10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

ANAKKALE SAVALARI GELBOLU TARH ALAN BAKANLII SATIN

ALMA VE HALE USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanlnn 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanunun 4 nc maddesinin sekizinci fkrasnn (a) ila (f) bentlerinde saylan grevlerine ilikin mal, hizmet, danmanlk hizmet almlar ile yapm ilerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 6546 sayl Kanunun 11 inci maddesinin drdnc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kltr ve Turizm Bakann,

b) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

c) Bakan: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakann,

) Bakanlk: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanln,

d) Belli istekliler arasnda ihale usul: Bakanlk tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usul,

e) Danman: Danmanlk yapan, bilgi ve deneyimini Bakanln yarar iin kullanan, danmanln yapt iin yklenicileri ile hibir organik ba iinde bulunmayan, Bakanlktan danmanlk hizmeti karl dnda hibir kazan salamayan ve danmanlk hizmetlerini veren hizmet sunucularn,

f) Dorudan temin usul: Bu Ynetmelikte belirtilen hallerde ihtiyalarn, Bakanlk tarafndan grevlendirilen grevlilerce piyasa aratrmas yaplarak temin edilebildii usul,

g) Fatura karl alm usul: 18 inci maddede belirtilen mal ve hizmet almlarnda uygulanan usul,

) Hizmet: Bakm ve onarm, tama, haberleme, sigorta, aratrma ve gelitirme, muhasebe, piyasa aratrmas ve anket, danmanlk, tantm, basm ve yaym, temizlik, yemek hazrlama ve datm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve gvenlik, meslek eitim, fotoraf, film, fikr ve gzel sanat, bilgisayar sistemlerine ynelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, tanr ve tanmaz mal ve haklarn kiralanmasn ve benzeri dier hizmetleri,

h) hale: Bu Ynetmelikte yazl usul ve artlarla mal ve hizmet alm ile yapm ilerinin istekliler arasndan seilecek birisi zerine brakldn gsteren ve ihale yetkilisinin onayn mteakip, gerekiyor ise szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri,

) hale yetkilisi: Bakanla bal harcama birimi yetkilisi olan Grup Bakanlar ve I. Hukuk Maviri ile usulne uygun olarak yetki devri yaplm grevlileri,

i) stekli: haleye katlan gerek veya tzel kiiyi veya i ortakln,

j) ortakl: Birden fazla gerek kii veya tzel kiinin ihaleye teklif verebilmek amacyla oluturduklar ortakl,

k) Mal: Satn alnan her trl ihtiya maddeleri ile tanr ve tanmaz mal ve haklar,

l) Szleme: Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde Bakanlk ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay,

m) artname: Yaplacak ilerin genel, zel, teknik ve idari esas ve usullerini gsteren belge veya belgeleri,

n) Tarihi Alan: 6546 sayl Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde snrlar belirtilen ve ayn Kanunla Bakanla tahsis edilen anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alann,

o) Teklif: Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde isteklinin Bakanla sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge/belgeler ve/veya bilgileri,

) Yapm: Bina, yol, rhtm, liman, kpr, spor tesisi, altyap, sulama tesisi, toprak slah, takn koruma ve dekapaj gibi her trl inaat ileri ve bu ilerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, byk onarm, restorasyon, evre dzenlemesi, sondaj, ykma, glendirme ve montaj ileri ile benzeri yapm ilerini,

p) Yklenici: zerine ihale yaplan ve szleme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama lkeleri

Temel ilkeler

MADDE 4 (1) Bakanlk, bu Ynetmelie gre yapaca ihalelerde; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur.

haleye katlamayacak olanlar

MADDE 5 (1) Aadaki saylanlar dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak idarelerce veya mahkeme kararyla kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan veya rgtl sulardan veyahut kendi lkesinde ya da yabanc bir lkede kamu grevlilerine rvet verme suundan dolay hkml bulunanlar.

b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler.

c) Bakanln ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler.

) Bakanln ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar.

d) (c) ve () bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri.

e) (c), () ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin %10undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari).

(2) hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklar, bunlarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir.

(3) Bakanlk bnyesinde bulunan veya Bakanlk ile ilgili her ne amala kurulmu olursa olsun vakf, dernek, birlik, sandk gibi kurulular ile bu kurulularn ortak olduklar irketler Bakanln ihalelerine katlamazlar.

(4) Bu yasaklara ramen ihaleye katlan istekliler ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Ayrca, bu durumun tekliflerin deerlendirilmesi aamasnda tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri zerine ihale yaplmsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

hale komisyonu

MADDE 6 (1) hale yetkilisi; biri Bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, Bakanlk personelinden kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir. Bakanlk personeli de ihale yetkilisinin teklifi ve Bakanln uygun bulmas halinde ihale komisyonunda grevlendirilebilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, daveti izleyen gn iinde ihale komisyonu yelerine verilir.

