1 Ekim 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29136

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 1.8.4 numaral maddesinin birinci fkrasnda yer alan ikinci denemede %25 ibaresinden sonra gelmek zere nc denemede %20 ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2.4.1.B-1 numaral alt maddesinde aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Maddenin ikinci fkrasnn nc cmlesinde yer alan aka belirtilmelidir. ibaresinden sonra gelmek zere Az ve Di muayeneleri yaplamayan hastalarda bu durum salk kurulu raporunda belirtilmelidir. ibaresi eklenmi ve drdnc cmlesinde yer alan 10 gn ibaresi 10 i gn olarak deitirilmitir.

b) Maddenin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bata zihinsel zrl olmak zere iletiim kurulamayan veya alglama gl yaanan zrl kiilerin di tedavileri, snrl uyuturma altnda gerekletirilemiyorsa ve genel anestezi veya sedo-analjezi altnda mdahale gerekmesi durumunda genel anestezi veya sedo-analjezi bedelinin denebilmesi iin; tedavinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluunda genel anestezi altnda cerrahi mdahale uygulanabilen, asgari tbbi malzeme ve ilalarn bulunduu genel anestezi ile mdahale birimi olan salk hizmeti sunucularnda yapldnn belgelendirilmesi gerekmektedir.

c) Maddenin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar; Salk Bakanlna bal az ve di sal merkezleri (ADSM), az ve di sal hastaneleri, az ve di sal eitim ve aratrma hastaneleri veya niversitelerin di hekimlii fakltelerince di hekimi tarafndan salk kurulu raporu dzenlenmesi halinde, zel salk hizmeti sunucular ile Kurumla szlemesi olmayan resmi salk hizmeti sunucularndaki di nitelerine bavurabilirler. Salk kurulu raporunda yaplan tedavinin estetik amal olmad ve maloklzyon tipi aka belirtilir. Salk kurulu raporunun dzenlendii tarihten itibaren 6 ay iinde tedaviye balanlmas gerekmektedir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 2.4.4.F-1 numaral alt maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarnn Kurumca bedelinin karlanmas iin;

a) 30 seansa kadar (30 uncu seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar iin fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b) SUT eki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tan Listesi nde (EK-2/D-2) (*) iaretli (blge kontrolne tabi olmayan) tanlarda 30 seans sonras devam edilecek tedaviler iin;

1) 31-60 seansa kadar (60 nc seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar iin en az bir fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer ald (salk hizmeti sunucusunda yeterli sayda fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmas durumunda salk kurulu bu hekimler tarafndan oluturulacaktr) salk kurumu salk kurulunca (ayakta tedavilerde resmi salk kurulunca),

2) 60 seans zeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar iin en az bir fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer ald (salk hizmeti sunucusunda yeterli sayda fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmas durumunda salk kurulu bu hekimler tarafndan oluturulacaktr) nc basamak salk kurumu salk kurulunca,

salk raporu dzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Dzenlenen raporda ayrntl hastalk hikyesi dnda SUT eki EK-2/D-2 Listesinde A ve B grubunda yer alan hastalklar iin; Salk Bakanl tarafndan yaynlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lemlerine Ynelik Deerlendirme lekleri esas alnarak mevcut hastala ve komplikasyonlarna uygun ayrntl muayene ve deerlendirme sonular belirtilecektir. 30 seans zeri fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar iin dzenlenecek salk kurulu raporunda tedavinin devamnn gerekliliine dair gerekeler ayrca belirtilecektir. Raporun sonu blmnde elde edilen deerlendirme ve muayene bulgularna uygun olarak, tan ve tanya ilikin ICD-10 kodlar ile hastann ka seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasna ihtiyac olduu ve uygulanacak blge yazlacaktr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 2.4.4.F-2 numaral alt maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemlerinin Kuruma faturalandrlabilmesi iin SUTun 2.4.4.F-1 maddesinde tanmlanan salk raporunun dzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Ayakta veya yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar yaplacak hastalarda, hastann tedaviye girdii kurumun fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafndan belirlenecek tedavi ayrntlar (elektroterapi uygulamalar, egzersiz eitleri, masaj, maniplasyon uygulamalar, ortez-protez uygulamalar ve eitimi, konuma terapisi uygulamalar, i-ura terapisi uygulamalar vb. gibi tedavi uygulamalar; bu tedavilerin sreleri, dozlar ve saylar, uygulanan vcut blgeleri gibi), hazrlanacak tedavi izelgesine yazlarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimince kaelenip imzalanacaktr.

