10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES TIP FAKLTES

ETM VE RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesinde lisans eitim-retimi ile snavlarda uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesine renci kabul, lisans eitim-retim programlarnn dzenlenmesi, snavlar, diploma ve ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesi ve 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dnem: Tp Fakltesi eitimindeki alt eitim ylnn her birini,

b) Ders Kurulu: Tp Fakltesi dnem I, II ve IIIte uygulanmakta olan entegre sistem ierisinde yer alan uygulamal, teorik ve semeli derslerin yer ald renim aamasn,

c) Dekanlk: Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesi Dekanln,

) Faklte: Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesini,

d) Faklte Kurulu: Tp Fakltesi Faklte Kurulunu,

e) Faklte Ynetim Kurulu: Tp Fakltesi Ynetim Kurulunu,

f) Lisans Eitim Komisyonu: Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesi Lisans Eitim Komisyonunu,

g) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

) Rektrlk: Namk Kemal niversitesi Rektrln,

h) Senato: Namk Kemal niversitesi Senatosunu,

) niversite: Namk Kemal niversitesini,

i) niversite Ynetim Kurulu: Namk Kemal niversitesi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul lemleri, Yatay Geiler

retim dili

MADDE 5 (1) Fakltede eitim-retim dili Trkedir.

renci ileri

MADDE 6 (1) rencilerin; kayt, kayt yenileme, iliik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, blm deitirme, yatay ve dikey geiler, snavlar, not ileri ve benzer her trl ilemleri Faklte tarafndan yrtlr. Bunlardan gerekli grlenler Rektrlke merkezi olarak da yrtlebilir.

Kaytla ilgili genel esaslar

MADDE 7 (1) Kayt ilemleri SYMce belirlenen gnlerde bizzat bavurularak yaplr. Zamannda bavurmayan veya kayt iin gerekli belgeleri tamamlamayan renci kayt hakkn kaybeder. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Faklteye renci olarak kayt yaptrabilmek iin;

a) SYM tarafndan yaplan snavla Faklteye yerletirilmi olmak,

b) Yatay gei ile Faklteye kabul edilmi olmak,

c) lgili mevzuat hkmlerine gre yerletirilmesine karar verilmi yabanc uyruklu renci olmak

gerekir.

(2) Kesin kayt yaptrmaya hak kazanm adaylarn, ilan edilen sre iinde istenilen belgeler ile ilgili kayt brosuna bavurmalar gerekir.

renci katk pay/renim creti

MADDE 8 (1) renciler her retim yl banda kaydn yenilemek ve 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi ve dier ilgili mevzuat hkmleri uyarnca belirlenen katk payn akademik takvimde belirlenen srede demekle ykmldr. renci katk payn sresi iinde demeyen rencilerin kayt yenileme ilemleri yaplmaz. Bu renciler, derslere ve snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. rencinin kayt yenilemedii yl renim sresinden saylr. Katk paylar iin 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmelii, Senato kararlar ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Eitim-retime kayt

MADDE 9 (1) Eksik belge ve posta ile kesin kayt yaplmaz. Bunun dnda karlalan durumlarda ilgili mevzuat hkmleri esas alnr. Belirlenen tarihler arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

Kayt yenileme

MADDE 10 (1) Her eitim yl banda akademik takvimle belirlenen en ok bir hafta iinde rencilerin kaytlar yenilenir. Bu srede yaplacak deiiklikler niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. ve Dekanlka ilan edilen tarihler arasnda renciler kaydn yenilemek zorundadr. Katk payn/renim cretini bu sre iinde yatrdn kantlayamayan rencilerin kaytlar yenilenmez. Belirtilen sre iinde kaytlarn yenilemeyen renciler derslere ve snavlara giremez. Bu rencilerin kimlik kartlar onaylanmaz. Kayt yenileme ile ilgili zel durumlarda niversite Ynetim Kurulunun kararlar esas alnr.

