5 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29166

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES LER DZEY SALIK TEKNOLOJLER

ETM, UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesi leri Dzey Salk Teknolojileri Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Hacettepe niversitesi leri Dzey Salk Teknolojileri Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (STEM): Hacettepe niversitesi leri Dzey Salk Teknolojileri Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kadavra, hayvan, simlasyon ve modelleme ile ilgili akademik almalar yapmak, projeleri gelitirmek, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar ve uygulamalar araclyla niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr. Merkez, Hacettepe niversitesinin Uluslararas Salk Eitim Perspektifi olarak ilgili blmlerle ve niversitede uluslararas faaliyet gsteren tm birimlerle ortak almalar yapmak, uluslararas salk turizmini canlandrmak iin salk eitimi destekli salk turizmi kavramn niversitenin ilgili tm blmlerine entegre etmeyi amalamaktadr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) niversitenin ilgili blmlerinde yrtlmekte olan lisans/lisansst programlar rencilerine ynelik bilimsel aratrma projeleri ve tez almalarna imkan salamak,

b) Cerrahi ve pratik uygulamaya ynelik hayvan, simlasyon ve kadavra tabanl eitimler planlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili, zellikle temel klinik bilimleri ieren oklu disiplinli eitimler planlamak,

) Merkezin uluslararas danmanlar kurulu ve konusunda yetkin konuk bilim adamlar sayesinde niversitenin blmlerinde yrtecekleri eitim ve aratrma faaliyetlerine katk salamak,

d) Salk profesyonellerinin kendi mesleklerine ynelik uygulamalar en az komplikasyon ile yapabilmeleri iin bu konuda altn standart olan simlasyon ve kadavra eitimleri almalarn salamak,

e) rencilik sonrasnda kiilerin mesleki yaamlarnda geliimlerini srdrebilmeleri iin srekli mesleki eitim ve geliim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Hayvan, kadavra ve simlasyon modelleri ile ilgili eitimleri meslek yaamlarnn her alannda kullanabilecekleri konusunda farkndalk yaratmak,

g) Mesleklerinde akademik kariyer planlayanlar iin salk ve teknolojileri konusunda kendi projelerini gelitirmek iin aratrma ve gelitirme faaliyetleri imkan salamak,

) Programlarnn uygulama boyutunda en byk eksiklik olan hayvan, kadavra ve simlasyon uygulamalarn ayr ayr veya hibrit eitim modelleri ile salamak,

h) Kendi uzmanlk alanlarnda en yetkin ve uluslararas saygnl en yksek olan yerli ve uluslararas bilim adamlarnn mesleki eitim ve tecrbelerinden faydalanmak iin bilimsel danmanlar kurulu oluturmak,

) Yrtlmekte olan program ve aratrmalarda bugne kadar kullanlmayan ve klinik anatomi konseptini oluturmaya ynelik cerrahi uygulamalar amalayan kadavra eitim modelinin kullanlmasn salamak,

i) niversite bnyesinde kadavra, hayvan ve simlasyon konularnda yaplan aratrmalar desteklemek, ulusal ve uluslararas sempozyum, konferans, kurs ve seminerler dzenlemek,

j) niversitede, lkemizdeki ve yurt dndaki benzer merkezlerle ilikiler kurmak ve yaplacak olan lisans ve lisansst almalarda destek salamak,

k) Tbbi beceri ve simlasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararas standartlarda akreditasyon almalarn yrtmek,

l) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak Ynetim Kurulunca kabul edilen dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda drt kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn yazl ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek karara balamak,

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen ondrt ye olmak zere toplam onbe yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten ye yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda iki kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.