18 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29149

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :  17/10/2014

KARAR NO   :  2014/ÖİB-K-66

KONU             :  Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesindeki Konut alanı imarlı olan; Elekçayırı mevkii, 2608 ada, 5139 no.lu parseldeki 597,04 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 5588/7463 (447,04 m2) oranındaki hisse ile 2608 ada, 5140 no.lu parseldeki 191,30 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 1491/1913 (149,10 m2) oranındaki hissesinin mevcut imar durumları ile üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 1.010.000 (Birmilyononbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İhsan BAŞTÜRK-Mehmet TOSUN-Mehmet Veysi AKAN Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan BAŞTÜRK-Mehmet TOSUN-Mehmet Veysi AKAN Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İsmet DÜNDAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İsmet DÜNDAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.