(3) hale komisyonlar eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Muhalif kalan ye, kar oy gerekesini karar altna yazarak imzalamak zorundadr. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludurlar.

(4) hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr.

hale dokmannn hazrlanmas

MADDE 7 (1) hale edilecek her i iin ihale dokman hazrlanr. Bakanlk tarafndan hazrlanacak olan ihale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artname, szleme tasars ile maln, hizmetin ve yapm iinin, teknik ayrntlarn ve artlarn gsteren teknik artnameyle beraber gerekli dier belge ve bilgiler bulunur.

(2) Bakanlk tarafndan ihale dokmannn her sayfasnn onaylanmas gerekir.

hale ilem dosyas

MADDE 8 (1) halesi yaplacak her i iin bir ihale ilem dosyas dzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alnan onay belgesi ve eki yaklak maliyete ilikin hesap cetveli, artname ve ekleri, gerekli projeler, ihale dokman, istekliler tarafndan sunulan teklifler, szleme tasars ve dier belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur.

NC BLM

haleye Katlm Kurallar

Yaklak maliyetin tespiti

MADDE 9 (1) Belli istekliler arasnda ihale usul, dorudan temin usul ve fatura karl alm usul ile yaplacak ihalelerde yaklak maliyet, Katma Deer Vergisi hari olarak Bakanlka tespit edilir veya ettirilir. in zelliine gre gerektiinde yaklak maliyet bu bedel veya bu bedelin hesabnda kullanlacak fiyatlar belediye, ticaret odas, sanayi odas, borsa gibi kurululardan, kamu idarelerince belirlenmi, iin niteliine uygun yap yaklak maliyetlerinden, rayilerden ve birim fiyatlarndan, ihalesi yaplacak iin ticareti ile uraan meslek erbabndan veya bilirkiilerden soruturulur. Yaklak maliyet, bunun dayanaklarnn da eklendii bir hesap tutananda gsterilir ve asl evrak arasnda saklanr.

(2) hale ncesi tespit edilen yaklak maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dnda hibir belgede yer verilmez. steklilere veya ihale sreci ile resmi ilikisi olmayan dier kiilere aklanmaz.

haleye katlmda yeterlik kurallar

MADDE 10 (1) haleye katlacak isteklilerden, ekonomik ve mal yeterlie ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mal durumu ile ilgili belgeler,

b) steklinin, ilgili mevzuat uyarnca yaynlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, yoksa bunlara edeer belgeleri,

c) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler.

(2) haleye katlacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler,

b) stekli tarafndan kamu veya zel sektre bedel ieren bir szleme kapsamnda taahht edilen ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak;

1) Son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ileriyle ilgili deneyimi gsteren belgeler,

2) Son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ilerinde szleme bedelinin en az %80'i orannda denetlenen ya da ynetilen ilerle ilgili deneyimi gsteren belgeler,

3) Devam eden yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerinde; ilk szleme bedelinin tamamlanmas artyla, son onbe yl iinde gerekleme oran toplam szleme bedelinin en az %80'ine ulaan ve kusursuz olarak gerekletirilen, denetlenen veya ynetilen ilerle ilgili deneyimi gsteren belgeler,

4) Son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan mal ve hizmet almlarna ilikin deneyimi gsteren belgeler,

5) Devredilen ilerde szleme bedelinin en az %80inin tamamlanmas artyla, son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ileri ve son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan mal ve hizmet almlaryla ilgili deneyimi gsteren belgeler,

c) steklinin retim ve/veya imalat kapasitesine, aratrma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler,

) steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi ve/veya belgeler,

d) hale konusu hizmet veya yapm ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler,

e) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler,

f) stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler,

g) hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslararas kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar,

) Bakanln talebi halinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar ve/veya fotoraflar.

(3) hale konusu iin niteliine gre birinci ve ikinci fkralarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca, ihale dokmannda belirtilir.

(4) Aada belirtilen durumlardaki istekliler ihale d braklr:

a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafndan yrtlen, konkordato iln eden, ilerini askya alan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan.

b) flas iln edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakllara kar borlarndan dolay mahkeme idaresi altnda bulunan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan.

c) Trkiyenin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu olan.