(3) 3713 sayl Kanuna gre aylk balanm maluller, 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununun 56 nc maddesi veya 2330 sayl Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde saylanlardan 3713 sayl Kanun kapsamna giren olaylar sebebiyle aylk balananlar ile 3713 sayl Kanun kapsamna girmese dahi bakasnn yardm ve destei olmakszn yaamak iin gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malul hastalarda SUTun 2.4.4.F-1 maddesinde tanmlanan raporlara gre fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr.

(4) Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarnda bir hastaya gnde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarnda ise ayn blge iin bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemi bedeli Kurumca karlanr.

(5) Bir hasta iin son bir yl iinde en fazla; ayn blgeden toplam 30 seans, iki farkl vcut blgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemlerine ait bedeller Kurumca karlanr. Ayn blge iin bir yl iinde en fazla iki salk raporu dzenlenebilir. Blge, seans ve salk raporu saylarnn kontrollerinde 2.4.4.F-6(2) fkrasnda belirtilen blge, seans ve salk raporu saylar da hesaba katlr. Ekstremitelerdeki sa ve sol blgeler ayr blge olarak deerlendirilir. Ancak SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) iaretli tanlarda ve G80 kodlu tanlarda blge kontrol yaplmaz.

(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) iaretli tanlar hari olmak zere bir blge iin en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemlerine ait bedeller Kurumca karlanr. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) iaretli tanlarda ise SUTun 2.4.4.F-1 maddesinde tanmlanan salk raporuna istinaden tedavinin balad tarih itibariyle bir yl ierisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr, devam eden yllarda; her yl iin SUTun 2.4.4.F-1 maddesinin a bendi ile b bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen salk raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr. 61 seans sonras tedaviler ise; SUTun 2.4.4.F-1(1)b bendinin 2 numaral alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak salk hizmeti sunucusunca uygulanmas halinde Kurumca karlanr.

(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki 7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bal altnda yer alan Deerlendirmeler alt balndaki ilemler hari olmak zere, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar; salk raporunun dzenlenme tarihinden itibaren 15 (on be) gn ierisinde tedaviye balanm olmas kaydyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alnmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alnarak bedelleri Kurumca karlanr. (SUT eki EK-2/A-1 Listesinde E4 kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde belirlenen puana %35 ilave edilerek faturalandrlr.) Salk raporunun dzenlenme tarihinden itibaren 15 gn ierisinde tedaviye balanamamas halinde hastaya yeni salk raporu dzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde 7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bal altnda yer alan Deerlendirmeler alt balndaki ilemlerin yaplmas halinde tedavi, hizmet ba deme yntemi ile faturalandrlr.

(8) EK-2/D-2 Listesinde (*) iaretli tanlarda yaplan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar hari olmak zere salk raporunda belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasna, tedaviye balanldktan sonra 5 ignnden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir salk raporu dzenlenmedike uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemleri Kurumca karlanmaz. Ara verilmeden nce uygulanan tedavi, blge ve seans kontrolnde dikkate alnr.

(9) Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarnda; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamas dndaki salk hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ila, tbbi malzeme gibi), SUT hkmlerine uyulmak kouluyla hizmet bana deme yntemi ile faturalandrldnda Kurumca karlanr.

(10) Trafik kazas sonras gerekli grlen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarnn sre, seans ve blge kontrollerinde, trafik kazas ile ilikili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar dikkate alnmaz.

(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 kodu ile yer alan tanlarda;

16 yandan kk (16 ya dahil) olan hastalarda, 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yl ierisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr.

