10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES VETERNER FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesinde uygulanan kayt, eitim-retim ve snavlara ilikin genel esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesinde uygulanan kayt, eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin ve notlarnn bir yksekretim kurumundan dierine transferini salayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danman: rencilerin eitim-retim sorunlaryla ilgilenmek iin, Faklte Ynetim Kurulunun kararyla grevlendirilen retim elemann,

c) Dekanlk: Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesi Dekanln,

) Ders kredisi: Bir ulusal kredi, bir yaryl iinde haftada verilen bir saat teorik dersi veya iki saat uygulamay (laboratuvar, klinik vb. almalar) ifade eden l birimini,

d) Faklte: Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesini,

e) Faklte Kurulu: Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesi Faklte Kurulunu,

f) Faklte Ynetim Kurulu: Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesi Ynetim Kurulunu,

g) GANO: Genel Arlkl Not Ortalamasn,

) Semeli dersler: Mfredatta nceden belirlenen ve zorunlu dersler dndaki dersleri,

h) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde yer alan dersleri,

) Rektr: Namk Kemal niversitesi Rektrn,

i) niversite: Namk Kemal niversitesini,

j) Veteriner Hekimlii ntrn Eitim-retim Program (VEHP): 5 inci eitim-retim ylnn 2 nci yarylnda (10. Yarylda) uygulanan program,

k) Zorunlu dersler: rencilerin kayt olduklar eitim-retim program gereince almak zorunda olduklar dersleri

ifade eder.

KNC BLM

renci Kabul ve Kayt lemleri, Yatay ve Dikey Geiler

renci kabul

MADDE 5 (1) rencilerin Veteriner Fakltesine kabulleri iin aadaki koullardan birinin gereklemesi gerekir:

a) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan Faklteye yerletirilmi olmak,

b) Yatay geilerde gerekli koullar yerine getirmek,

c) Dikey geilerde gerekli koullar yerine getirmek.

Kayt ilemleri

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki yksekretim programna renci kayt ilemleri, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan belirlenen ilkeler erevesinde yaplr. Kayt yenileme ve ders seme ise danman onay ile yaplr.

(2) niversiteye girmeye hak kazanan rencilerin kayt ilemleri, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen gnlerde Rektrlke yrtlr. Aksi hallerde, 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmelii hkmleri esas alnr. niversite Ynetim Kurulunun uygun grecei hakl ve geerli bir mazereti olmadan zamannda bavurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan renciler, kayt hakkn kaybeder.

Yatay geiler

MADDE 7 (1) Veteriner Fakltesine baka niversitelerden yatay gei yapmak isteyen rencilerin yatay geileri 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Bu rencilerin eitim programlarna intibaklar, faklte ynetim kurulu tarafndan yaplr.

Dikey geiler

MADDE 8 (1) nlisans program mezunlarnn veteriner lisans programna kabulleri ve kaytlar, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

Kayt yenileme

MADDE 9 (1) niversite rencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen tarihlerde, her yaryl kaytlarn yenilemek zorundadr. Akademik takvimde belirlenen sre iinde kaydn yenilemeyen renciler derslerin balamasndan itibaren ders ekleme-karma sresi sonuna kadar dilekeyle bavururlar ve mazeretlerinin faklte ynetim kurulu tarafndan uygun grlmesi halinde ders kayd yaptrabilirler. rencilerin renci katk pay/renim cretini yatrmalar ders kayd yaptklar anlamna gelmez. renciler kayt yenileme ileminin tmnden sorumludur. rencilerin renci bilgi sisteminden setikleri dersler danmanlar tarafndan onaylanmadan kayt yenileme sreci tamamlanm saylmaz. Ge kayt sebebiyle geen sre devamszlktan saylr.

