5 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29166

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES BA DNMES VE DENGE BOZUKLUKLARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesi Ba Dnmesi ve Denge Bozukluklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Hacettepe niversitesi Ba Dnmesi ve Denge Bozukluklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Ba Dnmesi ve Denge Bozukluklar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili blm ve anabilim dallarnn ve ilgili dier kurulularn ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda ba dnmesi ve denge bozukluklarnn tan ve rehabilitasyonu ile ilgili her alanda bilimsel aratrma ve uygulamalar yapmak, eitim faaliyetlerinde bulunmak, kamuoyunun ba dnmesi ve denge bozukluklarnn tan ve rehabilitasyonu konusunda bilgilendirilmesine ve eitilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amacn gerekletirmek zere aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt iinde ve yurt dnda, ba dnmesi ve denge bozukluklar ile ilgili her konuda temel ve uygulamal aratrma ve inceleme yapmak, yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek,

b) Ba dnmesi ve denge bozukluklar ile ilgili bilimsel gelimeleri temel alan ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler dzenlemek,

c) Ba dnmesi ve denge bozukluklarnn deerlendirme ve rehabilitasyonuna ilikin kanta dayal verileri belirlemek,

) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili yurt ii ve yurt d kurulularla ibirlii yapmak,

d) Ba dnmesi ve denge bozukluunun birey, aile ve toplum zerinde meydana getirdii bireysel, sosyal ve ekonomik sorunlar belirlemek, zme ynelik projeler gelitirmek ve bu alanda oluturulacak sosyal politikalara katkda bulunmak,

e) Vestibler/Denge Rehabilitasyonu (VDR) ile dengeyi gelitirmeyi, dme saysn, subjektif ba dnmesi hissini, grsel ve somatosensorial uyaranlara ar bamll, vestibler oryantasyon bozukluunun sebep olduu anksiyete ve somatizasyonu azaltmay, hareket sresince stabiliteyi ve nromuskler koordinasyonu iyiletirmeyi salamak,

f) Ba dnmesi ve denge bozukluuna erken mdahalenin nemi konusunda toplumun aydnlatlmas ve bireylerin bilgilendirilmesi amacyla, srekli eitim programlar dzenlemek, kitap, dergi ve bror basmlar yapmak, yazl ve grsel yayn organlarnda programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulatrlmasn salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasnda iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak,

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak,

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, iki mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen iki ye olmak zere toplam be yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda iki kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn yazl ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak,

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek karara balamak,

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten ye yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda iki kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.