(2) rencilerin kayt yenileme ilemi, her retim yl/yaryl banda, o ylda/yarylda alaca derslerin seilmesi ve renci katk payn/renim cretini yatrp, Faklte renci ileri brosuna bavurmalar ile tamamlanr.

Yatay geiler ve intibak

MADDE 11 (1) Kurumlar aras yatay geiler, Fakltede yl esasna dayal eitim retim program uygulanmas nedeniyle sadece dnem banda gerekletirilir. Edeer yksekretim kurumlarndan yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda n Lisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Faklte Ynetim Kurulu kararlarna gre uygulanr. Eitim programna intibaklar Lisans Eitim Komisyonu nerisi ve Faklte Ynetim Kurulu kararyla yaplr.

NC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 12 (1) Akademik takvim, her yl Lisans Eitim Komisyonu tarafndan hazrlanr, Faklte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafndan onaylanr ve eitim yl balamadan nce rencilere duyurulur.

(2) Tp Fakltesinde entegre sistem uygulandndan eitimde teorik ve pratik derslerde btnlk bulunmaktadr. Bu nedenle ilk (3) ylda Faklte dnda herhangi bir kurumda pratik uygulamal ders ve staj yaplamayaca gibi ayn nedenlerle dardan renci bavurular da kabul edilemez.

(3) Tp eitiminde; dnem I, II, IIIte temel olarak ders kurullar en az yirmi sekiz hafta, dnem IV ve Vte stajlar toplamda en az krk hafta, dnem VIda intrnlk staj esasna gre bir yl sreyle yaplr. Dnem sonu snavlar, btnleme snavlar ve kurul snavlar bu srelere dahil deildir. Stajlar Faklte bnyesinde bulunan ilgili anabilim dallarnda yaplr.

(4) Fakltede yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlar ile yaplan anlamalar, Avrupa Birlii renci Deiim Program (ERASMUS) ve dier Yksekretim Kurulu renci Deiim Programlar erevesinde renci deiim program uygulanabilir.

Dersler

MADDE 13 (1) Resmi tatil gnleri ders ve snav yaplmaz. Ancak, gerekli hallerde Rektrl bilgilendirmek kaydyla Faklte Ynetim Kurulunun onay ile baz dersler ve snavlar, Cumartesi ve Pazar gnleri de yaplabilir.

Programn dalm

MADDE 14 (1) Tp fakltesinde eitim sresi, her biri bir ders yln kapsayan alt dnemden ibarettir.

(2) Tp doktorluu eitiminde bir dnem bir sonraki dnemin n artdr. Bu nedenle bir dnemi geemeyen renci bir st dneme devam edemez. renci dnem I, II ve IIIte kald dnemi, dnem IV ve Vte kald stajlar ve dnem VIda kald intrnlk eitimini ayn ekilde tamamlar.

Eitim ve retimin dzenlenmesi

MADDE 15 (1) Eitim ve retim, Dekanlka grevlendirilen aadaki Lisans Eitim Komisyonu ve grevliler tarafndan yrtlr:

a) Lisans Eitim Komisyonu: Bir bakan, eitim-retim ba koordinatr ve dnem koordinatrleri ile birer yardmclarndan oluur. Bakan eitimden sorumlu Dekan yardmcsdr. Eitim-retim ba koordinatr, koordinatrler ile yardmclarnn her sene temmuz aynda grev sreleri biter. Sresi bitenler yeniden grevlendirilebilir. Lisans Eitim Komisyonu; tp eitiminin amac, hedefleri, planlanmas, uygulanmas ve gelitirilmesi konularnda fikir alverii yaparak rapor ve neriler hazrlar. retim yeleri ve rencilerden alnan geri bildirimleri deerlendirir, Faklte Kurulunun grlerine sunar. Eitim-retimin Faklte Kurulunda kararlatrlan esaslara ve akademik takvime dayal olarak dzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir ekilde yrmesini salar ve bu konuda en ge mays ay sonuna kadar Faklte Kuruluna bilgi sunar. Blm bakanlar ile koordinasyon iinde bir sonraki yln eitim programn ve grevlendirilen retim yelerini belirleyerek haziran ay sonuna kadar Faklte Kuruluna sunar. Gereinde rencilerin durumlar hakknda Dekanla bilgi verir. Lisans Eitim Komisyonu alma ve toplant dzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda bakann ars zerine olaanst olarak toplanr. Faklte renci temsilcisi de Lisans Eitim Komisyonu toplantlarna oy hakk olmadan katlabilir.