(2) renci, kayt srasnda, kayt olduu yaryla ait dersler ile tekrarlamak zorunda olduu dersleri ncelikli olmak ve haftada 40 (krk) saatlik st snr amamak art ile programdaki derslerden almak istediklerini seer. Bu seimde, nceki yaryllarda devamsz ve baarsz olduu dersler ile hi almad derslere ncelik vermesi zorunludur. Ancak, rencinin ilk defa ald derslerle, devam alamayarak kald derslerin haftalk saatlerinin akmamas gerekir. akma olduu durumlarda ncelikle alttan ald dersleri tercih etmek zorundadr.

ntibak ve muafiyetler

MADDE 10 (1) Herhangi bir yksekretim kurumuna kaytl iken SYMnin yapt snava girerek, Faklteye kaydn yaptran rencilerin renimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarnn yaplmasnda aadaki esaslar uygulanr:

a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak Fakltenin birinci snfna kaydolan renci, 2547 sayl Kanunda ngrlen sre ierisinde normal eitim-retim programna devam edebilir. Kayt yaptran renciler, retim ylnn ilk iki haftas iinde, dilekelerine edeer saydrmak istedikleri derslerle ilgili kredi tutarlarn ve ders ieriklerini gsterir belgeleri ekleyerek Dekanla bavurabilirler. lgili anabilim dalnn uygun gr ve Faklte Kurulunun karar ile kredi tutarlar ve ders ieriklerinin uygunluuna bal olarak, rencinin ders saydrma ve edeer saylan derslerin kredi aktarm talebi kabul edilebilir. Edeer saydrlan derslerin kredileri eitim-retim programndaki ders kredisi gibi deerlendirilir.

b) Dersleri edeer saydrmada baar notu rencinin o dersi alp baard birimdeki notudur. 100 tam not zerinden yaplan deerlendirmelerde rencinin baar notu geldii birimdeki notun ayns olarak yazlr. Harfler ya da derecelendirme esasna gre baarlan derslerin baar notu bu Ynetmeliin 31. maddesinde belirtilen notlar ve deerlendirmeye gre deerlendirilir.

c) rencinin muafiyet talebinde bulunmas halinde; Faklte Kurulu, baarl olduu dersleri deerlendirerek, hangilerinden gemi kabul edilebileceini o dersin verildii anabilim dalnn da grn alarak karara balar. ntibak ettirildii yaryl/yl 2547 sayl Kanunun tanm olduu azami sreden drlr.

Kayt dondurma, mazeret ve izinli saylma

MADDE 11 (1) Kaydn dondurmak isteyen rencinin, hakl ve geerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Faklte Ynetim Kurulu karar ile kayd dondurulur. Hakl ve geerli nedenler unlardr:

a) rencilerin niversite hastaneleri ya da dier resmi hastanelerin raporlar ile belgelenmi bulunan salkla ilgili eitim-retimine engel tekil edebilecek zrleri,

b) Yarglama sonunda mahkm olmamak koulu ile rencinin devam ve snavlara girmesini engelleyici nitelikteki tutukluluk durumu,

c) rencinin fiili askerlik grevini belgelemesi,

) retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime ara verilmesi,

d) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas kouluyla, doal afetler nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalmas,

e) Birinci derecede kan ve shri hsmlarnn ar hastal durumlarnda bakacak kimsenin bulunmamas nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalmas (bu durumun belgelenmesi zorunludur),

f) rencinin ekonomik nedenlerle renimini srdremeyeceinin ortaya kmas (bu durumun belgelendirilmesi ve bavuru tarihinde devamszlk snrnn almam olmas kouluyla),

g) Hkm ierii ve sonular bakmndan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre renciliine son verilmesini gerektirmeyen mahkmiyet hali,

) Yukarda saylan durumlar dnda Faklte Ynetim Kurulunun kabul edecei zorunlu nedenlere dayal dier zrler.

(2) Faklte Ynetim Kurulu, yukardaki zrlere bal olarak, renimi aksayan ya da aksayacak olan bir renciye renime ara verme izni verebilir. Bu izin her defasnda bir eitim-retim yln aamaz.

(3) renciye verilen ara verme izninin toplam birinci fkrann (c) bendi hkm hari olmak zere, normal renim sresinin yarsndan fazlas olamaz.

(4) Kayt yenileme, derse devam ve snavlara girme artlarndan birini, Yksekretim Kurulunca esaslar belirtilen hakl ve geerli bir sebeple yerine getiremeyen rencilerin haklar sakl tutulur ve kaybettikleri sre azami yasal renim sresinden saylmaz. rencilere, belgeleyecekleri nemli ve hakl sebeplerinin bulunmas halinde, Ynetim Kurulu karar ile azami bir yla kadar izin verilebilir ve bu sre azami yasal renim sresine eklenir. Ancak bu tr izinler ile ilgili bavurularn yaryln balangcndan itibaren bir ay iinde yaplmas gerekir.

(5) Trkiyeyi veya niversiteyi temsil amacyla Dekanlk tarafndan resmi izinli olarak bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif faaliyetlere ve yarmalara katlan renciler, Ynetim Kurulunca derslerden ve ara snavlardan izinli saylr ve bu sreler devamszlk olarak deerlendirilmez.

(6) rencilere, renim ve eitimlerine katkda bulunacak burslu veya burssuz yurt ii/yurt d eitim, staj, aratrma, bilgi-grg arttrma gibi imknlarn domas halinde, Ynetim Kurulu karar ile her seferinde en fazla bir yla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin sresi azami yasal renim sresine dhildir ve bu konudaki bavurularn, kayt yenileme sresinin sonuna kadar yaplmas gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen renciler, her defasnda kayt yenilemek zorundadrlar.

(7) Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen imknlardan yararlanan rencilerin elde edecekleri eitim retim kazanmlar, mevcut ynetmelik ve esaslar erevesinde deerlendirilir.

(8) Raporla belirlenmi eitli salk sorunlar nedeniyle tm renim sresi iinde devamszl iki yl aan renciler, renimlerine devam edebileceklerine dair yeni bir salk kurulu raporu getirdikleri taktirde renimlerine kaldklar yerden devam ederler ve rapor sreleri azami renim sresinden saylmaz.

NC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Eitim-retim tr

MADDE 12 (1) Fakltede eitim-retim rgn biimde yaplr.

(2) Veteriner Fakltesinde dersler, toplam ders kredisinin %30unu amayacak oranda yabanc bir dilde yaplabilir.

(3) Veteriner Fakltesinde istee bal olarak Yabanc Dil Hazrlk Snf bulunmaktadr. Yabanc dil hazrlk snfnda ve lisans eitim-retimi srasnda renciler niversitenin mevzuatna tabi olurlar.

(4) Faklte Kurulunun teklifi ve Senatonun karar ile yaz retimi program, ikinci retim ve eitim kurslar alabilir.

Eitim-retim dnemi

MADDE 13 (1) Fakltede eitim ve retim dnemleri yaryl esasna gre dzenlenir ve eitim-retim sresi bir ylda Gz ve Bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Her bir yaryl en az 14 haftadan oluur. Dersler, Faklte Kurulu Karar ve Senato onay ile yllk olarak da dzenlenebilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 14 (1) Fakltede eitim-retim sresi yabanc dil hazrlk snf hari, 5 yl (10 yaryl)dr. 10 uncu yaryl Veteriner Hekimlii ntrn Eitim-retim Programna (VEHP) ayrlmtr.

(2) renciler, veteriner hekimlik renimini en fazla 8 ylda tamamlamak zorundadrlar. Bu srenin hesaplanmasnda, rencilerin Faklte ynetim kurulundan kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayt dondurulan sreler dikkate alnmaz. niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin, bu sreleri renim sresinden saylr.

(3) Azami eitim-retim sresi ierisinde mezun olamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(4) Yaz retimine baka bir yksekretim kurumunda devam etmek isteyen rencilerin, dersi alaca yksekretim kurumuna gitmeden nce alacaklar dersin denklii konusunda Faklte Ynetim Kurulunun olumlu gr alnarak deerlendirme yaplr.

DRDNC BLM

Ders Trleri, Ders Programlar, Staj ve rencilerin Ders Yk

Ders trleri

MADDE 15 (1) Faklte eitim-retim programnda zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, semeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar almalar yer alabilir. Faklte Kurulu, haftalk ders program iinde verilen teorik dersler, uygulamal dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar almalar zerinde dzenlemeler yapabilir ve yaz stajlar planlayabilir. Ders trleri unlardr:

a) Zorunlu dersler: rencinin almakla ykml olduu derslerdir. Anabilim dallar ve bal olduu Blm Bakanlnn nerisi ve Faklte Kurulunun onay ile belirlenen dersler ve VEHPde yer alan dersler zorunlu derslerdir.

b) Semeli dersler: rencinin zorunlu dersler dnda, alan iinden ve alan dndan istei dorultusunda ald ders/derslerdir. renci bu dersi/dersleri, kaytl olduu programdaki "semeli ders" ad ile alm derslerden seebilecei gibi, baka programlarn "semeli" veya "zorunlu" dersleri arasndan da seebilir. Semeli derslerin en az ka renci iin alaca Faklte Kurulu karar ile belirlenir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayl Yksekretim Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili, Yabanc Dil ve Yksekretim Yrtme Kurulunca ngrlen Bilgisayar dersleridir. Bunlarn kayt ilemleri, hangi snflarda okutulaca, rencilerin bu derslere devam, snavlar, baar durumlarnn tespiti ve muafiyet konularnda Senatonun kararlar dorultusunda ilem yaplr.