16 yandan byk olan hastalarda, 2.4.4.F.1 (1) fkrasnn a bendinde belirtilen rapora istinaden ylda en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr.

Ayrca G80 kodu ile yer alan tanlarda mobilitenin korunmasnn salanmas ya da gerekletirilmesi amacyla cerrahi giriim veya botulismus toksini uyguland takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar iin en az bir fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer ald (salk hizmeti sunucusunda yeterli sayda fiziksel tp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunmas durumunda salk kurulu bu hekimler tarafndan oluturulacaktr) nc basamak salk kurumu salk kurulunca dzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalar Kurumca karlanr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 2.4.4.I numaral maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 2.4.4.-1 numaral alt maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan iki ibaresi olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(5) Harp malull kapsamnda aylk almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunlarn eleri, 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanuna veya 2330 sayl Kanun hkmleri uygulanarak aylk balanmasn gerektiren kanunlara gre malullk ayl almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunlarn eleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayl Kanunun 56 nc maddesi ve mlga 45 inci maddesi kapsamnda vazife malul olarak aylk almakta olan vazife malullerinden ise bakasnn yardm ve destei olmakszn yaamak iin gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlarn kendileri ile bunlarn eleri, birinci fkrann () ve (d) bendlerinde belirtilen artlar aranmaz.

MADDE 7 Ayn Tebliin 3.1.2 numaral maddesinin onyedinci fkrasnn (a), (b), (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (e) bendinde yer alan edilen malzemenin ibaresi edilen tbbi malzemenin ibaresi olarak deitirilmitir.

a) SUT ve eki listelerinde yer alan tbbi malzemeleri temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde belirtilen fiyatlar amamak zere Kurumca karlanr.

b) SUT ve eki listelerinde yer almayan tbbi malzemelerden, benzer nitelik veya ayn ilevsel zellikte olanlarn SUT ve eki listelerde yer almas durumunda bu tbbi malzemeler iin listelerdeki fiyatlar tavan fiyat olarak uygulanr.

c) SUT ve eki listelerde yer alan tbbi malzemeler ile benzer nitelik veya ayn ilevsel zellikte olmayan tbbi malzeme bedellerinin demeleri ise, sz konusu tbbi malzemenin Kurumca uygun grlerek bu listelere eklenmesi halinde mmkn olacaktr.

MADDE 8 Ayn Tebliin 3.1.3 numaral maddesinde aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Maddenin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan temin edilen ilgili branlara ibaresinden sonra gelmek zere /rn gruplarna ibaresi eklenmitir.

b) Maddenin ikinci fkrasnn birinci cmlesi Aada tanml SUT eki listelerde yer almayan tbbi malzeme bedelleri Kurumca karlanmaz. eklinde deitirilmi ve aadaki bent eklenmitir.

s) Birden Fazla Branta Kullanlan Tbbi Malzemeler (EK-3/A),

c) Maddenin drdnc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili bran/rn grubu listesinde yer almayan, ancak SUT eki dier bran/rn grubu listelerinde bulunan ve ilgili bran tarafndan da kullanlabilir nitelikte olan malzemelerin, SUT eki dier bran/rn grubu listesindeki SUT kodu ve geri deme kurallarna uygun olarak, ilgili bran tarafndan faturalandrlmas halinde bedelleri Kurumca karlanr.

) Maddenin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA hastane uygulamasna girilemez, girilmesi durumunda hibir koulda bedelleri Kurumca karlanmaz. Ancak smarlama tbbi cihaz kapsamnda bulunan tmr rezeksiyon protezi eklindeki nihai rnlerin bedellerinin karlanmasnda bu art ve MEDULA-Hastane sistemi zerinden faturalandrma art aranmayacak olup manuel faturalandrlmas halinde bedelleri Kurumca karlanr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 3.2.1 numaral maddesinde aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) 3.2.1.A numaral alt maddesinin birinci fkrasnda yer alan SUT ve eki ibaresi SUT eki olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) SUT eki listelerde yer almayan tbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karlanmaz.

b) 3.2.1.B numaral alt maddesinin birinci fkrasnda yer alan SUT ve eki ibaresi SUT eki olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) SUT eki listelerde yer almayan tbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karlanmaz.

c) 3.2.1.C numaral alt maddesinin birinci fkrasnda yer alan SUT ve eki ibaresi SUT eki olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) SUT eki listelerde yer almayan tbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karlanmaz.