b) Eitim-retim Ba Koordinatr: Dekan tarafndan, Tp Fakltesi retim yeleri arasndan grevlendirilir. Sresi biten retim yesi yeniden grevlendirilebilir. Dnem koordinatrlerinin hazrlad retim ve snav izelgelerine son eklini vererek, en ge Mays aynn ilk haftasnda Lisans Eitim Komisyonunun onayna sunar.

c) Dnem Koordinatr: Dekan tarafndan her dnem iin Tp Fakltesi retim yeleri arasndan grevlendirilir. Sresi biten retim yesi yeniden grevlendirilebilir. Eitim retim dnem koordinatrl; yllk olarak bir sonraki yln takvimine gre her dnem iin, anabilim dallarnca verilen programlar erevesinde, ders konularn ve bu dersleri vermekle ykml anabilim dallarn, snavlarnn gnlerini ve kredilerini kapsayan bir retim ve snav izelgesi hazrlar. Eitim-retim koordinatrleri hazrladklar retim ve snav izelgelerini Nisan ay sonuna kadar eitim-retim ba koordinatrlne sunar.

) Dnem Koordinatr Yardmcs: Dnem koordinatrlerine yardmc olan retim yeleridir. Her dnem koordinatr, yardmcs olacak retim yesini, Lisans Eitim Komisyonu bakanna sunar ve dnem koordinatr yardmcs bakann teklifi ile Dekan tarafndan grevlendirilir.

d) Ders Kurulu Sorumlusu: Lisans Eitim Komisyonu tarafndan nerilen ve Dekanlk tarafndan grevlendirilen Ders Kurulu Sorumlusu retim yeleri, Dnem I, II ve IIIte Dnem koordinatr ve yardmcs ile ilgili kurulun ieriinin, ders programnn, snav planlamasnn ve yrtlmesi iin gerekli ibirliklerinin dzenlenmesinden sorumludur.

retim planlar ve ders kredileri

MADDE 16 (1) Fakltede eitim-retim; kuramsal dersler, uygulamalar, stajlar, toplum hekimlii, seminerler ve benzeri almalardan oluur.

(2) Eitim ve retim, kurul sistemi iinde yer alan her yldaki derslerin adlarnn ve haftalk kredi saatlerinin gsterildii retim planlarna gre yaplr.

(3) Kurullarn kredilendirilmesi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)ne gre yaplr. Tp Fakltesi eitim-retim program her yl 60 olmak zere toplam 360 kredidir.

(4) Fakltenin Senatoca kabul edilmi retim planna uygun ders programlar, her eitim-retim yl banda rencilere duyurulur.

(5) Ortak zorunlu/semeli dersler entegre sistemde kurullarn dnda deerlendirilir.

Ortak zorunlu/semeli dersler

MADDE 17 (1) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yazl ortak zorunlu derslerden; Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil dersleri, zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak zere, ilk iki yarylda okutulur. Mesleki yabanc dil zorunlu ve kredili ders olarak ikinci snfta okutulur.

(2) Gzel sanatlar dersi veya beden eitimi derslerinden birisi, zorunlu olmamak zere ilk iki yarylda haftada birer saat olarak okutulur.

