25 Eylül 2014 Tarihli ve 29130 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik

—  Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)

 

ANA STATÜ

—  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

 

GENELGE

—  Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmaların Koordinasyonu ile İlgili 2014/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/9)

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/855 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/931 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/4187 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/5574 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/9768 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1397 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2014/1512 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri