maddesinin bal Programn ierii ve sresi eklinde, birinci fkrasnda yer alan gereklidir. ibaresi gerekir. eklinde ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Genel Mdrlke belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bilgi iletiim teknolojileri kullanlarak uzaktan eitim yntemleri ile de giriimcilik eitim program dzenlenmesi mmkndr.

(3) Toplam program sresi tm modller dahil olmak zere yz altm fiili gn geemez.

(4) Programlarn, gnlk en az be en fazla sekiz saat ve haftada alt gn gememek zere en az otuz en fazla krk saat olmas gerekir. Yarm gnlk tatiller dahil olmak zere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan gnlerde eitim yaplamaz ve bu sreler toplam eitim gnne dahil edilemez. Programlar tatil gnleri ve Genel Mdrlke modllerin uygulanmas hakknda belirlenecek koullar sakl olmak zere kesintisiz olarak yaplr.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 80 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

birlii ve hizmet alm

MADDE 80 (1) Giriimcilik eitim programlar ncelikle Genel Mdrlke belirlenecek kriterler erevesinde ibirlii yntemi ile dzenlenir.

(2) Giriimcilik eitim programlarnn ibirlii ile dzenlenmesinin mmkn olmamas halinde hizmet alm, ilgili kurum veya kurulular ile Kurum arasnda yaplan protokol hkmleri sakl kalmak zere, tespit edilen yaklak katlmc ba ders saat maliyeti de dikkate alnarak isteklilerden Genel Mdrlke belirlenen deerlendirme kriterleri erevesinde, 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkm uyarnca dorudan temin usul ile yaplr. steklilerin, teklif aamasnda, hizmet almna konu programa ilikin olarak teklifte verdikleri katlmc ba ders saat maliyeti ile eitilmesi ngrlen katlmc says ve eitimin tamamlanmas iin ngrlen toplam ders saatinin arpm sonucu bulunacak tutarn yzde orannda geici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geici teminatn sresinin en az yz yirmi gn olmak zere teklif geerlilik sresinden otuz gn fazla olmas gerekir. Szleme imzalanmas sonrasnda geici teminat mektubu ykleniciye iade edilir. Szleme aamasnda istekliden, hizmet almna konu programa ilikin katlmc ba ders saat maliyeti ile teklifte eitilmesi ngrlen katlmc says ve eitimin tamamlanmas iin ngrlen toplam ders saatinin arpm sonucu bulunacak rakamn yzde alts orannda kesin teminat mektubu alnr. Szleme hkmlerinin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda teminat mektubu ykleniciye iade edilir.

(3) birlii ve hizmet almna ilikin uygulamalarn usul ve esaslar Genel Mdrlke belirlenir.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesinin birinci fkrasna Hizmet alm ibaresinden sonra gelmek zere ve ibirlii ibaresi eklenmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Kamu kurum ve kurulular ve kurulu amalar dorultusunda olmak artyla dernek ve vakflar ile ibirlii kapsamnda program dzenlenebilir.

(3) Kurum tarafndan szleme imzalanan hizmet salayclar, il mdrlne yazl bildirim yapmak ve uygunluk onay almak art ile gerek veya tzel kiilerle ibirlii iinde hizmet sunabilirler. Bu kapsamda dzenlenen programlarda her trl sorumluluk il mdrl ile szleme imzalayan ykleniciye aittir. Bu ekilde ibirlii yaplan gerek veya tzel kiilerin Kurum tarafndan bu Ynetmelik kapsamnda tedbir uygulanan veya yaptrm uygulananlar arasnda olmamas gerekir.

MADDE 44 Ayn Ynetmeliin 82 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Ayn modl daha nce tamamlamam olmak,

(5) Yklenicinin kendisinin, alannn, birinci ve ikinci derece kan hsm olan kiilerin katlmc olmas durumunda, bu kiiler toplam katlmc saysna ilave edilmez, bu kiilere ve bu kiiler iin ykleniciye Kurumca herhangi bir deme yaplmaz. Ancak bu durumdaki kiilere i kazas ve meslek hastal ile gerekmesi halinde genel salk sigortas primleri Kurumca denir, katlm belgesi veya sertifika verilir. Bu kiilere ve bu kiiler iin ykleniciye deme yapldnn tespiti halinde, bu demelerin tm yasal faizi ile birlikte ykleniciden geri alnr.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin 84 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Programdan;

a) Askerlik, tutukluluk, hamilelik ve doum, uzun sreli hastalk, ie giri ve programa devam engelleyebilecek ikametgah deiiklii gibi il mdrlnce kabul edilebilen geerli nedenler ile programa ilikin devamszlk sresini amalar nedeniyle ayrlmak zorunda kalanlar,

b) Durumlar program takibe elverili olmad iin programla iliii yklenici teklifi ve il mdrl onay ile kesilenler,

c) Programa devam ederken program iptalinden dolay katlm belgesi alamayanlar,

) l mdrlnce kabul edilen geerli bir mazeret ile programdan ayrlanlar,

dnda nedenlerle ayrlanlar yirmi drt ay sresince bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan yararlanamaz. Ancak bu kiiler program tamamlamam olduklarndan yaptrm sresinin sonunda bavurmalar halinde programdan yararlandrlr. Bu fkrada saylan sebeplerle programdan ayrlan kiiler programa tekrar bavurmalar halinde programa katlabilirler. Bu kapsamdaki katlmclara durumlarna uygun olarak katlmc zaruri gideri ve/veya sigorta prim giderleri denebilir.