MADDE 10 Ayn Tebliin 3.3 numaral maddesinde aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a ) 3.3.1 numaral maddesi bal ile beraber aadaki ekilde deitirilmitir.

3.3.1 Yara bakm rnleri ve Antimikrobiyal rtler

(1) Yara bakm rnlerinin veya antimikrobiyal rtlerin bedelleri, salk kurulu raporuna istinaden Kurumca karlanr.

(2) Yara bakm rnleri veya antimikrobiyal rtler iin dzenlenecek salk kurulu raporlar;

a) Yatarak tedavide; takip ve tedaviyi yapan uzman hekim ile genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve plastik, rekonstrktif ve estetik cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer ald salk kurullarnca,

b) Ayakta tedavide; resmi salk kurum/kurulularnda genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrktif ve estetik cerrahi, geriatri uzman hekimlerinden en az birinin yer ald salk kurullarnca dzenlenecektir. Ancak, immnobllz ve mekanobllz hastalklar, deri nekrozuyla seyreden vasklitler ve nekrotik enfeksiyz deri hastalklarnda kullanlmas gerekli grlen yara bakm rnleri iin salk kurulu raporu nc basamak resmi salk kurumlarnda (eitim verme yetkisi olan klinik) deri ve zhrevi hastalklar, plastik, rekonstrktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer ald salk kurulu tarafndan,

dzenlenecektir.

(3) Yara bakm rnlerinin veya antimikrobiyal rtlerin kullanmna dair dzenlenecek salk kurulu raporlarnda hasta kimlik bilgilerinin dnda;

a) Etyolojik tan (diyabetik ayak yaras vb.),

b) Yara ve/veya yaralarn anatomik lokalizasyonu,

c) Yara ve/veya yaralarn ebatlar,

) Klinik bulgular (eksdasyon, kavitasyon enfeksiyon gibi zellikler ayrca belirtilecektir),

d) ncesinde medikal ve/veya cerrahi tedavi uygulanp uygulanmad,

e) Tercih edilen yara bakm rnnn veya antimikrobiyal rtlerin tercih gerekesi, tipi, ebatlar, deitirilme sresi bilgilerinin,

yer almas zorunludur.

(4) Salk kurulu raporunda belirtilen yara bakm rn veya antimikrobiyal rt dnda baka bir yara bakm rn veya antimikrobiyal rt kullanlmas gerektiinde, gerekesi ile birlikte yeniden salk kurulu raporu dzenlenecektir.

(5) Salk kurulu raporlar ayakta tedavide 2 ay, yatarak tedavilerde ise yat sresince geerlidir. Ancak immnobllz ve mekanobllz hastalklar, deri nekrozuyla seyreden vasklitler ve nekrotik enfeksiyz deri hastalklarnda salk kurulu raporlar ayakta tedavide 6 ay geerlidir.

(6) Ayakta tedavide kullanlacak yara bakm rnleri iin, salk kurulu raporuna dayanlarak genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrktif ve estetik cerrahi, geriatri veya deri ve zhrevi hastalklar uzman hekimlerinden biri tarafndan reete dzenlenmesi gerekmektedir. Ancak immnobllz ve mekanobllz hastalklar, deri nekrozuyla seyreden vasklitler ve nekrotik enfeksiyz deri hastalklarnda kullanlmas gerekli grlen yara bakm rnleri iin, resmi salk tesislerinde grev yapmakta olan deri ve zhrevi hastalklar, plastik, rekonstrktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reete dzenlenmesi gerekmektedir.

(7) Tek reetede en fazla 15 gnlk miktar yazlabilir. Ancak immnobllz ve mekanobllz hastalklar, deri nekrozuyla seyreden vasklitler ve nekrotik enfeksiyz deri hastalklarnda ayakta tedavide tek reetede en fazla bir aylk miktar yazlabilir.