) Ortak semeli dersler: 2547 sayl Yksekretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Beden Eitimi ve Gzel Sanatlar derslerdir. renciler bu iki dersten birini seebilirler. Ortak semeli derslerin kayt ilemleri, hangi snflarda okutulaca, rencilerin bu derslere devam, snavlar, baar durumlarnn tespiti ve muafiyet konularnda Senatonun kararlar dorultusunda ilem yaplr. Kredisiz olan bu derslerden alnan notlar renci baarsnn hesaplamasna katlmaz.

d) n koullu dersler: Alnabilmesi iin baz ders veya derslerin baarlmas zorunlu olan derslerdir. n koullu dersler ve koullar, bu dersleri veren blmce gerekeleri belirtilerek Faklte Kuruluna nerilir ve bu kurulun onayndan sonra niversite senatosu onayna sunulur. Mfredatta yer alan nkoul niteliindeki dersler baarlmadka, bu dersler alnamaz.

(2) Gerekli durumlarda Faklte Ynetim Kurulu karar ile snavlar, milli ve dini bayramlar dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

(3) Snav sonular, snav tarihinden itibaren en ge 7 gn iinde ilgili retim elemannca niversite not giri sistemine (otomasyon) girilir ve ilan edilir.

Veteriner hekimlii intrn eitim-retim program (VEHP)

MADDE 16 (1) VEHP, 10 uncu yarylda uygulanr. Veteriner Hekimlii ntrn Eitimi multidisipliner olup, tm tek ders kabul edilir.

(2) VEHPin yrtlmesi iin dzenlenen esaslar; Dekanlk tarafndan grevlendirilen Eitim retim Koordinasyon Komisyonu tarafndan hazrlanr, Faklte Kurulu ve Senato tarafndan onaylanarak yrrle girer.

Bitirme tezi

MADDE 17 (1) renciler mezun olabilmek iin bir bitirme tezi hazrlamak zorundadrlar. Bitirme tezi Faklte Kurulunca belirlenir.

(2) Bitirme tezi, renci tarafndan mesleki bir konunun aratrlmasn, deerlendirilmesini ve bilimsel kurallara uygun bir ekilde yazl olarak sunulmasn ieren bir derstir. Tez konusu, renciye danman tarafndan 9 uncu yaryl banda verilir. renci tezini, en ge 10 uncu yaryl sonunda belirtilen tarihlerde teslim eder.

Staj

MADDE 18 (1) Veteriner Fakltesi rencilerinin yapacaklar stajn esaslar Namk Kemal niversitesi Veteriner Fakltesi Staj Ynergesi erevesinde belirlenir. Staj ynergesi, Dekanlk tarafndan grevlendirilen Eitim retim Koordinasyon Komisyonu tarafndan hazrlanr, Faklte Kurulu ve Senato tarafndan onaylanarak yrrle girer.

Derslerin kredi deeri

MADDE 19 (1) Fakltede okutulan haftalk bir saatlik teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri almalar bir ulusal krediye edeerdir. VEHP ile ilgili ders kredisi deerlendirmesi Ynetim Kurulunca belirtilen esaslara gre yaplr.

(2) Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karlk gelen kredi deerleri, Faklte Kurulunca karara balanr ve Senato tarafndan kabul edildikten sonra yrrle girer. Fakltede 5 yllk eitim-retim boyunca verilen derslerin toplam kredi deeri 300 AKTS kredisidir.

Derslere devamn belirlenmesi

MADDE 20 (1) rencilerin derslere ve uygulamalara devam ile retim elemanlarnca uygun grlen almalara ve snavlara katlmalar zorunludur. Teorik derslerde %70, uygulamal derslerde %80 devam zorunluluu vardr. Derslerden bir kez devam alan renciler iin, o dersten/derslerden baarsz olmas durumunda devam art aranmaz.