) Trkiyenin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi vergi borcu olan.

d) hale tarihinden nceki be yl iinde, mesleki faaliyetlerinden dolay yarg kararyla hkm giyen.

e) hale tarihinden nceki be yl iinde, Bakanla yapt iler srasnda i veya meslek ahlakna aykr faaliyetlerde bulunduu Bakanlk tarafndan ispat edilen.

f) hale tarihi itibariyle, mevzuat gerei kaytl olduu oda tarafndan mesleki faaliyetten men edilmi olan.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanltc bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen.

) 5 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlan.

h) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen.

(5) Drdnc fkrann (c) ve () bentlerinin uygulanmasnda Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinin beinci fkrasna gre Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenen sosyal gvenlik prim borcu kapsam ve tutarlar ile vergi borcu kapsamna giren vergi tr ve tutarlar esas alnr.

(6) Bu madde kapsamnda istenen belgelerden hangilerinin taahhtname olarak sunulabilecei Bakanlk tarafndan belirlenir. Geree aykr hususlar ieren taahhtname sunulmas veya ihale zerinde kalan istekli tarafndan taahht altna alnan durumu tevsik eden belgelerin szleme imzalanmadan nce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranlar

MADDE 11 (1) halelerde aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr:

a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek.

b) steklileri tereddde drmek, katlm engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararn etkileyecek davranlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek.

) Alternatif teklif verebilme halleri dnda, ihalelerde bir istekli tarafndan kendisi veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekleten birden fazla teklif vermek.

d) 5 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda Kamu hale Kanununun Drdnc Ksmnda belirtilen hkmler uygulanr.

artnameler

MADDE 12 (1) Bakanlk, ihale konusu mal ve hizmet alm ile yapm ilerinin her trl zelliini belirten idari ve teknik artnameleri hazrlar ya da hazrlatr.

(2) hale konusu mal ve hizmet alm ile yapm ilerinin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ve rekabeti ve btn istekliler iin frsat eitliini salamaya ynelik hazrlanmak zorundadr.

(3) Teknik artnamelerde, varsa ulusal teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler de yaplabilir. Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir.

Onay belgesi

MADDE 13 (1) halesi yaplacak her i iin bir onay belgesi hazrlanr. Onay belgesinde, ihaleyi yapan Bakanln ad, belge tarih ve says, ihale konusu olan iin tr, nitelii, miktar, yaklak maliyeti, fiyat fark demesi, ihalenin hangi usulle yaplaca ve piyasada fiyat aratrmas yapmakla grevlendirilecek personellerin isimleri ve unvanlar gibi hususlar bulunur. Onay belgesinde ayrca, ihale dokmannn sat bedeli gsterilir.

(2) hale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanr.

ortakl

MADDE 14 (1) Birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan i ortakl oluturulabilir. ortakl yeleri, hak ve sorumluluklaryla iin tmn birlikte yapmak zere ortaklk yaparlar. ortakl her trl ihaleye teklif verebilir. hale aamasnda ortaklardan kendi aralarnda bir i ortakl yaptklarna dair anlama istenir. ortakl anlamalarnda pilot ortak belirtilir. ortakl anlama ve szlemesinde, i ortakln oluturan, gerek veya tzel kiilerin taahhdn yerine getirilmesinde mtereken ve mteselsilen sorumlu olduklar belirtilir.

DRDNC BLM

hale Usulleri ve Uygulamas

hale usulleri

MADDE 15 (1) Bakanlk, yapm olduu ihalelerde aadaki usullerden birini uygular:

a) Belli istekliler arasnda ihale usul.

b) Dorudan temin usul.

c) Fatura karl alm usul.

Belli istekliler arasnda ihale usul

MADDE 16 (1) Belli istekliler arasnda ihale usul, ihale yetkilisi onay alnmak suretiyle mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali gleri Bakanlka kabul edilmi belli istekliler arasndan en az ne davet yaplarak yalnzca davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr.

(2) Bu usulde davet edilenler dndaki isteklilerin teklifleri kabul edilmez.

(3) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan, korunmas gerekli kltr varlklarnn rlve, restitsyon, restorasyon projeleri, sokak salklatrma, evre dzenleme projeleri ve bunlarn uygulamalar ile deerlendirilmesi, muhafaza, nakil ileri ve kaz almalarna ynelik mal ve hizmet almlarna ilikin ihaleler hakknda 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr Varlklar hale Ynetmelii hkmleri uygulanmaz. Ancak bu ilerde ihaleye davet edileceklerin ncelikle Kltr ve Turizm Bakanl Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrl tarafndan hazrlanan ve Resm Gazetede yaymlanan n yeterlilik alanlar listesinden seilmesi esastr.