(8) Reetenin tekrar dzenlenmesi halinde yara/yaralarn ebatlar reeteyi yazan hekim tarafndan salk kurulu raporunun arkasna yazlr ve rapor ayn hekim tarafndan imzalanarak kaelenir.

(9) Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, kpk ve fiber iermesinden dolay gsteren yara bakm rnleri ile immnobllz ve mekanobllz hastalklar, deri nekrozuyla seyreden vasklitler ve nekrotik enfeksiyz deri hastalklarnda hastalnda kullanlmas artyla gazl bez ve eitleri, sarg bezi ve eitleri, petrolatum/parafin emdirilmi leno bez dokuma, yapmayan kpk rtler, yapmayan film rtler ve yapmayan prokolloidler gruplarnda yer alan yara bakm rnlerinin bedelleri Kurumca karlanr.

(10) Yank tedavisi uygulanan durumlarda, yatan hastalar iin kullanlan yara bakm rn grubuna dair denen malzeme gruplarndan ayr olarak,

a) Deri edeerlerinin (sentetik/hayvan kaynakl), eklem alanlarn ieren veya yz mimiini etkileyen veya %40 geen 3. derece yanklarda, nc basamak resmi salk kurumlarnda salk kurulu raporu ile kullanm halinde bedeli Kurumca karlanr.

(11) Yank hastalarnn ayakta tedavilerinde, SUT ve eki listelerde yer alan yara bakm ile ilgili hkmler geerlidir.

(12) Ebatlar 100 cm2 ye kadar (100 cm2 dhil) olan rnler kk yara rts, 101-225 cm2 aras (225 cm2 dhil) olan rnler orta yara rts, 226 cm2nin zerinde olan rnler byk yara rts olarak kabul edilir.

b) 3.3.4.A maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Dermis ve/veya epidermis yerine geen allogreftlerin bedelleri Kurumca karlanmaz.

c) 3.3.9 numaral maddesinin birinci fkrasnn () bendi yrrlkten kaldrlm ve aadaki bent eklenmitir.

o) Yzey yenileme implantlar

) 3.3.9 numaral maddesinin ikinci fkrasnda yer alan nc basamak resmi salk kurumlarnda ibaresinden sonra gelmek zere (eitim verme yetkisi olan klinik) ibaresi eklenmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

d) 3.3.14 numaral maddesi bal ile beraber aadaki ekilde deitirilmitir.

3.3.14 Kkrdak hcre kltrleri

(1) SUT eki EK-2/B Hizmet Ba lem Puan Listesi iin 612731 veya 612975 SUT kodlar, EK-2/C Tanya Dayal lem Puan Listesi iin P612731 veya P612975 SUT kodlar ile birlikte uygulanmas ve nc basamak resmi salk kurumlarnda (eitim verme yetkisi olan klinik), Salk Bakanl Ortopedi Bilimsel Danma Kurulundan her bir hasta iin kullanlmasna onay alnmas artyla bedelleri Kurumca karlanacaktr.

e) 3.3.15 numaral alt maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

f) 3.3.16 numaral maddesinin nc fkrasnn (b) bendinde yer alan durumunda bedeli Kurumca karlanr. ibaresi yrrlkten kaldrlm ve aadaki bent eklenmitir.

c) Hiatus ve diyafragma hernilerinin ak ve laparoskopik onarmlarnda durumunda bedeli Kurumca karlanr.

g) 3.3.21 numaral maddesi bal ile beraber aadaki ekilde deitirilmitir.

3.3.21 Damar kapama ve kesme probu ve Ultrasonik Cerrahi Problar

(1) nc basamak resmi salk kurumlarnda kullanlmas halinde bedelleri Kurumca karlanr.

