11 Ekim 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29142

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 30/9/2014

KARAR NO : 2014/100

KONU : Samsun ili, Bafra ilesi, Hacnabi Mahallesi,

199 ada, 68 no.lu parseldeki 12.629,32 m2

yzlml gayrimenkul.

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanlnn 5/9/2014 tarihli ve 6203 sayl yazsna istinaden tta Gayrimenkul A.. adna kaytl; Samsun ili, Bafra ilesi, Hacnabi Mahallesi, 199 ada, 68 no.lu parseldeki 12.629,32 m2 yzlml ticaret, konut ve yol alan imarl gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte sat yntemiyle zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

1- Sata konu varln zelletirme ihalesinde 7.600.000 (Yedimilyonaltyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Bahar Medikal Tbbi Malzeme ve naat Taahht Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Bahar Medikal Tbbi Malzeme ve naat Taahht Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2- Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.