14 Ekim 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29145

YÖNETMELİK

Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şifa Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şifa Üniversitesi fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirme esaslarına, bu programlara öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma, kayıt yenileme ve silme, yatay ve dikey geçişler, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 133 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) DNO: Dönem not ortalamasını,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

g) Mütevelli Heyeti: Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yıl veya yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin AKTS toplamını,

h) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

ı) Ön Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

i) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,

j) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

k) Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörünü,

l) Seçmeli dersler: Zorunlu dersler dışında öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

m) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Şifa Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Şifa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim öğretim ücretlidir.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversitenin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca adayların başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları gerekir.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Fakülteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Şifa Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine uymak şartı ile noterden verilecek vekaletname ile yetkilendirecekleri kişiler vasıtasıyla yaptırabilirler.

(4) Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin bir üniversiteden mezun olmuş ya da halen bir üniversitede kayıtlı olmaları gerekir. Bu öğrenciler üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler ve diğer öğrencilere uygulanan idarî ve akademik kurallara tabidirler.

(7) Yükseköğretim kurumlarında lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir veya iki dönem misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. Misafir öğrencinin alacağı dersler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir. Misafir öğrenciler, Üniversitenin belirlediği öğrenim ücretini öderler.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 8 – (1) Üniversite öğrencileri her akademik yıl/yarıyıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit ettikleri usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yıl/yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez. Borcu nedeniyle kaydı yenilenmeyen öğrenci, kanuni gecikme faizi ile birlikte borcunu ödemedikçe, kaydı yenilenmez.

(3) Mazeretsiz kayıt yenilemeyenler her eğitim öğretim yılı için öğrenim ücretinin %50’si kadarı ile borçlandırılırlar. Bu süre en fazla iki yıl/dört yarıyıldır. Öğrenci daha sonraki yıllarda kayıt yenilemek isterse, önceki yıllara ait öğrenim ücretinin tamamını kanuni gecikme faizi ile birlikte ödemedikçe kaydı yenilenmez.

(4) Akademik yıl başlangıcını takip eden otuz gün içinde geçerli mazereti fakülte kurul kararı ile kabul edilen öğrenci, öğrenim ücretinin %30’unu ödemesi koşuluyla içinde bulunduğu eğitim öğretim yılı için kayıt dondurma başvurusunda bulunabilir. Öğrenci, otuz günü aşan kayıt dondurma başvurularında, kayıtlı olduğu bölüm/programın öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Öğrenim gördüğü bölüm/programda kayıt dondurma başvurusu sadece iki kez yapılabilir.

Danışmanlık

MADDE 9 – (1) Her öğrenci için ilgili Dekanlıkça danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler.

(2) Yıl/yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur; öğrenci, ders kaydını elektronik ortamda yapar ve danışmanına onaylatır.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya 8 inci maddesi uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri ilgili kurul tarafından yapılır.

(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenci işleri

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine, izinlerine ve ilişiklerinin kesilmesine ilgili yönetim kurulları karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı, onbeş gün içinde ilgili yönetim kuruluna itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler İngilizce olarak verilebilir.

Akademik takvim

MADDE 14 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu akademik takvime uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.

b) Eğitim süresi bir yarıyılda en az ondört hafta, bir öğretim yılında en az yirmisekiz haftadır. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir.

c) Dönem sonu sınavları ve kayıt dönemi eğitim süresine dahil edilmez.

ç) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz dönemi açılabilir. Staj süresi ve uygulama esasları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

d) Gerektiğinde resmî tatil günleri dışında, cumartesi ve pazar günleri ve hafta içi eğitim öğretim saatleri dışında da öğretim ve sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim şekli ve süresi

MADDE 15 – (1) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve alan çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler söz konusu süreler için öğretim ücreti öderler.

Dersler

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçmeli derslerin göz önünde tutulması ve bölümlerin görüşlerinin alınması sureti ile ilgili kurulca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre yapılır.

(2) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili kurulların çıkaracakları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.

Ön şart dersleri ve diğer koşullar

MADDE 17 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerce tespit edilen, ilgili kurul tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma ve ders bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yıl/yarıyıla ait öğretim programındaki derslere normal ders yükü, kayıt olduğu derslerin tümüne yıl/yarıyıl ders yükü denir. Yıl/yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ders yükünün hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yıl/yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine, belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere başka bir seçmeli ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’ları en az 75 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yıl/yarıyıldan açılan derslerden bir, GNO’ları 85 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilirler.

