14 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29145

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 30/9/2014

KARAR NO   : 2014/97

KONU             : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 5/9/2014 tarih ve 6202 sayılı yazısına istinaden;

1- Sümer Holding A.Ş. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124 ada, 2, 3, 4 numaralı ve 16125 ada, 2 ve 3 numaralı parsellere yönelik “Kentsel Servis Alanı” ve “Konut Alanı” (Emsal: 2,5 ve Hmax: Serbest) kullanım kararları getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 8/2/2011 tarih ve 2011/08 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay 6. Dairesinin 2012/248 Esasında açılan davada 26/9/2013 tarihli karar ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124 ada, 2, 3, 4 numaralı ve 16125 ada, 2 ve 3 numaralı parsellere yönelik “Ticaret Alanı” ve “Konut Alanı” (Emsal: 2,49 ve Hmax: Serbest) kullanım kararları getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çankaya Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.