Ders alma

MADDE 21 (1) Ders alma ile ilgili esaslar unlardr:

a) renci, yaryl banda ncelikle alt snflarda hi almad, devamsz ve/veya baarsz olduu dersleri almak kaydyla, n artl dersler hari, bulunduu yaryl derslerinden de ders alr. renci, bulunduu yaryldan alaca derslerin saysna, alt snflardan baarsz ve devam etmek zorunda olduu dersler ve ders programn dikkate alarak, danman ile birlikte karar verir.

b) Fakltenin eitim-retim dneminin nc, drdnc, beinci ve altnc yaryl sonunda GANOsu 2.00n altnda; sekizinci yaryl sonunda 2.25in altnda olan renci bir st yaryldan ders alamaz, alt yaryllardan baarsz olduu dersleri tekrar eder.

c) renci, danmann olumlu gr ile alt snflardaki tm derslerden baarl olmas ve GANOsu en az 3.00 olmas art ile bulunduu yaryl programnda bulunan derslerin toplam kredisinin %20sine kadar bir st yaryldan/yldan ders alabilir.

) Kayt dondurma ve uzaklatrma nedeniyle dnem kaybeden veya ders kayd yaptrmayan renciler, renimlerine kaldklar yaryldan devam ederler ve bir st yaryldan/yldan ders alamazlar.

d) Programdan kaldrlan, yerine yeni bir ders konulmayan ve edeeri bulunamayan herhangi bir dersten baarsz olan renci, faklte kurulu kararyla o dersten muaf saylr.

e) Ald herhangi bir semeli dersten baarsz olan renci, bir sonraki seferde bu ders yerine eit kredili farkl bir semeli ders tercih etme hakkna sahiptir.

f) renciler Faklte Kurulunun uygun grmesi halinde semeli ders olarak baka fakltelerdeki dersleri de alabilir.

g) renciler, yurt ii dier yksekretim kurumlar ile denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilmi olan yurt dndaki dier yksekretim kurumlarndan, dekanlktan nceden izin almak kouluyla ders alabilirler. Dier niversitelerden alnan derslerin kredileri ve notlar, bu Ynetmelie ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre deerlendirilir.

) Zorunlu dersleri almak iin Faklte Kurulunca n art belirlenebilir.

BENC BLM

Snav, Deerlendirme Esaslar ve Diplomalar

Snav trleri, uygulanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 22 (1) Snavlar; ara (vize), yaryl sonu (final), btnleme, mazeret, muafiyet ve tek ders snavlarndan ibarettir. Genel not ortalamasna katlan derslerden baarsz olan rencilere dnem sonunda bir btnleme snav hakk verilir. Snavlar; yazl, szl, yazl-szl ve uygulamal yaplabilir. Snavlarn hangi ekilde yaplacana, ilgili anabilim dal/dallarnn gr alnarak, Faklte Kurulu karar verir. Bu snavlarn yaplaca yer ve tarihler Dekanlk tarafndan belirlenir ve snavlardan en az 15 gn nce iln edilir. renciler snava iln edilen gn, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek dier belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadrlar.

Ara snavlar

MADDE 23 (1) Ara snav tarih ve yerleri, Dekanlk tarafndan iln edilir.

(2) Her ders iin bir yarylda en az bir ara snav yaplmak kouluyla ara snavlarn say, kapsam, biim ve deerlendirme zellikleri anabilim dal/dallarnn gr alnarak, Faklte Kurulu karar ile belirlenir.

(3) VEHPte yer alan derslerin ara snavlar yaplmaz.

(4) Ders programnda ayn yarylda olan derslerin ayn gnde en fazla iki tanesinin ara snav yaplabilir.

Yaryl sonu snav

MADDE 24 (1) Bir dersin yaryl sonu snav (final snav), o dersin tamamland yaryl sonunda, Dekanlk tarafndan iln edilen yer ve tarihte yaplr. Yaryl snavndan baarsz olunan dersler iin bir btnleme snav hakk verilir.

(2) Uygulamal derslerin snavlar pratik olarak yaplabilir.

(3) VEHPte yer alan derslerin snavlarna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Btnleme snav

MADDE 25 (1) Dersin yaryl/yl sonu snavna girme hakk kazanp da girmeyen veya snava girip de baarsz olan rencilere btnleme snav hakk verilir.

