9 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29140

YNETMELK

Erzurum Teknik niversitesinden:

ERZURUM TEKNK NVERSTES EKONOMK VE SOSYAL ARATIRMALAR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Erzurum Teknik niversitesi Ekonomik ve Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Erzurum Teknik niversitesi Ekonomik ve Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin organlar, bu organlarn seimleri, grev sreleri, yetki ve sorumluluklar, alma, eitim-retim, ynetim ve her trl faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ET-ESAM): Erzurum Teknik niversitesi Ekonomik ve Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mdrlk: Merkez Mdrln,

) Rektr: Erzurum Teknik niversitesi Rektrn,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

e) niversite: Erzurum Teknik niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; eitli ekonomik ve sosyal gstergeler/sorunlar zerine teorik ve uygulamal aratrmalar yapmak, elde edilen sonular deerlendirerek bilim dnyas, toplum, ilgili kurum ve kurulularla paylamak, farkl politika nerileri gelitirerek ilgililere aktarmak, eitim ve retim faaliyetlerine yardmc olmak, zel ve kamu kesimi kurulularyla birlikte ortak projeler yrtmek, ekonomik ve sosyal konularda aratrma raporlar hazrlamak, eitim ve danmanlk faaliyetlerinde bulunmak, somut ve somut olmayan kltr mirasna ilikin derlemeler ve aratrmalar yaparak bunlarn yaatlmas ve tantlmasna katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel aratrma, inceleme ve uygulamalar yapmak, yaptrmak ve tevik etmek.

b) Teorik ve uygulamal aratrma alanlarnn gelimesine katkda bulunacak veri daarcn oluturmak.

c) Sosyal ve ekonomik evrede meydana gelen gelimeleri, deiimleri, sorunlar tespit ederek zm nerileri getirmek ve bunlarla ilgili aratrma raporlar hazrlamak ve ilgili kurum ve kurululara sunmak.

) Ulusal ve uluslararas dzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve eitim programlar dzenlemek.

d) Yurt ii ve yurt dndaki benzer aratrma merkezleriyle ibirlii yaparak ortak projeler hazrlamak.

e) Merkezin alma alan kapsamnda kamu ve zel sektr kurulularnn karlatklar sorunlarn zmne ynelik aratrma ve inceleme yapmak, gr bildirmek, rapor hazrlamak, danmanlk hizmeti sunmak, ibirlii yapmak, proje ve benzeri almalar yrtmek.

f) alma alan ile ilgili konular zerinde eitim ve gelitirme programlar dzenlemek, programlar baar ile tamamlayanlara sertifika vermek.

g) almalar ve faaliyetleri ile ilgili konularda yaynlar yapmak.

) Merkezin ilgi alannda aratrma ve uygulama yapacak retim elemanlarn tevik etmek.

h) niversitenin akademik birimleri ile projeler gelitirmek ve yaplacak almalar tevik etmek.

) Ekonomik ve sosyal alanda yaplacak yksek lisans ve doktora tezlerini tevik etmek.

i) Merkez bnyesinde hazrlanan aratrma raporlar, faaliyet raporlar, bilimsel yaynlar, yksek lisans ve doktora tezleri iin bir ariv oluturmak.

j) Ynetim Kurulunun belirleyecei dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan yl sre iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan Mdrn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere, Rektr tarafndan ayn yntemle grevlendirme yaplr.

(2) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere Merkezin ilgi alanlarnda alma yapan niversite retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi yl sre iin mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erince yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan biri Mdre veklet eder.

Mdrn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Mdrn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve toplantya bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Merkezin ve bal birimlerin dzenli ve etkin almasn salamak.

d) Mdrlk birimleri ve program gruplarnn da grn alarak; bina, ara-gere ve benzeri fiziksel ihtiyalar Rektrle bildirmek.

e) Yeni alma programn hazrlamak ve bunlar Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Her yln sonunda ve istendiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor vermek.

g) Mdrln denek ve kadro ihtiyalarn gerekesiyle birlikte Rektrle bildirmek, Mdrlk btesi ile ilgili neriyi Ynetim Kurulunun da grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

) Merkezin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak.

h) Bu Ynetmelikle kendisine verilen dier grevleri yapmak.

(2) Mdr, Merkezin ve bal birimlerinin alma kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde, gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda, alanlarna gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve Merkezin ilgi alanlarnda alma yapan niversite retim yeleri arasndan Mdrn nerecei alt aday arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt kii ile birlikte en ok yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn yntemle ye grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa toplanr. Mdr, gerekli grd durumlarda veya yelerden beinin yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu toplantya arr.

(4) Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin almalarnda Mdre yardmc bir organ olup aadaki grevleri yapar:

a) Mdrln almas ve ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Gerekli grd hallerde geici alma gruplar ve program koordinatrlkleri kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

c) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mdrlk birimleri ve program koordinatrlkleri

MADDE 12 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalarn gerekletirmek iin; Merkez bnyesinde alma gruplar ve program koordinatrlkleri eklinde alt birimler oluturulabilir.

(2) Alt birimlerin says, grevleri, alma usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Erzurum Teknik niversitesi Rektr yrtr.