25 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29130

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞUNDA İSTENİLECEK

BELGELERİN ŞEKLİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/1986 tarihli ve 19079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlarınca yürütülür.