Derse devam zorunluluu

MADDE 18 (1) Dnem I, II ve IIIte her bir kurulun teorik ve uygulamal derslerine %75 devam zorunluluu vardr. Bu art yerine getirmeyen renci ilgili kurul snavna alnmaz, baarsz kabul edilir. Bir eitim ylnda tm ders kurullarna toplam devamszl %25ten fazla olan renci Ders Kurullar Dnem Sonu Snavna ve Ders Kurullar Btnleme Snavna giremez ve o dnemi tekrar eder.

(2) Dnem IV ve V stajlarnda, her bir staj sresinin %20sinden fazlasna devam etmeyen renci o staj snavna ve o stajn btnleme snavna alnmaz ilgili staj tekrar eder.

(3) Dnem VI intrnlk eitiminde, her bir staj sresinin %20sinden fazlasna devam etmeyen renci o eitimi tekrarlar.

(4) Tp fakltesinde rencilerin devam durumlar Dnem I, II, IIIte ilgili kurul sorumlusu tarafndan izlenir ve Dnem Koordinatrlne kurul snav ncesi iletilir. Dnem IV, V ve VIda ise devam durumlar anabilim dal bakanl tarafndan izlenir.

Danman

MADDE 19 (1) rencilerin devam ve baar durumlarn izlemek, ders kayt ilemlerinde danmanlkta bulunmak, eitimleriyle ilgili soru ve sorunlara rehberlik yapmak zere, Dekanlk tarafndan retim yeleri arasndan her renci iin bir danman grevlendirilir.

DRDNC BLM

Snavlar ve Baarnn llmesi

Snavlar

MADDE 20 (1) retim yl boyunca yaplacak snavlar ve snavlarla ilgili dier esaslar unlardr:

a) Ders Kurul Snav: Dnem I, II ve IIIte her kurulun sonunda belirlenen tarihte yaplr.

b) Dnem Sonu Snav: Dnem I, II ve IIIte, her dnem sonunda ders kurullarnn tmndeki dersler iin ders kurullarnn Dnem Sonu Snav yaplr. Dnem I, II ve IIIte her dnemin sonunda, son ders kurulu snavnn bitiminden en erken 15 gn sonra ders kurullarnn Dnem Sonu Snav yaplr.

c) Dnem Btnleme Snav: Dnem I, II ve IIIte ders kurullarnn Dnem Sonu Snavnda baarsz olan renciler ders kurullar btnleme snavna alnr. Dnem I, II ve IIIte, ders kurullar Dnem Sonu Snavnn bitiminden en erken 15 gn sonra ders kurullarnn Dnem Btnleme Snav yaplr.

) Staj Sonu Snav: Dnem IV ve Vte, her staj sonunda o stajn Staj Sonu Snav yaplr.

d) Staj Btnleme Snav: Staj Sonu Snavndan baarsz olan rencilere stajlarn bitiminden sonra staj btnleme snav yaplr. Bu snavdan da kalan renci o staj tekrar eder.

e) Mazeret snav: Hakl ve geerli nedenlerin varl halinde rencinin mazeretli saylmasna Faklte Ynetim Kurulu karar verir ve mazeret snav alr. Mazeret snav, bir defaya mahsus olmak zere Faklte Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen tarihte yaplr. Dnem Sonu ve Btnleme Snavlar ile Staj Sonu ve Btnleme Snavlar iin ayrca mazeret snav almaz. rencinin, eitim sresinde, salk raporu ile mazeretli saylabilmesi iin hastaln Namk Kemal niversitesi hastanelerinden veya bunun mmkn olmad zorunlu hallerde dier salk kurumlarndan alnacak salk raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dndaki salk raporlar ileme konulmaz. Salk mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci, rapor sresince derslere devam edemez ve snavlara giremez. Mazeretlerle ilgili her trl mracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge (3) gn iinde Dekanla yaplr. Daha sonra yaplan mracaatlar, ge sunulan raporlar veya yalnz snav tarihlerini kapsayan raporlar ileme konulmaz. Mazeretsiz olarak girilmeyen Ders Kurul Snav notu sfr (0) saylr ve Ders Kurulu Snav not ortalamas buna gre hesaplanr. Faklte Ynetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret kurul snavna alnmayan, Ders Kurul Snav ve mazeret Ders Kurulu Snavna girmeyen renciler Dnem Sonu ve Btnleme snavlarna girebilir.

f) rencinin girme hakk olmad halde bir snava girmesi durumunda ald not, ilan edilmi olsa dahi iptal edilir. Snav katlar ve/veya kaytlar en az iki yl sre ile saklanr.

