5 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29166

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES TOPRAK ET UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesi Toprak Etii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi Toprak Etii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Toprak Etii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili blm, anabilim dallar ve ilgili dier kurulularn ibirlii ile toprak etii konusunda multidisipliner yaklamla doann korunmasna, onarmna ve srdrlebilirlie ynelik evrensel dzeyde bilimsel aratrmalar yapmak, toprak etii almalarnn gelimi lkelerde izlenen biimiyle Trkiyede de etkili bir ekilde yaygnlamasna katkda bulunmak, yurtii ve yurtd zel ve tzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularnn ihtiya duyduklar konularda aratrma ve uygulamalar yapmak, ortak almalar yrtmek, rgn ve yaygn eitime ynelik faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Toprak etii konularnda farkl disiplinlerden ayn konularda aratrmalar yapan bilim insan ve uzmanlar bir araya getirerek, ortak almalar yapmak, endstri ve sanayi kurulularnn ve dier akademik enstitlerin de katld ulusal ve uluslararas aratrma ve gelitirme projeleri oluturulmasn ve yrtlmesini salamak,

b) lleme ve erozyonla mcadele, aalandrma, ormanlarn korunmas, gelitirilmesi, iletilmesi, slah ve bakm konularnda aratrmalar tevik etmek, projeler gelitirmek, yaplmakta olan almalar desteklemek ve kamunun bu konularda politika oluturmasna katkda bulunmak,

c) Yabanl doann korunmasna ynelik politikalar gelitirilmesine bilimsel katk salamak. evre tarihi alannda bilimsel aratrmalar tevik etmek,

) Korunan alanlarn tespiti, milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat koruma alanlar, sulak alanlar ve biyolojik eitlilik ile ilgili bilimsel ve uygulamaya ynelik almalar yapmak; bu konulardaki kamu-zel almalar desteklemek ve politika oluturulmasna destek vermek,

d) Av ve yaban hayatnn korunmas, ynetimi, gelitirilmesi ve iletilmesi konularnda bilimsel almalar tevik etmek, bu konularda ilgili kamu idarelerine destek vermek, uygulamalarda rnekler salamak,

e) Su kaynaklarnn korunmasna, srdrlebilir bir ekilde kullanlmasna, gemite kurutulan sulak alanlarn restorasyonuna ilikin almalar tevik etmek, yaplmakta olan almalar desteklemek, ulusal politikalarn oluturulmasna ve gelitirilmesine katk salamak,

f) klim deiiklii ve iklim deiikliinin etkileri konusunda almalar yrtmek ve bu konudaki koordinasyon almalarna katk salamak,

g) niversite ierisinde, toprak etii erevesinde temel ve uygulamal aratrmalar dzenlemek, tevik etmek, koordine etmek, bu amalarla, yurt ii ve yurt d benzer kurulularla ibirlii yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, altay, yaz okullar ve kurslar dzenlemek, bilimsel yaynlar yapmak, toplumda evre bilincini ve ekolojik okur yazarl gelitirmek iin eitli etkinliklerde bulunmak,

) Toprak etii erevesinde ulusal ve uluslararas dier aratrma merkezleri, kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, bilimsel ve teknik bilgi deiimi hizmeti sunmak,

h) Toprak etii ile ilgili uygulamalarn ve ak arazide toprak etii eitiminin rneinin verilebilmesi amacyla Toprak Etii Saha ve Eitim Merkezi ile Doa Mzesi ve Ktphanesi kurmak ve ynetimini salamak,

) niversite ierisinde, her dzeydeki evre eitiminin ve yre odakl eitimin niteliini gelitirici almalar yapmak, srdrlen eitim/retimi desteklemek, bu amala dier niversite ve kurulularla ibirlii ve koordinasyonu salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil olarak brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, en fazla iki mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda drt kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn yazl ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek karara balamak,

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen sekiz ye olmak zere toplam dokuz yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten ye yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr, gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.