2 Ekim 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29137

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

TRK SLAHLI KUVVETLER ZN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silhl Kuvvetleri zin Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki bentler eklenmitir.

23) Subay, astsubay ve uzman jandarmalara hafta sonu, ylba, ulusal, resmi ve dini bayramlara ilikin tatillerde talepleri zerine hizmet ve grevi aksatmamak ve bu Ynetmelikte belirtilen yllk planl izinlerle birletirilecek ekilde kullanmamak kaydyla garnizon grev artlar ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn dokuzuncu bendinde belirtilen oranlar da dikkate alnmak suretiyle garnizon terk izni verilebilir. Garnizon terk izin sresi yllk izinden mahsup edilmez.

24) Sren yarglamalar ve soruturmalar nedeniyle savcla veya mahkemeye pheli, sank, tank, madur ve bilirkii olarak adli makamlarca arlan asker kiilere arya esas sre ve yol sresi gz nne alnarak izin verilir. Verilen izin sresi kanuni izinden mahsup edilmez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn beinci bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

5) Yllk planl izine giden personele takvim ylnda bir defa olmak zere intikal aracna bal olarak, fiilen yolda geecek sreler gz nne alnarak, izin vermeye yetkili makam tarafndan 4 gne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Trk Silhl Kuvvetleri personeline sene iindeki mazeretlerini karlamak zere yol dahil (15) gn sre ile mazeret izni verilir. Yllk planl iznin deiiklik gerektirecek hakl sebeplerin vuku hari planland tarihte kullanlmas esastr. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunmas durumunda ncelikli olarak yllk mazeret izni kullandrlr. Bu iznin;

1) Tabur, mstakil blk (Batarya) komutanlar (deniz, hava ve Sahil Gvenlikte eidi) ve muadili kurum amirleri bir defada (drt) gne kadarn,

2) Alay, bamsz tabur komutanlar (deniz, hava ve Sahil Gvenlikte eidi) ve muadili karargh ve kurum amirleri ile daha st amirler bir defada hepsini verebilirler.

Mesai saatleri iinde ihtiyalarn karlamalar iin personele birinci sicil amirleri tarafndan ksa sreli izin verilebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun mesai saatlerinin tamamn kapsayan veya daha uzun sreli izinler yllk mazeret izninden mahsup edilir. Yllk mazeret izinlerinde yolda geecek mddet izinden saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn drdnc bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki beinci bent eklenmitir.

4) Trk Silhl Kuvvetlerinde gerekli uzmanlk dallarnda ve ihtiya duyulan branlarda yurt iinde renim iin general ve amirallere Genelkurmay Bakanlnca; TSK Personel Kanunu kapsamna giren dier personelden; Genelkurmay Bakanlna bal olanlara Genelkurmay Bakanlnca, Mill Savunma Bakanlna bal olanlara Mill Savunma Bakanlnca, kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlna bal olanlara ise kuvvet komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlnca, zlk haklar sakl kalmak artyla, renim sresi kadar veya eitim retim programnn zelliine gre ve programn safhalar dikkate alnarak ihtiya duyulan srelerde blmler halinde izin verilebilir.

5) zrllk lt, Snflandrmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelikte, kendisine Engelli Salk Kurulu Raporu dzenleme yetkisi verilmi, salk kurulularndan alacaklar engelli salk kurulu raporu ile en az yzde 70 orannda engelli ya da sreen hastal olan ocuunun (ocuun evli olmas durumunda einin de en az yzde 70 orannda engelli olmas kaydyla) hastalanmas hlinde hastalk raporuna dayal olarak ana veya babadan sadece biri tarafndan kullanlmas kaydyla bir yl iinde toptan veya blmler hlinde on gne kadar mazeret izni verilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma ve ileri Bakanlar yrtr.