(2) Snavlar, Dekanlka hazrlanan snav programna gre yaplr. renciler snavlara, bu programa gre hazrlanan listelerdeki gn ve saatlerde girmek ve renci kimlik kartlarn beraberinde getirmek zorundadr. Bu zorunluluklara uymayan, ders kaydn yaptrmam renciler o snava alnmaz. Snav niversite binalar dnda yaplmaz.

(3) Snavlar, Faklte Ynetim Kurulu karar ile yazl veya szl ya da hem yazl hem szl olarak yaplabilir. Uygulamas olan derslerin snavlar yazl ve uygulamal veya szl olarak yaplabilir. Szl snavlar en az iki retim yesi tarafndan birlikte yaplr. ki ayr not verilir ve ortalamalar alnr.

(4) Her yl banda, rencilerin baarlarnn hangi esaslara gre belirlenecei, snavlarn nasl yaplaca, uygulamal derslerde uygulama notunun baar notuna etkisi, Anabilim dallar akademik kurullarnca belirlenerek rencilere duyurulur ve Dekanla yazl olarak bildirilir.

(5) Staj Sonu Snavlar o derse ayrlan srenin sonunda yaplr. Baarszlk halinde, rencinin devam sorunu yoksa Dekanln belirleyecei tarihte bir snav hakk tannr. Baarszlk durumunda staja yeniden kaydolmak ve staj tekrarlamak zorunluluu vardr. Drdnc ve beinci yllarda herhangi bir staj tekrarlamak zorunda kalan renci, bu stajlarnda baarl olduu takdirde, yeni ders ylnn balamasn beklemeden uygun bir zamanda beinci veya altnc yl renimine katlabilir.

(6) Snavlar ilgili retim yeleri ile grevlendirilmi retim elemanlar gzetiminde yaplr. Snav sresi sorularn younluuna gre anabilim/bilim dalnca belirlenir. renciler, snav salonuna ders malzemesi getiremez, ancak retim yesinin kabul edecei ders malzemesini bulundurabilirler. Snavda kopya eken, kopya ekme giriiminde bulunan, kopya ektii sonradan anlalan ya da kopya ekilmesine yardmc olan renci, o snavdan sfr (0) not alm saylr. Bu gibi rencilere ayrca, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(7) Gerekli grld halde Ynetim Kurulu Karar ile ulusal ve dini bayramlar dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir.

(8) Snavlarda gvenliin salanmas, kopya ekilmesinin nlenmesi iin gerekli tedbirler Faklte Ynetim Kurulu tarafndan alnr.

Snav notlarna itiraz

MADDE 21 (1) renciler snav sonular hakkndaki itirazlarn, sonular ilan edildikten sonra en ge 3 i gn ierisinde Dekanla yazl olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili retim yeleri tarafndan deerlendirilir ve ancak maddi hata grlrse gerekli not dzeltmesi yaplr. Baka herhangi bir nedenle not deitirilmez.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 22 (1) rencilerin btn snavlardaki baar dereceleri, saysal olarak tam not 100 (yz) zerinden deerlendirilir. Ayrca gereinde notlar Namk Kemal niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim Ynetmeliine gre harf notu ve drtlk sistem katsays dnm yaplarak deerlendirme yaplabilir.

