29 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29134

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bölümler arası yatay geçiş; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyet başvurusu ilgili bölüm tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu bu öğrencinin önceki kurumunda almış olduğu derslerin geçiş yaptığı programdaki hangi derslere karşılık geldiğine ve muaf sayılıp sayılmayacağına karar verir. Bu öğrenciler, Üniversitenin programlarında yer aldığı halde geldikleri kurumlarda almadıkları dersleri almakla yükümlüdürler. İlgili yönetim kurulu, bu çerçevede hazırladığı intibak programını Rektörlüğe bildirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık raporu ve disiplin cezası dâhil, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlık nedeni ile başarısız sayılırlar. Uygulamalı dersler haricinde bir dersin önceki dönemlerde devam koşulu yerine getirilmiş ise başarısızlık nedeniyle tekrar edilen derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devam dışındaki tüm eğitsel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2012

28407

2-

8/11/2012

28461

3-

21/7/2013

28714

4-

31/7/2013

28724

5-

7/7/2014

29053