) 3.3.29 numaral maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanama durdurmada kullanlan tbbi malzemelerin vcut d uygulamalarnda, acil servislerde veya yatarak tedavilerde, epikrizde aadaki durumlardan en az birinin belirtilmesi artyla en fazla 2 (iki) adet olmak zere bedelleri Kurumca karlanr.

h) 3.3.31 numaral maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) SUT eki EK-2/B Hizmet Ba lem Puan Listesi iin 612732 veya 612976 SUT kodlar, EK-2/C Tanya Dayal lem Puan Listesi iin P612732 veya P612976 SUT kodlar ile birlikte uygulanmas ve nc basamak resmi salk kurumlarnda (eitim verme yetkisi olan klinik) ilem bana en fazla 1 (bir) adet kullanlmas halinde bedeli Kurumca karlanr.

MADDE 11 Ayn Tebliin 4.2.42.B maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan en fazla 2 uygulama, toplam 6000 IU ibaresi, en fazla 3 uygulama, toplam 9000 IU olarak ve (2) numaral alt bendinde yer alan en fazla 2 uygulama, siklus ba 4500 IU ye kadar toplam 9000 IU ibaresi en fazla 3 uygulama, siklus ba 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Tebli eki Hizmet Ba lem Puan Listesi nde EK-2/B aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Listeye 614170 SUT kodlu ilemden sonra gelmek zere aadaki ilem eklenmitir.

 

614171

Perktan omurga tmr ablasyon tedavisi

Beyin cerrahisi, Radyoloji veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince uygulandnda faturalandrlr.

 

845,00

 

b) Listede yer alan 614180 SUT kodlu ilem aadaki ekilde deitirilmitir.

 

614180

Byk kemik bifokal

 

900,34

 

c) Listede yer alan EKSTERNAL FKSATR LE KEMK UZATMA bal KEMK UZATMA/DEFORMTE DZELTME CERRAHSݔ olarak deitirilmitir.

) Listede ilem ad, aklama, ilem puannda deiiklik yaplan ilemler ile Listeye eklenen ilemler bu Tebli eki (1) numaral listede belirtilmitir.

d) Listeden 614310 SUT kodlu Eksternal fiksatr ile ayak deformitesi dzeltilmesi ilemi karlmtr.

MADDE 13 Ayn Tebli eki Tanya Dayal lem Puan Listesi nde EK-2/C aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Listede yer alan P803190 SUT kodlu Perktan ablasyon tedavisi ileminden nce gelmek zere E-Nonvaskler giriimsel radyolojik tedaviler bal eklenmitir.

b) Listede yer alan EKSTERNAL FKSATR LE KEMK UZATMA bal KEMK UZATMA/DEFORMTE DZELTME CERRAHSݔ olarak deitirilmitir.

c) Listede ilem ad, aklama, ilem puannda deiiklik yaplan ilemler ile Listeye eklenen ilemler bu Tebli eki (2) numaral listede belirtilmitir.

) Listeden P614310 SUT kodlu Eksternal fiksatr ile ayak deformitesi dzeltilmesi ilemi kartlmtr.

d) Listeden karlan ilemler bu Tebli eki (3) numaral listede belirtilmitir.

MADDE 14 Ayn Tebli eki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tan Listesi EK-2/D-2 bu Tebli eki (4) numaral listede yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

MADDE 15 Ayn Tebli eki ntraoperatif Nromonitorizasyon leminin Ayrca Faturalandrlabilecei lemler Listesi nde Ek-2/D-4 yer alan 615970, P615970 SUT kodlu ilemin ad Torakal disk eksizyonu olarak deitirilmi ve 615971, P615971 SUT kodlu nterbody fzyon ameliyat (ekstrem lateral, direkt lateral) ilemi eklenmitir.

MADDE 16 Ayn Tebli eki KURUMCA BEDEL KARILANMAYAN DER TIBB MALZEMELER balkl EK-3/B-2 listesinin drdnc srasnda yer alan Dermis/Epidermis Yerine Geen Allogreftler/Xenogreftler/Sentetik Greftler adl tbbi malzemenin ad Dermis/Epidermis Yerine Geen Allogreftler olarak deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Tebli eki Dier Protez Ortezler balkl EK-3C-3 listesinde yer alan DO1021 SUT kodlu tbbi malzeme aadaki ekilde deitirilmitir.