(2) Yaryl/yl sonu snavlar ile btnleme snavlar arasndaki sre 15 gnden az olamaz ve btnleme snav tarih ve yerleri Dekanlk tarafndan iln edilir.

Mazeret snav

MADDE 26 (1) Mazeret snav hakk, mazereti nedeniyle ara snavlara giremeyen rencilere tannr. Yaryl/yl sonu snav, btnleme snav, tek ders snav, ek snav ve snrsz snavlar iin mazeret snav hakk verilmez. Ancak, Trkiyeyi veya niversiteyi temsil amacyla ulusal ve uluslararas bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif etkinliklere katlan renciler iin giremedikleri yaryl/yl sonu ve btnleme snavlar iin Faklte Ynetim Kurulu karar ile mazeret snav alabilir. Bu snavlarn hangi tarihte yaplaca, Faklte Ynetim Kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(2) Hakl ve geerli bir mazereti nedeniyle ara snava katlamayan renciler, ara snavlarn bitiminden itibaren be ign ierisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili Dekanla yazl bavuruda bulunur.

(3) Ara snavlara girme hakk olduu halde bu snavlara girmeyen ve daha sonra girmek iin bavuruda bulunan rencilerden mazeretleri Faklte Ynetim Kurulu tarafndan hakl ve geerli kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde, Dekanlk tarafndan tespit ve iln edilen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

(4) renciler salkla ilgili mazeretlerini, salk kurumlarndan alacaklar salk raporu ile belgelemek zorundadrlar. Salk raporu nedeniyle rencinin girmedii her ders saati devamszlk hakkndan drlr. Rapor sresince renci snavlara giremez, girmise snav geersiz saylr.

Tek ders snav

MADDE 27 (1) Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten baarsz olan ve dersin devamn alm olan rencilere dersin dnemine baklmakszn bir sonraki dnem balamadan nce bir snav hakk verilir ve bu snavda alnan not ara snavlar dikkate alnmadan deerlendirilir.

Snav dzeni

MADDE 28 (1) renciler, snav programlarnda belirtilen tarih, saat ve yerde snava girmek zorundadr. rencinin girmemesi gereken bir snava girmesi halinde ald not iptal edilir. renciler, snavlarda kimlik belgelerini yanlarnda bulundurmak zorundadr.

(2) Dersi okutan retim eleman ve Dekanlk tarafndan grevlendirilen gzetmenler snavlarn yrtlmesinden birlikte sorumludur.

Snav evraknn saklanmas

MADDE 29 (1) retim elemanlar, snav sonularyla birlikte snav sorular, cevaplar, yoklama listesi ve cevap anahtarn kapsayan snav evrakn ilgili dnem snavlarnn bitiminden itibaren 30 gn iinde imza karlnda renci ileri brosuna tutanakla teslim ederler. Snav evrak renci mezun olduktan sonra en az iki yl saklanr.

Snav notuna itiraz

MADDE 30 (1) renci, snav sonularnn ilanndan itibaren 5 i gn ierisinde Dekanla dilekeyle bavurarak snav kdnn maddi hata ya da hatal soru ynnden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlk, itiraza konu snav evrakn snav yapan retim elemanna incelettirir ve maddi hata varsa dzeltilir. tiraz sonucunun en ge yedi gn ierisinde sonulandrlp ilgili renciye bildirilmesi zorunludur.

(2) rencinin itiraznn devam halinde; Faklte Ynetim Kurulu karar ile sorumlu retim elemannn da dhil olduu ilgili alandaki retim elemanlarndan oluan en az kiilik bir komisyonda cevap anahtaryla ve/veya dier snav ktlar ve dokmanlar ile karlatrmal olarak yeniden esastan inceleme yaplabilir. Not deiiklikleri Faklte Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(3) renci bilgi sisteminde aklanan baar notlar ile ilikili herhangi bir maddi hatann yaplm olduunun retim eleman tarafndan fark edilmesi durumunda ise, ilgili retim eleman bal bulunduu blm bakanlna bavurarak not dzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili blm bakanlnca deerlendirilir; uygun grlen not deiiklii veya dzeltmeler Faklte Ynetim Kurulunda grlp karara balanr.

(4) Ara snav notu deiiklii dnem sonu snavlar balayncaya kadar, dnem sonu snav notu deiiklii btnleme snavlar balayncaya kadar, btnleme snav notu deiiklii ise en ge bir sonraki dnemin ders kayd balama tarihine kadar Faklte Ynetim Kurulu karar ile yaplabilir.

