2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

YNETMELK

Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Bilgisayar Mhendisleri Odasndan:

TRK MHENDS VE MMAR ODALARI BRL BLGSAYAR

MHENDSLER ODASI ANA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Bilgisayar Mhendisleri Odas Ana Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (e) bendi eklenmitir.

e) Blgesi: Birden fazla i yerinin faaliyet gsterdii blgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendinin birinci cmlesinde geen Ak ibaresi zgr olarak deitirilerek fkraya aadaki (v) bendi eklenmitir.

v) Ulusal ve uluslararas platformlarda, insan odakl, ifade, mahremiyet, iletiim zgrlklerinin korunmasna ynelik bir taraf olarak, internet ve genel a gvenlii alannda almalar yapmak, yaplan almalara destek vermek, bu alanda alan uluslararas birlikteliklerle ibirlii yapmak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

yelik kaydnda oda tarafndan gereklii dorulanm lisans diplomas esastr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirlmitir.

a) Trkiye Cumhuriyeti uyruklular, Trkiye snrlar iinde oda bnyesindeki mhendislik dallarnn lisans eitimini veren kurumlardan verilen diplomalarn, diplomay veren kurum ya da noter tarafndan onaylanm suretini veya ayn kurumlarca onaylanm geici mezuniyet belgelerini, Yksekretim Kurulundan aldklar denklik belgelerini ya da bunlarn Yksekretim Kurulu veya noterce onayl fotokopilerini odaya vermek zorundadr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Alt aydan uzun sreli yurt dna kan yelerin, klarn yazl olarak bildirmeleri kouluyla, yurt dnda kaldklar sre iin, istee bal olarak yelikleri dondurulur. Bu yelerden, bu sre iinde, yurt dnda kaldklar sreyi belgelemeleri kouluyla yelik dentisi alnmaz.

(3) Kendisinin veya bakmakla ykml olduu kiilerin uzun sreli ve meslek icrasn zorlatrc salk sorunlar veya doum izni nedeniyle cretsiz izin kullanmas veya bir aydan uzun sreli olarak raporlu olmas durumunda istee bal olarak ve belgelendirmeleri koulu ile Oda yelikleri sreli olarak dondurulur. Bu yelerden, bu sreler iinde yelik dentisi alnmaz.

(4) Bu maddeye gre yelik dentisi demeyerek yelikleri askya alnanlar, oda organlarnda grev alamazlar, seimler ve genel kuruldaki seim haklar sakl kalmak zere, yelik haklarndan yararlanamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan Odadan ayrlabilirler ibaresi Oda yeliinden ayrlabilirler eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 84 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

l ve blge temsilcilikleri

MADDE 84 (1) yelerin oda almalarna katlabilmeleri, gelimeleri yakndan izleyebilmeleri, yerel kurulularla oda arasndaki iletiim ve ibirliinin salanabilmesi amacyla gerekli grlen illerde ve temsilciliin hizmet verdii il ile illerde faaliyet gstermek zere blge temsilcilikleri oluturulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 85 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

l ve blge temsilciliklerinin kuruluu

MADDE 85 (1) l temsilcilikleri ve oda ynetim kurulunun uygun grd corafi blgelerde birden fazla ili de kapsayabilecek blge temsilcilikleri;

a) ubelerin bulunmad ve en az on yenin ikamet ettii illerde, yelerin oda ynetim kuruluna yazl bavurusu,

b) ubelerin bulunmad, her birinde en az be yenin ikamet ettii illerde yelerin oda ynetim kuruluna yazl bavurusu,

c) ube ynetim kurulunun kendi snrlar iindeki illerde temsilcilik kurulmas iin oda ynetim kuruluna nerisi,

) Oda ynetim kurulunun gerek grmesi,

hallerinde, oda ynetim kurulu kararyla kurulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Temsilcilik Kurulu, temsilcilie bal ye saysna gre ihtiya duyulan kadar tek sayda yeden, gerektiinde eilim yoklamas yaparak oda ynetim kurulunca belirlenir. Oda ynetim kurulu, temsilcilik kurulmas yolunda ald karar ve temsilcilik kurulunu temsilciliin bulduu il/ilenin mlki amirine, belediye bakanlna, cumhuriyet savclna ve ilgili kurum ve kurululara yaz ile bildirir. Temsilcilik kurulunun deimesi halinde ayn yntem izlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 87 nci maddesinin bal l ve blge temsilciliklerinin grev ve yetkileri eklinde deitirilmi, birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan l ibaresinden sonra gelmek zere ve blge ibaresi eklenmi ve ayn fkrann (a) bendinde yer alan ilde ibaresinden sonra gelmek zere ve blgede ibaresi eklenmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 89 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Temsilciliklerin kapatlma karar oda ynetim kurulunca, temsilcilik kuruluna, temsilcilii bulunduu il/ilenin mlki amirine, belediye bakanlna, cumhuriyet savclna yaz ile bildirilir. Blge temsilciliklerinin kapatlmas durumunda temsilciliin grev alanndaki illerin tamamna ve dier temsilcilik merkezlerine bildirim yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 90 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Temsilciliklerin etkinlik snrlarnn saptanmas, yeniden yaplandrlmas, yeni ubeler kurulmas ve kapatlmas ya da uygun alma koullarnn salanabilmesi gibi nedenlerle bu snrlarda yaplmas gerekli deiiklikler oda ynetim kurulunun yetkisindedir. Yaplan deiiklikler, deiikliin etkileyecei illerin mlki amirine, belediye bakanlna, cumhuriyet savclna durum yaz ile bildirilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 91 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

yeri ve i blgesi temsilcilikleri

MADDE 91 (1) En az yenin bulunduu iyerlerinde veya i blgelerinde oda-ye ilikilerini gelitirmek amac ile oda ynetim kurulu karar ile iyeri ve i blgesi temsilcilikleri kurulabilir. yeri ve i blgesi temsilcisi ve yardmclar ube ynetim kurulu ya da ube yok ise oda ynetim kurulu karar ile atanr ve grevden alnr. yeri ve i blgesi temsilcilerinin grevleri oda ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Bilgisayar Mhendisleri Odas Ynetim Kurulu yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/5/2013

28653