(4) Bakanlk isteklilerin teklif belgelerini hazrlamalarna imkn salayacak ekilde artname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son bavuru tarihinden en az 7 takvim gn nce en az 3 istekliye verir ve ihale dokmann nereden ve nasl temin edeceini bildirir.

(5) Teklif veren istekli saysnn ikiden az olmas halinde ihale iptal edilir. halenin iptali halinde, teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi halinde herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Bu fkra uyarnca iptal edilen ihaleye konu ihtiya, iptal kararnn alnmasndan itibaren ay iinde, parasal st snra bal kalnmakszn 17 nci maddeye gre dorudan temin usul ile karlanabilir.

(6) Bu usulle yaplan ihalede, 21 inci maddedeki esaslara uyularak ilemler tamamlanr.

Dorudan temin usul

MADDE 17 (1) Aada belirtilen ihtiyalar dorudan temin usul ile karlanabilir:

a) Bakanln yapaca ve yaklak maliyeti katma deer vergisi hari olmak zere 150.000,00 TLyi amayan mal ve hizmet almlar ile yapm ileri. Temsil ve arlama harcamalar iin bu limit uygulanmaz.

b) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin detayl olarak gerekelendirilmesi, fiyat aratrmas yaplmas, ihtiya konusu maln veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi ve bunun sonucunda ihtiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi halinde gerek veya tzel tek kiiden yaplacak almlar.

c) Toplam sreleri yl gememek zere, alnacak mal veya hizmetin mevcut ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonunun salanmasnn zorunlu olduu Bakanln teknik birimlerince ya da ilgili kurululardan teknik yardm alnarak saptanmas halinde, ilk alm yaplan gerek ya da tzel kiiden yaplacak almlar.

(2) Dorudan temin usulyle yaplacak mal ve hizmet almlar ile yapm ileri ihalelerinde, ihale komisyonu kurma, idari ve teknik artname hazrlama ve szleme yapma zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir.

(3) Bu madde kapsamnda alm yaplacak maln teslimi veya hizmetin ya da yapm iinin belli bir sreyi gerektirmesi durumunda, almn bir szlemeye balanmas zorunlu olup bir defada yaplacak almlarda szleme yaplmas zorunlu deildir.

(4) Bu maddeye gre yaplacak almlarda ve yapm ilerinde, artname ve szleme dzenleme, ihale komisyonu kurma zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak, fiyat ve dier artlar mzakere edilerek ihtiyalar, fatura ya da fatura yerine geen vesikalar karlnda temin edilir.

Fatura karl alm usul

MADDE 18 (1) Aada belirtilen ihtiyalar fatura karl alm usul ile karlanabilir:

a) Mstahsil, ilk ileme niteliindeki iletme ve tesisleri ileten reticiler ve bunlarn orta bulunduklar tarmsal amal kooperatifler ile retici birliklerinden, Tarm letmeleri Genel Mdrlnden, Atatrk Orman iftlii Mdrlnden, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bal Bat Akdeniz Tarmsal Aratrma Enstits Mdrlnden tarm, sera ve hayvanclkla ilgili rn almlar ve Et ve St Kurumu Genel Mdrlnden yaplacak almlar,

b) Orman ve Su leri Bakanlndan fidan almlar,

c) Adalet Bakanlna bal ceza infaz kurumlar, tutukevleri i yurtlar kurumlarndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlna bal huzurevleri ve yetitirme yurtlarndan, Mill Eitim Bakanlna bal retim yapan okullardan yaplacak almlar,

) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanunu gereince orman kyleri kalkndrma kooperatiflerinden ve kyllerden yaplacak mal ve hizmet almlar,

d) Kamu iktisadi kurulular ile iktisadi devlet teekkllerinden oluan kamu iktisadi teebbslerinin ana statsnde yer alan mal ve malzemeler iin kamu iktisadi teebbslerinden yaplacak almlar,

e) Kamu iktisadi kurulular ile iktisadi devlet teekkllerinden oluan kamu iktisadi teebbslerinin, genel bteye dhil daireler, katma bteli idareler, zel idareler ve belediyeler ile bunlara bal; dner sermayeli kurulular, birlikler, sosyal gvenlik kurulular, fonlar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi, mesleki kurulular ve vakf yksekretim kurumlar hari, tzel kiilie sahip kurulular ile bamsz bteli kurulularn dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar kurulu, messese, birlik ve iletmelerin ana statlerinde yer alan mal ve malzemeler iin bunlardan yaplacak almlar.

dari artnamede yer almas zorunlu hususlar

MADDE 19 (1) hale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur.

(2) dari artnamede ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur:

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm.

b) Bakanln ad, adresi, telefon ve faks numaras.

c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei.

