2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

YNETMELK

Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odasndan:

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRL METALURJ

MHENDSLER ODASI ANA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Metalurji Mhendisleri Odas Ana Ynetmeliinin ad Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odas Ana Ynetmelii olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Metalurji ibaresinden sonra gelmek zere ve Malzeme ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda geen Mimarlar ibaresi Metalurji ve Malzeme Mhendisleri olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda geen TMMOB Metalurji ibaresinden sonra gelmek zere ve Malzeme ibaresi eklenmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Metalurji ibaresinden sonra gelmek zere ve Malzeme ibaresi eklenmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Bu Ynetmelikte geen;

Birlik : Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliini (TMMOB),

Oda : Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odasn,

ube : Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odas ubelerini,

ye : Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odasna ye olan Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mhendis veya Yksek Mhendislerini,

ifade eder.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 8 Odaya asil ye olabilmek iin, Trkiye Cumhuriyeti uyruunda olmak, Trkiye snrlar iinde Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mhendislii ve hizmetlerini Yksek Mhendis veya Mhendis unvan ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Ayrca Trkiye'de mesleki faaliyetlerde bulunmak iin yasalar gereince almak isteyen yabanc uyruklu ve Trkiye'de oturan yabanc uyruklu Trk soylu Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Yksek Mhendis ve Mhendisleri, Odaya geici ye olmak zorundadr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 yelik iin aadaki hkmler geerlidir:

a) Trkiyede Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mhendislii mesleinde alabilmek ve mesleki retim yaptrabilmek iin Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik Mhendisi veya yksek mhendisleri Odaya ye olmak ve yelik koullarn korumak zorundadrlar.

b) Kamu kurum ve kurulularnda, asli ve srekli grevlerde alan veya Silahl Kuvvetler mensubu Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik mhendisi ve yksek mhendisleri Odaya ye olmalar isteklerine baldr. Ancak bunlar, grevlerinin gerei olan ileri yaparken, mesleki bakmdan Odaya kaytl Meslek mensuplarnn yetkileri ve haklarna sahip, onlarn dev ve sorumluluklar ile ykmldrler. Bunlarn ye olmamalar kanunlarda belirtilen dier kayt ve artlara uymak kaydyla, meslekleriyle ilgili grevlerde almalarna, mesleki hizmetleri yrtmelerine, yetkilerini kullanmalarna, mesleki eitim ve retim yaptrmalarna, kurum amirlerinin izniyle kuruluun bilimsel almalarna katlmalarna, meslek kural ve koullarna uyma ykmllklerine, haklarnda Onur Kurulunca disiplin cezas uygulanmasna, zel kanunlarn ngrd kaytlarla mesleklerini serbeste uygulamalarna, resmi veya zel bir grev almalarna engel oluturmaz. Silahl Kuvvetler mensubu metalurji mhendisleri ve metalurji yksek mhendisleri, oda organlarnda grev alamaz.

c) yelerin nceden haber vermeleri ve dnlerinde belgelendirmeleri kaydyla, askerlik sresince yelik dentileri alnmaz.

) Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Trkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmi olanlardan, bu maddenin (b) bendi kapsam dnda kalan Metalurji, Metalurji ve Malzeme, Malzeme Bilimi ve Seramik mhendisi ve yksek mhendisleri, Odaya kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadr. Oda kimlik belgesi almayanlar, yelik grev ve ykmllklerini yerine getirmedii iin ya da disiplin suu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemi veya onaylanmam olanlar, mesleklerini uygulayamaz.

d) Oda yeleri, kendilerine kanun ile verilmi unvandan baka herhangi bir unvan kullanamaz. yeler, ayrca altklar resmi ve zel kurum ve kurulularda, edindikleri kadro unvanlarnn yan sra meslek unvanlarn da kullanr."

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnda geen yelikten ayrlmak isteyen yeler ibaresinden sonra gelmek zere ve herhangi bir ite almayan yeler ibaresi eklenmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 79 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen metalurji mhendislerinin ibaresi yelerin olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 83 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 83 ye aidat gelirleri;

a) Genel Kurulca tespit edilen yllk ye dentisi, peinen veya Ynetim Kurulunca tespit edilen eit taksitle tahsil edilir.

b) Emekli veya maluliyet ayl alp almayanlardan, askerlik grevini yapanlardan askerlik sresince, yurt dna kanlardan yurt dnda kaldklar srece, almayp lisansst renim yapanlardan renimleri sresince ve almayan yelerden durumlarn belgelemek kouluyla yelik dentisi alnmaz. Meslei dnda bir ite alp yelie devam etmek isteyen yelerden durumlarn belgelemek kouluyla yelik dentisi alnmaz.

c) Her eit Oda dentisi ile dier para cezalarn bildirim tarihinden sonra otuz gn iinde demeyenler hakknda 19/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra flas Kanunu hkmlerine gre ilem yaplr. yeden geriye dnk son 5 yln aidat alnr.

) Adreslerini deitiren yeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedike, eski adreslerine yaplan bildirim yeye yaplm saylr.

d) Gemi dnem dentilerinin tahsilinde demenin yapld tarihteki ye dentileri esas alnr.

e) Yeni ye kaytlarnda ye aidat kayt olduu tarihten itibaren alnr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 91 inci maddesinin birinci fkrasnda geen Metalurji ibaresinden sonra gelmek zere ve Malzeme ibaresi eklenmitir.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Mhendis ve Mimarlar Odalar Birlii Metalurji ve Malzeme Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yrtr.