MADDE 46 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde Katlmclara ibaresinden sonra gelmek zere durumlarna uygun olarak ibaresi eklenmi ve () bendinde yer alan Kurumca ibaresi Genel Mdrlke eklinde deitirilmitir.

MADDE 47 Ayn Ynetmeliin 87 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan aylk, ayn ve Aylk ibareleri yrrlkten kaldrlm ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Program sresince 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri kapsam dnda kalan katlmclara, katldklar her bir fiili gn iin Kurum Ynetim Kurulunca belirlenen miktarda katlmc zaruri gideri ile ksa vadeli sigorta kollar kapsamnda i kazas ve meslek hastal sigorta primi ve durumlarna uygun olarak genel salk sigortas primleri Kurum tarafndan denir. 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamndaki katlmclara ve emeklilere ise katlmc zaruri gideri denmez ve ilgili mevzuatnda aksi ynde bir hkm olmamas halinde ksa vadeli sigorta kollar kapsamnda i kazas ve meslek hastal sigorta primi ile durumlarna uygun olarak genel salk sigortas primleri Kurum tarafndan denir. Yarm gn veya daha az sre ile programa katlm olan katlmclara bu gnler iin deme yaplmaz. Yaplacak demeler, il mdrlkleri tarafndan Kurumun belirleyecei banka veya PTT araclyla gerekletirilir. Herhangi bir nedenle programdan ayrlan ve/veya iliii kesilen katlmclara eitime katlm olduklar gn zerinden katlmc zaruri gideri demesi yaplr.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin 88 inci maddesinin bal Programlarn denetimi, izlenmesi ve idari yaptrmlar eklinde deitirilmi, nc fkrada yer alan kamera ibaresi teknolojik aralarla ve iki yl ibaresi yirmi drt ay eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(4) Program kapsamnda yklenici ile imzalanan szlemenin feshi ile ilgili bu blmde yer alan hkmlere ilave olarak bu Ynetmeliin 27 nci maddesinin ilgili hkmleri uygulanr.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 90 nc maddesinin birinci fkras (1) Kursiyerler ve katlmclar iin kurs ve/veya programlar arasnda alt ay bekleme sresi bulunur. Ancak kurs sonrasnda bir ay iinde ayn meslekte dzenlenen iba eitim programna katlmak istenmesi halinde bu art aranmaz. ekilde deitirilmi, nc fkrann sonuna Bu Ynetmelik kapsamndaki herhangi bir kurs ya da program erevesinde szleme veya protokol imzalanmama ynnde yaptrm uygulanan hizmet salayc veya iveren yaptrm sresince hibir kurs ya da programdan yararlanamaz. cmlesi ile maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) Teminatlarn iadesinde, kurs ve programlar birbirlerinden bamsz olarak deerlendirilerek ilem yaplr.

MADDE 50 Ayn Ynetmeliin 97 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki hedef kitlenin aktif igc hizmetleri hakknda doru bilgilerle aydnlatlmasna ynelik basl, grsel, dijital materyallere uygun bilgi verici ierikleri hazrlamak, yayn ve tantm almalarn planlamak ve yrtmekten Genel Mdrlk sorumludur. l Mdrlkleri de Genel Mdrln hazrlad ierie uygun olarak kamuoyuna, kurs ve programlardan yararlanmas hedeflenenlere bilgi verici basl, grsel, dijital materyaller hazrlayarak tantm ve bilgilendirme almalar yrtebilir.

MADDE 51 Ayn Ynetmeliin 100 ve 101 inci maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 52 Ayn Ynetmeliin 104 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 104 (1) Trkiye igc piyasasna uyumlarn salamak amac ile; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde geen ikamet iznine ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayl Nfus Hizmetleri Kanunu uyarnca yabanclara verilen kimlik numarasna, uluslararas koruma bavuru sahibi kayt belgesine, uluslararas koruma bavuru sahibi kimlik belgesine, uluslararas koruma stat sahibi kimlik belgesine, geici koruma kimlik belgesine veya bunlar yerine geen numara ve belgelere sahip olan yabanclar, il mdrlnce uygun bulunmak ve Kuruma kayt olmak artlar ile, bu Ynetmelik kapsamndaki kurs ve programlardan (TYP hari) yararlanabilirler.

MADDE 53 Ayn Ynetmeliin 106 nc maddesi aadaki eklinde deitirilmitir.

MADDE 106 (1) Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarndan sosyal yardm alan ve vakflardaki ilgili personel tarafndan Kurum sistemine kayt edilen kiilerle irtibata geilir. Bu kiiler, durumlarna uygun ak ilere ya da aktif igc hizmetlerine ynlendirilir.

MADDE 54 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 2 (1) Bu madde yrrle girmeden nce imzalanan iba eitim program szlemelerinde, 50 nci maddenin bu maddenin yaym tarihinden nceki hkmlerinden dolay yaptrm uygulanan iverene, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde bavuru yapmas halinde 51 inci maddenin nc fkras hkmleri uygulanr.

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin 30 uncu maddesinin yedinci fkras kapsamnda bu maddenin yrrlnden nce sresiz tedbir uygulanan eiticilere ilikin tedbir sresi, ilk tedbir uygulama tarihinden balamak zere yirmi drt ay olarak uygulanacaktr.

MADDE 55 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 56 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Kurumu Genel Mdr yrtr.