 

SUT KODU

TIBB MALZEME ALAN TANIMI

 

 

YENLENME
SRES

ZEL
KOULLAR

AKTVTE SKORU

FYAT (TL)

DO1021

GZ PROTEZLER

 

 H

 

 

 

150,00

 

MADDE 18 Ayn Tebliin Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/E-1 aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Listede yer alan 103103 SUT kodlu tbbi malzemenin fiyat 17.000,00 TL (Onyedibin Trk Liras) olarak belirlenmitir.

b) Listede yer alan 102720 SUT kodlu tbbi malzemeden sonra gelmek zere aadaki tbbi malzeme eklenmitir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FYAT(TL)

 

103104

SERVKAL FZYON MPLANTI (SERVKAL NTERBODY KAFES, RGD, PEEK, STANDART, SENTETK GREFTL)

961,00

 

c) Listede yer alan 102765 SUT kodlu tbbi malzemeden sonra gelmek zere aadaki tbbi malzemeler eklenmitir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FYAT(TL)

103105

LOMBER FZYON MPLANTI (LOMBER NTERBODY KAFES, RGD, PEEK, PLIF, SENTETK GREFTL)

1.000,00

103106

LOMBER FZYON MPLANTI ( LOMBER NTERBODY KAFES, RGD, PEEK,TLIF,SENTETK GREFTL)

1.450,00

 

MADDE 19 Ayn Tebliin Ortopedi ve Travmatoloji Bran Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tbbi Malzemeler Listesinde EK-3/F-2 fiyat deien tbbi malzemeler bu Tebli eki Liste (5) numaral listede belirtilmitir.

MADDE 20 Ayn Tebli eki EK-3/J Kulak Burun Boaz Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesinde aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Listede yer alan KB1009 SUT kodlu tbbi malzemenin fiyat 150,00 TL (Yzelli Trk Liras) olarak belirlenmitir.

b) Listede yer alan KEME MONTE TME CHAZI VE AKSESUARLARI baln altnda yer alan deme kriterleri ve/veya kurallarnn birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bilateral iitme kayb olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel iitme cihazndan fayda grmedii ayn resmi salk kurumunda alan 3 () Kulak Burun Boaz hastalklar uzman hekiminin yer ald salk kurulu raporu ile saptanan ve aadaki kriterlere uyan hastalarda veya Salk Bakanl itsel mplantlar Bilimsel Danma Komisyonu tarafndan kemie monte iitme cihaz yerletirilmesi uygun grlen kiilerde uygulanmas halinde Kurumca bedeli karlanr.

c) Listede yer alan ORTA KULAK MPLANTI baln altnda yer alan deme kriterleri ve/veya kurallarnn birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bilateral iitme kayb olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel iitme cihazndan fayda grmedii ayn resmi salk kurumunda alan 3 () Kulak Burun Boaz hastalklar uzman hekiminin yer ald salk kurulu raporu ile saptanan ve aadaki kriterlere uyan hastalarda veya Salk Bakanl itsel mplantlar Bilimsel Danma Komisyonu tarafndan orta kulak implant yerletirilmesi uygun grlen kiilerde uygulanmas halinde Kurumca bedeli karlanr.

) Listede yer alan BEYN SAPI MPLANTI baln altnda yer alan deme kriterleri ve/veya kurallarnn birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Koklear implant ekibi tarafndan deerlendirilmi ve yaplan CT ve/veya MRI incelemeleri sonucu; koklea ve/veya akustik sinirin olmad veya tam gelimedii veya hasar grd tespit edilen hastalara beyin sap implant salk kurulu raporu ile veya Salk Bakanl itsel mplantlar Bilimsel Danma Komisyonu tarafndan beyin sap implant yerletirilmesi uygun grlen kiilerde uygulanmas halinde Kurumca bedeli karlanr.