Ders baar notu

MADDE 31 (1) Bir dersin final/btnleme snavndan sonra rencinin o dersten baarl saylabilmesi iin, ara snav/snavlar not ortalamasnn %40 ile final/btnleme snav notunun %60nn toplam dikkate alnarak, 100 puan zerinden en az 60 puan almas gerekir ve harf notu olarak verilir.

(2) Uygulamas olan derslerin snavlar teorik ve/veya pratik olarak yaplabilir. Uygulama snavndan alnan notun ara snav, final ve btnleme snav notuna katk oran ilgili anabilim dal tarafndan belirlenir.

(3) Derslerden alnan notlarn deerlendirmesi aadaki tabloya gre yaplr. Ayn puana sahip rencilere farkl harf notu verilemez. Bir renciye verilen harf notu, kendisinden daha dk bir puana sahip rencilerin harf notundan dk olamaz.

Puan Harf Notu Katsay Baar Durumu

90-100 AA 4.00 Baarl

80-89 BA 3.50 Baarl

70-79 BB 3.00 Baarl

65-69 CB 2.50 Baarl

60-64 CC 2.25 Baarl

50-59 DD 2.00 Baarsz

30-49 FD 1.00 Baarsz

0-29 FF 0.00 Baarsz

Arlkl not ve genel arlkl not ortalamas

MADDE 32 (1) Bir dersin ulusal kredisi ile o dersten alnan notun katsaysnn arpm o dersin arlkl notudur.

(2) GANO, rencinin fakltenin eitim-retim dneminin balamasndan itibaren ald btn derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin ulusal kredilerinin toplamna blnmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasnda rencinin tekrar ettii derslerden ald son notu dikkate alnr. GANO her yaryl sonunda yeniden hesaplanr.

(3) rencinin mezun olmaya hak kazand tarih itibar ile genel arlkl not ortalamas mezuniyet arlkl not ortalamasdr.

Snavlarda kopya

MADDE 33 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopyaya teebbs edenler veya yardm edenler ile snav evraknn incelenmesi srasnda kopya ektii veya yardm ettii anlalan renciler snavdan sfr (0) alm saylrlar ve haklarnda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

Mezuniyet belgesi

MADDE 34 (1) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere geici olarak diplomalarn alrken mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde, rencinin ad, soyad, uyruu, doum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numaras, bitirdii eitim-retim programnn ad, bitirme derecesi yer alr. Mezuniyet belgeleri Dekan tarafndan imzalanarak mhrlenir.

(2) rencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi iin, rencilerin katk paylar ile ilgili tm ykmllklerini yerine getirmeleri ve renci kimliklerini geri vermeleri zorunludur.

Diploma ve diploma eki

MADDE 35 (1) Namk Kemal niversitesi akademik birimleri tarafndan verilen diplomalar Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir. Diploma bir defa verilir, diplomann kayb halinde, diploma yerine geen bir belge dzenlenir. Diplomalar, rencinin mezun olduu tarihten itibaren bir yl iinde dzenlenir.

(2) Veteriner Fakltesi eitim-retim programnda ngrlen tm dersleri bu Ynetmelik hkmlerine gre baaryla tamamlayan renciler Veteriner Hekim unvan ve Veteriner Hekim Yksek Lisans Diplomas almaya hak kazanrlar.

(3) Kaytl olduklar programlar baaryla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan rencilere Diploma Eki (DE/DS) verilir. Diploma Eki, Yksekretim Diplomasna yaplan bir ek olup diplomann akademik ve profesyonel anlamda tannmasn kolaylatrr, ancak diplomann yerini almaz ve uluslararas akademik tannrl garanti etmez. Diploma eki diploma ile birlikte verilir ve format Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafndan gelitirilen bir modeli temel alr.

(4) Diploma ekinde mezuniyet tarihi, diploma numaras, alnan derecenin dzeyi, ierii ve kullanm alanlar; niversitenin eitim-retim ve deerlendirme esaslar ile ulusal eitim sistemi hakknda bilgilere yer verilir. Diploma eki, Dekan tarafndan imzalanr ve diploma ekine Gvenlik Hologram yaptrlr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Namk Kemal niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik 2014-2015 eitim retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.