Snavlardaki baarnn deerlendirilmesi

MADDE 23 (1) Ders Kurul Notu: Dnem I, II ve IIIte her kurulun sonunda yaplan Ders Kurul Snavnda alnan nottur. Bir snavdaki tm derslerden alnan puanlarn toplam, o snavn baar puann belirler. Ancak, Ders Kurulu, Dnem Sonu ve Dnem Btnleme snavlarnda renci, o snavn ieriindeki derslerin bir ya da birden fazlasndan % 50'nin altnda puan alrsa, o dalda elde ettii puan ile o daln puan toplamnn % 50'si arasnda kalan puan fark, snav toplam puanndan dlr.

(2) Dnem Sonu Notu: Dnem I, II ve IIIte, her dnem sonunda yaplan Dnem Sonu Snavnda alnan nottur.

(3) Dnem Btnleme Notu: Dnem Sonu Snav ile bir st dneme geemeyen renciler iin yaplan Dnem Btnleme Snavndan alnan nottur.

(4) Dnem Baar Notu: Dnem I, II ve IIIte Ders Kurul Notu Ortalamalarnn %60 ile Dnem Sonu Notu veya Dnem Btnleme Notunun %40nn toplanmasyla elde edilen notu; Dnem IV ve Vde ise Staj Sonu Snav veya Staj Btnleme Snav notudur. Eer semeli ders ve/veya kurul d zorunlu ders varsa, bunlar kredileri orannda dnem baar notunun belirlenmesini etkiler.

(5) rencinin bir st dneme gemesi iin ilgili dnemin, Dnem Sonu veya Dnem Btnleme Notunun en az altm (60) ve Dnem Baar Notunun en az altm (60) olmas gerekir.

Genel not ortalamas (GNO)

MADDE 24 (1) Tm tp eitimine ait genel not ortalamas (GNO), her dnemde ald Dnem Baar notlarnn ortalamas hesaplanarak belirlenir. Tekrarlanan ders, kurul veya staj iin rencinin ald en son not geerlidir.

renim sresi ve ek snav hakk

MADDE 25 (1) Normal eitim-retim sresi alt yl olan tp reniminin dokuz ylda tamamlanmas gerekir. Bu sre iinde mezun olamayanlar ilgili dneme ait katk pay/renim cretini demek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari hibir rencilik hakkndan yararlanamazlar. Eitim sresinin hesaplanmasnda rencinin Faklteye ilk kesin kayt yaptrd tarih (gn, ay, yl olarak) esas alnr.

(2) Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmi mazeretler nedeniyle kaybedilen sreler eitim sresinden saylmaz.

(3) rencilerin; mazeretsiz olarak, sresi iinde kayt yenileme ilemini yaptrmamas veya yaptrp da derslere, uygulamalara, snavlara girmemesi, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde ngrlen sre ve ek srelerin ilemesine engel olmaz.

BENC BLM

Kayt Dondurma ve Silme, Faklteden Ayrlma, Diplomalar ve

Mezuniyet Derecesi, zel rencilik Stats

Kayt dondurma

MADDE 26 (1) rencilerin kaytlar, aada belirtilen hakl ve geerli nedenlerin varl halinde dondurulabilir:

a) rencinin, salk kurulularndan alnan salk raporlaryla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca, retimin aksamas sonucunu douracak olaylar nedeniyle, renime Yksekretim Kurulu kararnca ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas art ile tabii afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

) rencinin yabanc dil renmek amacyla yurt dna gittiini belgelemesi,

d) Genel hkmlere gre kesinlemi bir mahkumiyet halinin veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre sreli uzaklatrma veya yksekretim kurumundan karlma cezas dndaki hallerin bulunmas,

e) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

f) rencinin tutukluluk hali,

g) Faklte Ynetim Kurulunun uygun grd dier hallerin ortaya kmas.

(2) Kayt dondurulduunda, rencilerin Faklteye girite verdii belgeler geri verilmez. retim sre ve ek sresi ilemez. Faklte Ynetim Kurulu kararnda belirtilecek sre kadar kayt dondurulabilir. Bu sre iinde renciler izinli saylrlar.

(3) Ayrca; bu sreler zarfnda renciye giremedii laboratuvar, uygulama, Dnem Sonu ve Btnleme Snavlar iin tekrarlama hakk verilmez. Yl/yaryl sonu ve mazeret snavlar almaz, giremedii bu snav haklar sadece sakl tutulur. renci, mazereti sebebiyle ayrld noktadan renciliine devam eder.

Faklteden ayrlma

MADDE 27 (1) Faklteden ayrlmak isteyen rencinin bir dileke ile Dekanla bavurmas gerekir. sterse, kendisine durumunu gsteren bir belge verilir. Faklteye girite alnan belgelerden sadece lise diplomas geri verilir. Diplomann bir fotokopisi dosyasnda saklanr.

(2) Bu ekilde Faklteden ayrlan renci, ancak; 7 nci maddedeki artlar yerine getirmek kaydyla Faklteye geri dnebilir.

Lisans diplomas ve mezuniyet derecesi

MADDE 28 (1) Fakltenin eitim-retim plannda gsterilen renimi izleyerek baarl olmu, mezuniyet iin gerekli krediyi tamamlam, bu Ynetmelikte belirtilen btn almalar baaryla tamamlam renci, renimini bitirmi saylr ve kendisine Tp Doktoru Diplomas verilir.

(2) Faklteyi bitirenlere ayrca renimlerindeki mezuniyet derecesini, GNOsunu, devam ettikleri blm ve program ve aldklar dersleri, baar notlaryla birlikte gsteren bir renim belgesi (Transkript) verilir.

(3) Diploma hazrlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

(4) Mezuniyet ve diploma ile ilgili dier hususlarda Senato tarafndan diplomalar hakknda belirlenen esaslar uygulanr.

(5) rencilere diplomayla birlikte ierii Senato tarafndan belirlenen ngilizce diploma eki verilir.

nlisans diplomas

MADDE 29 (1) ki yllk n lisans dnemini baaryla tamamlayan, ancak tp doktorluu renimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan rencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik uyarnca n Lisans Diplomas verilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Spor ve kltrel etkinlikler

MADDE 30 (1) Milli takm ve niversiteleraras spor karlamalarnda veya kltrel etkinliklerde niversite ynetimi tarafndan grevlendirilen sporcu ve rencilerin, bu etkinliklere katlmak zorunda olmalar nedeniyle renime devam edemedikleri sreler, devam sresinin hesabnda dikkate alnmaz; bu sreler iinde giremedikleri snavlara, Faklte Ynetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Disiplin

MADDE 31 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri, Yksekretim Kurulu, Senato ve Faklte Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 33 (1) 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayl Resm Gazetede yaymlanan Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesi Eitim ve retim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

nceden kaytl renciler

GEC MADDE 1 (1) 2014-2015 eitim retim ylndan nce eitime balayan Namk Kemal niversitesi Tp Fakltesi rencileri 33 nc madde ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmlerine gre eitim retimlerine devam eder.

(2) 2014-2015 eitim retim ylndan nce faklteye kaytl olan ancak snavlarda baarszlk nedeniyle dnem tekrar yapmadan, bulunduu dnemde 30 veya daha az AKTS kredilik dersi alttan almak zorunda olan rencilerin eitim-retimleri 33 nc madde ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik hkmlerine gre yrtlrken; 2014-2015 eitim retim ylndan nce Faklteye kaytl olan ancak snavlarda baarszlk nedeniyle yl tekrar yapmas gereken veya bulunduu dnemde alttan almas gereken derslerin kredisi iki yaryl iin toplam 30 AKTSden daha fazla olan renciler ve devamszlk nedeniyle dnem tekrar yapmas gereken renciler hakknda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) kinci fkra hkm dnda kalan zel durumlarda, rencilerin intibaklar Faklte Ynetim Kurulunun kararlar dorultusunda yaplr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.