19 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29124

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek ve Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunun kabulünden sonra uygulanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Kuruma yeni alınan veya kurulu bulunan sistem, teçhizat, donanım, yazılım ve benzerlerinin  kullanıcı eğitimlerini takip etmek, söz konusu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve tüm kullanıcıların eğitim almasını sağlamak,

c) Kurumun faaliyet alanlarını dikkate alarak Kurum içi veya dışı eğiticileri belirlemek ve Kurum içi eğiticilerin yetiştirilmesini sağlamak, bu konuda ilgili birim ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Eğitim hizmetlerinde, yüz yüze eğitimin yanında,  uzaktan erişimli (internet, mobil iletişim araçları ve benzeri) diğer eğitim araç, metod ve teknolojilerinin  kullanımını sağlamak,

d) Kurum personelinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini sağlayacak araştırmalarda bulunmak; Kurum dışı kuruluşlarca yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek kurs, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri eğitim amaçlı etkinliklere katılımları planlamak ve yürütmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini, Kurumun görev alanına giren hususlar açısından, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birimlerle işbirliği yaparak planlamak ve gerçekleştirmek,

f) Uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin yanında, diğer düzenlemelere uygun olarak, yabancı ülkelerin medya ve iletişim kuruluşlarının çalışanlarına mesleki konularda verilecek eğitim programlarını planlamak ve gerçekleştirmek,

g) Kurum personeline ve Kurum dışındaki araştırmacılara hizmet vermek üzere Kurum Merkez Kütüphanesini kütüphanecilik kural ve standartlarına uygun şekilde işletmek; basılı veya elektronik ortamda sunulan eserlerin, Kurum ihtiyaçları ve birimlerin talepleri  doğrultusunda üyelik, satın alma ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

ğ) Personelin, Kurum içinde veya dışında düzenlenecek yabancı dil eğitimlerini yürütmek ve gözetmek,

h) 2954 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, kurum çalışanlarının her derecedeki resmi öğretim kurumlarında eğitici olarak görev almalarına ilişkin işlemleri yürütmek; ayrıca eğitim ve öğretim kurumlarının bağlı oldukları mevzuat gereğince Kurumda staj ve mesleki eğitim göreceklere ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek ve uygulamasını sağlamak,

ı) Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası medya ve iletişim kurum ve kuruluşlarına, ülkemizin ulusal ve uluslararası politikaları doğrultusunda; ayrıca milli eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlamak için kurumsal bilgi ve tecrübe birikiminin kurs, konferans ve benzeri etkinliklerle aktarılmasına yönelik programlar düzenlemek,

i) Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenen ulusal meslek standart ve yeterliliklere uygun, medya, iletişim ve yayıncılık alanında eğitim programları hazırlamak ve düzenlemek,

j) Başkanlığın idari yapısı içinde, Kurum içi ve dışına yönelik, yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetlerini yürütmek amacıyla, eğitim merkezi veya birimini oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak,

k) Eğitim çalışmalarında gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999