MADDE 21 Ayn Tebliin Kadn Hastalklar ve Doum Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/K fiyat belirlenen tbbi malzemeler aadaki tabloda belirtilmitir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FYAT (TL)

KD1002

MERSLEN TAPE 65 MM PLK 30 CM TAPE 5 MM YUVARLAK BLUNT POINT FT NEL SERKLAJ STR

69,00

KD1007

SLKON BALON HSG KATETER

35,00

KD1017

6 KOLLU MESH

750,00

 

MADDE 22 Ayn Tebli eki roloji Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/L aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Listede fiyatlar belirlenen tbbi malzemeler bu Tebli eki (6) numaral listede belirtilmitir

b) Listeden TORBALAR,RNER SSTEM SONDALARI balklar ve balklarn altnda yer alan UR1018, UR1019, UR1020, UR1021, UR1022, UR1023, UR1024, UR1025, SUT kodlu tbbi malzemeler ile ROSTOM TORBALARI ve MALZEMELERݔ bal ve baln altnda yer alan UR1082,UR1083,UR1084 SUT kodlu tbbi malzemeler karlmtr.

MADDE 23 Ayn Tebliin Hematoloji Onkoloji Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/O fiyat belirlenen tbbi malzemeler bu Tebli eki (7) numaral listede belirtilmitir.

MADDE 24 Ayn Tebliin Nefroloji Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/P fiyat belirlenen tbbi malzemeler aadaki tabloda belirtilmitir.

 

SUT KODU

MALZEME ALAN TANIMI

FYAT (TL)

NF1015

HEMODYAFLTRASYON ARTER-VEN SET

10,00

NF1020

HEMOFLTRE, HGH FLUX

165,00

NF1030

PD-PEAD PERTON DYALZ BALANTI SET (BEBEK N)

20,00

NF1031

ALETL PERTON DYALZ SET (BEBEK N)

20,00

 

MADDE 25 Ayn Tebliin Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ar Tedavisi Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi nde EK-3/T fiyat belirlenen tbbi malzemeler aadaki tabloda belirtilmitir.

 

SUT KODU

TIBB MALZEME ALAN TANIMI

FYAT (TL)

AN1200

SREKL SANTRAL VENZ OKSJEN SATRASYONU LM N SANTRAL KATETER

200,00

AN1220

SREKL KARDYAK DEB LM SSTEMLER N KATETER VE LM SET

400,00

AN1270

DSPOSABLE EKSTERNAL SOUTMA PEDLER (YENDOAN)

1.100,00

 

MADDE 26 Ayn Tebliin;

a) Birden Fazla Branta Kullanlan Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/A bu Tebli eki Liste (8)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

b) Eksternal Alt ve st Ekstremite/Gvde Protez Ortezler Listesi EK-3/C-2 bu Tebli eki Liste (9)da yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

c) zel Hallerde Karlanan Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/C-5 bu Tebli eki Liste (10)da yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

) Beyin Cerrahisi Bran Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/E-2 bu Tebli eki Liste (11)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

d) Ortopedi ve Travmatoloji Bran Travma ve Rekonstrksiyon Alan Grubuna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/F-4 bu Tebli eki Liste (12)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

e) Gz Sal ve Hastalklar Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/G bu Tebli eki Liste (13)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

f) Kardiyoloji Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/H bu Tebli eki Liste (14)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

g) Kalp Damar Cerrahisi Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/I bu Tebli eki Liste (15)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

) Radyoloji Bran ve Endovaskler/Nonvaskler Giriimsel lemlere Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/M bu Tebli eki Liste (16)da yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

h) Gastroenteroloji Branna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/R bu Tebli eki Liste (17)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

) Gs Hastalklar ve Gs Cerrahisi Branlarna Ait Tbbi Malzemeler Listesi EK-3/S bu Tebli eki Liste (18)de yer ald ekilde yeniden dzenlenmitir.

MADDE 27 Bu Tebliin;

a) 12 nci maddenin (a) ile (b) bendi ve 13 nc maddenin (a) ile (d) bendi 30/8/2014 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) 7 ila10 uncu maddeleri ve 16 ila 26 nc maddeleri 1/10/2014 tarihinde,

c) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 28 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri