9 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29140

YNETMELK

Frat niversitesinden:

FIRAT NVERSTES PAZARLAMA VE NROPAZARLAMA UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Frat niversitesi Pazarlama ve Nropazarlama Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, ynetim organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Frat niversitesi Pazarlama ve Nropazarlama Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Frat niversitesi Pazarlama ve Nropazarlama Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Frat niversitesi Rektrn,

d) niversite: Frat niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Pazarlama ve nropazarlama alan ile ilgili akademik almalar yapmak ve bu alandaki almalara destek salamak, projeler gelitirmek, kamu ve zel sektre danmanlk yapmak, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar aracl ile niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmak.

b) Pazarlama ve nropazarlama ile ilgili son teknolojilere uygun laboratuarlar kurmak, bu laboratuarlara akredite almak, ulusal ve uluslararas dzeyde Merkezin saygnln salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalarna ulamak iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Trkiyedeki Pazarlama ve nropazarlama alanlarnn gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas iin dnyadaki teknolojik uygulamalar aratrmak ve gelitirmek iin almalar yapmak.

b) Ulusal ve uluslararas bilimsel toplant, kurs ve seminerler dzenlemek, yurtii ve yurtd benzer merkezlerle iletiim kurmak, ortak almalar yapmak, pazarlama ve nropazarlama alanndaki yeni gelimeleri lkemize aktarmak, lke ierisindeki faaliyetleri tevik etmek, desteklemek ve yaygnlatrmak.

c) Avrupa Birlii ereve programlar kapsamndaki aratrma ve teknoloji gelitirme faaliyetlerine katlmak, ortak projeler gelitirmek ve yrtmek.

) Farkl disiplinler olan, nroloji, sosyoloji, psikoloji, pazarlama, iletme, iktisat, grafik tasarm, iletiim, reklamclk, tp, salk bilimleri gibi alanlar birletirerek disiplinler aras bir koordinasyon salamak ve yeni disiplinler oluturulmasna ortam salamak.

d) Uzman, akademisyen ve aratrmaclar yetitirerek yeni teknikler ortaya koymak, pazarlama ve nropazarlama alannda aratrma yapmak, sonularn yaynlamak ve endstri, sanayi, iletme ve pazarlama alanndaki geliime katk salamak.

e) Danmanlk ve eitim hizmetinde bulunmak, elde edilecek gelirleri Merkezin ihtiyalar ve cihaz almnda deerlendirmek, yeni projeler ve aratrmalarda kullanmak.

f) Pazarlama ve nropazarlama ve ilgili disiplinlerde yaplacak lisans ve lisansst almalara altyap ortam salamak.

g) Pazarlama ve nropazarlama alannda yaplacak deneysel aratrmalara nclk etmek ve bu tr projeleri desteklemek, uygun projelerin Merkezde yaplmasna imkn salamak.

) niversite bnyesinde eitim gren rencilere staj olana sunmak.

h) Kurulu amacna uygun olarak ilgili mevzuat uyarnca kendisine verilen dier grevleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Grevleri ve Birimleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve Mdr Yardmclar

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

) Teknik Birim

Mdr, Mdr Yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; iletme alanndan mezun, Frat niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi letme Blm, tam zamanl retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Grevinden ayrlan Mdrn yerine Ynetim Kurulunun nerisiyle Rektr tarafndan yeni Mdr grevlendirilir. Mdr grevi banda bulunmad hallerde yerine Mdr Yardmcsn vekil olarak brakr.

(2) Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektre nerir. Mdr Yardmclarnn grev sresi yldr, sresi biten Mdr Yardmcs yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi herhangi bir nedenle sona erince yardmclarnn da grevi sona erer.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine ye seimi iin Rektre neride bulunmak.

) Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak.

d) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

e) Ynetim Kurulunca hazrlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakknda Rektre bilgi vermek.

f) Merkezin personel ihtiyacn tespit etmek, Ynetim Kurulunun da grn alarak bu husustaki raporunu Rektre sunmak.

g) Merkezin birimleri ve ilgili dier faklte ve yksekokullar arasnda koordinasyonu ve ibirliini salamak.

) Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile niversite ilkeleri dorultusunda faaliyet gstermesini temin etmek.

h) Merkez Bnyesinde alan personelin ve proje gruplarnn grev ve sorumluluklarn belirlemek ve personelin grevlerini; sorumluluklar erevesinde, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Ynetmelie gre srdrp srdrmediini denetlemek.

(4) Mdr Yardmclar, Mdr tarafndan kendilerine verilen grevleri yerine getirirler.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Rektr tarafndan Frat niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi letme Blm retim yeleri ve nropazarlama ve pazarlama konusunda uzmanl belirlenmi kiiler arasndan atanan Mdr dahil toplam be retim yesinden oluur. Mdr, ihtiya duyduunda Merkezde alan dier uzman ve akademik personeli Ynetim Kurulu toplantlarna davet edebilir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan ye tekrar grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine grevlendirilen ye, ayrlan yenin grev sresini tamamlar.

(3) Ynetim Kurulu en az ylda defa Mdrn ars zerine toplanr. Mdr gerekli grdnde Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn olmad zamanlarda toplantya Mdr Yardmclarndan biri bakanlk eder.

(4) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdrn nerisi ile Merkezin amalar dorultusunda Merkez birimlerinin alma ve aratrma programlarn yapmak.

b) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili konularda alma esaslarn tespit etmek.

c) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar Danma Kurulunun onayna sunarak almak.

) Proje gruplarnn kurulu ve alma ilkelerini belirleyen ynergeler hazrlamak, usul ve esaslar belirlemek.

d) niversitede faklte ve yksekokul blmleri arasnda disiplinler aras ibirliini gerektiren almalarn yrtlmesini salamak.

e) Mdrn hazrlayaca yllk alma raporunu danma kuruluyla beraber deerlendirmek ve deerlendirme sonularn rapor halinde her yl Ocak aynda niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Mdr ve Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn her yl Aralk aynda hazrlamak.

g) Yurtii ve yurtd kurulularla ortaklaa yrtlecek almalar ilgili mevzuata gre dzenlemek.

) Mdr tarafndan hazrlanan bte nerisini Danma Kuruluyla incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikal eitim programlarna katlanlara verecei sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Frat niversitesi Srekli Eitim Merkezine bildirmek.

(5) Merkez iin bina yaptrma, techizat alm, ayn ve nakd hibe, ba ve yardmlardan dolay Merkeze veya Merkez blmlerine verilecek isimler Ynetim Kurulu tarafndan oybirlii ile belirlenir.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin alma alanlaryla ilgili niversite, kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnda uzmanlklaryla tannan temsilcilerden ve alannda uzman bamsz aratrmaclardan, Merkezin ihtiya duyduu dier alanlardan katlan yllna grevlendirilen kiilerden oluur. Kurul ye says kiiden az olmamak kaydyla, Ynetim Kurulunun kararyla belirlenir. Danma Kurulu yeliine grevlendirme ve yeliin sona ermesi, Ynetim Kurulunun salt ounluunun karar ve Rektrn onayna baldr.

(2) Danma Kurulu, Mdrn yazl daveti zerine ylda en az iki kez toplanan ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunan bir danma ve yardm organdr.

Teknik Birim ve grevleri

MADDE 11 (1) Teknik Birim; Merkezde kullanlacak cihazlarn kullanm, tamiri ve bakmndan sorumlu, alannda uzman ve eitim verebilme becerisi bulunan kiilerden oluur.

(2) Merkezin ihtiya duyduu Teknik Birim elemanlar, Danma Kurulu ve Ynetim Kurulunun nerisiyle, niversitenin farkl birimlerinde grev yapan alannda uzman personelden, Rektr tarafndan yaplacak proje veya eitim faaliyeti sresince grevlendirilebilir; ihtiya halinde farkl niversitelerden, kamu ve zel sektrden temin edilebilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel htiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac; 2547 sayl Yksekretim Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Frat niversitesi Rektr yrtr.