ç) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şart derslerini başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılacak olmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan açılan derslerden ders verilebilir.

d) Kendi öğretim programındaki derslere kayıt kurallarını öncelikli olarak sağlamak koşuluyla GNO’su 60 ve üzerinde olan bir öğrenci, her yıl/yarıyıl öğretim programında bulunmayan en fazla bir derse kayıt yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yıl/yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınavlara girmek kaydıyla derse devam koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, yüzlük sistemdeki not karşılığı ve bu notun aşağıdaki tabloda gösterilen eşdeğer harf notu öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak verilir:

a) 100 üzerinden başarı notu ve eşdeğer puanlar şunlardır:

Başarı notu          Eş değer harf notu

90-100                            AA

85-89                               BA

75-84                               BB

65-74                               CB

60-64                               CC

55-59                               DC

50-54                              DD

45-49                               FD

0-44                                 FF

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) I: Eksik,

2) S: Yeterli,

3) U: Yetersiz,

4) P: Gelişmekte olan,

5) M: Muaf,

6) NI: Katılmamıştır,

7) NA: Devamsız.

c) Bunlardan;

1) (I) notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.

2) (S) notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) (U) notu: Öğretim programlarında bulunan derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) (P) notu: Dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

5) (M) notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz.

6) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkriptinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. NI notu alınan dersler tekrarlanmaz.

7) (NA) notu: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

Başarı durumu

MADDE 21 – (1) Bir dersten 60 ve üzeri not alan öğrenci ile S ya da M notu alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC, DD, FD, FF, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir.

(2) GNO’su 50’nin altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öğrenci, öncelikle 60’ın altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(3) GNO’su 60 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.

(4) Her yıl/yarıyıl sonunda, o yıl/yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yıl/yarıyıl not ortalaması 88.33 – 92.99 arasında olan öğrenciler onur listesinde, 93 – 100 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır.

(5) Sınıf geçme sistemi uygulanan Fakültelerde başarı notu 60 olarak değerlendirilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 22 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 23 – (1) M notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yıl/yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, alan çalışması, uygulama, ödev, proje, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yıl/yarıyıl içi çalışmalarından ve yıl/yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, ilgili kurulların belirlediği ve Senatonun onayladığı esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yıl/yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav dönemi

MADDE 24 – (1) Ders geçme sistemi uygulanan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında her yarıyıl derslerinin bitiminde, sınıf geçme sistemi uygulanan Fakültelerde yıl sonunda sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır.

Sınav programları ve yeri

MADDE 25 – (1) Sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak alan çalışması ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulu sekreterliklerine müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı açılır.

(2) Yıl/yarıyıl sonu, staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınav şekli

MADDE 27 – (1) Sınavlar, yazılı, sözlü, uygulamalı, proje veya ödev olarak yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini ilgili Fakülte ve Meslek Yüksekokulu sekreterliklerine teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin AKTS kredisi

MADDE 29 – (1) AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Dönem ve genel not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl/yıl not ortalaması ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin yüz üzerinden geçme notunun AKTS değeri ile çarpımıyla Ağırlıklı Puanı bulunur. Dönem Not Ortalaması (DNO), bir yarıyıl/yıl içerisinde alınan tüm derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota denir. Bölme işleminin sonucu, virgülden sonra iki basamak yürütülerek bulunur.

(3) Genel Not Ortalaması (GNO) ise, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur.

(4) Transkript belgesinde DNO ve GNO, yüzlük ve dörtlük sistemde ayrı ayrı gösterilir. Dörtlük not ortalaması Yüksek Öğretim Kurulunun “Not Dönüşüm Tablosu”na göre belirlenir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 31 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO’sunu en az 60 düzeyine çıkarmış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Fakülte/Meslek Yüksekokulu ve bölüm adı, gerekiyorsa öğrenim görülen programın adının da belirtildiği ön lisans/lisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 32 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden en çok başarısız olduğu iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sınav hakkı verilir.

b) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 33 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde belgeleri ile müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla kendisine bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin talep ettiği her yarıyıl/yıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı belgelendirmesi gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremez.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmeleri şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yıl/yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 36 – (1) Bulundukları programda, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular hakkında verilecek karar ilgili Yönetim Kurulunun oluru ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 37 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yüksek öğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yıl/yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yıl/yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 38 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçmeli derslerden sadece öğretim programındaki kadarı en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçmeli derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Ön lisans diploması

MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 60’a çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki esaslara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilirler.

Burslu öğrenciler

MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Uyarma ve kınama dışında disiplin cezası almamış olması,

b) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki devam ile ilgili şartları yerine getirmesi,

c) Her yıl/yarıyıl normal ders yükünün tamamını almış olması,

gerekir.

(2) Aksi takdirde, öğrencinin bursu eğitim gördüğü yılsonu itibariyle kesilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, ilgili kurul ve yönetim kurulu kararları ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şifa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.