29 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29134

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün önereceği bir müdür yardımcısı, cerrahi, dâhili tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkez Müdürünün önereceği tıbbi laboratuvar birim sorumlularından biri ile Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen Tıp Fakültesi dâhili ve cerrahi tıp bilimleri öğretim üyeleri arasından birer kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün katılmadığı toplantılarda Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“(3) Merkez Müdürü, tıbbi laboratuvarların da mesul müdürüdür. Tıbbi patoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının her biri için ilgili alan uzmanlarından birisi Merkez Müdürü tarafından tıbbi laboratuvar birim sorumlusu olarak görevlendirilir. Birim sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Birim sorumlularında değişiklik olması halinde Merkez Müdürü beş işgünü içinde bu durumu Rektörlüğe bildirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, birim sorumlularının görevi de kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2013

28530