) steklilere talimatlar.

d) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri.

f) Tekliflerin geerlilik sresi.

g) hale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecei, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasl deerlendirilecei.

) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dahil olaca.

h) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

i) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca.

j) Teklif ve szleme tr.

k) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar.

l) hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesinde Bakanln serbest olduu.

m) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Bakanln serbest olduu.

n) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar.

o) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei.

) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler.

p) Szleme ile ilgili vergi, resim ve harlar ile dier giderlerin kimin tarafndan denecei.

r) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

s) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

) Anlamazlklarn zm.

hale dokmannn verilmesi

MADDE 20 (1) hale dokman sadece Bakanlk tarafndan davet edilenlere satlr. Dokman bedeli basm maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek ekilde Bakanlka tespit edilir.

BENC BLM

Tekliflerin Verilmesi ve Deerlendirilmesi

Tekliflerin verilmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Belli istekliler aras ihale usulnde aadaki esaslar uygulanr:

a) Tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas;

1) Teklif mektubu ve geici teminat da dahil olmak zere ihaleye katlabilme art olarak istenilen btn belgeler bir zarfa konulur. Zarfn zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve Bakanln ak adresi yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir.

2) Teklif mektuplar yazl ve imzal olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas zorunludur. Mal alm ihalelerinde, ihale dokmannda alternatif teklif verilebileceine dair hkm bulunmas halinde, alternatif teklifler de ayn ekilde hazrlanarak sunulur.

3) Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar sra numaral alndlar karlnda Bakanla verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve almakszn iade edilir. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Posta ile gnderilecek tekliflerin ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar Bakanla ulamas arttr. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir.

b) Tekliflerin geerlilik sresi: Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. Bakanlka ihtiya duyulmas halinde bu sre, teklif ve szleme koullar deitirilmemek ve isteklinin kabul kaydyla, en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir.

c) Tekliflerin alnmas ve almas;

1) Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar Bakanla verilir. hale komisyonunca ihale dokmannda belirtilen saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. (a) bendinin (1) numaral alt bendine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr.

2) steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ile yaklak maliyet ve teklif fiyatlar aklanr. Bu ilemlere ilikin hazrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr.

) Tekliflerin deerlendirilmesi;

1) hale komisyonunun talebi zerine Bakanlk tekliflerin incelenmesi, karlatrlmas ve deerlendirilmesinde yararlanmak zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazl olarak tekliflerini aklamalarn isteyebilir. Ancak bu aklama, hibir ekilde teklif fiyatnda deiiklik yaplmas veya ihale dokmannda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacyla istenilmez ve yaplmaz.

2) Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad (c) bendine gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklifleri, yaklak maliyetin zerindeki teklifler ve yaklak maliyetin %40na eit ve %40ndan dk tekliflerin deerlendirme d braklmasna karar verilir.

3) Teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerin eksik olmas veya belgelerde nemsiz bilgi eksiklii bulunmas halinde, Bakanlka belirlenen srede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir. Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad incelenir. Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr.

4) En son aamada, isteklilerin teklif mektubu ile varsa eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad kontrol edilir. Teklif edilen fiyatlar gsteren teklif mektubu eki cetvelde arpm ve toplamlarda aritmetik hata bulunmas halinde teklifler deerlendirme d braklr.

d) Tekliflerin ayn olmas: En dk fiyatn ekonomik adan en avantajl teklif olarak deerlendirildii ihalelerde, birden fazla istekli tarafndan ayn fiyatn teklif edildii ve bunlarn da ekonomik adan en avantajl teklif olduu anlald takdirde, ihale komisyonu bu isteklilerce sunulan i deneyim belgelerinin tutarlarn deerlendirmek suretiyle ekonomik adan en avantajl teklifi belirler ve ihaleyi sonulandrr. deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde kura ekilir.

e) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali;

1) Bakanln gerekli grd veya ihale dokmannda yer alan belgelerde ihalenin yaplmasna engel olan ve dzeltilmesi mmkn bulunmayan hususlarn bulunduunun tespit edildii hallerde ihale saatinden nce ihale iptal edilebilir.

2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen iln edilerek duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrca tebli edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan btn teklifler reddedilmi saylr ve bu teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bakanlktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

3) halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gzden geirilerek yeniden ihaleye klabilir.

f) halenin karara balanmas ve onaylanmas;

1) (c) ve () bentlerine gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr. Ekonomik adan en avantajl teklif, teklif edilen bedellerin en ddr.

2) Ekonomik adan en avantajl teklifin sadece en dk fiyat esasna gre belirlenmesinin mmkn olmad durumlarda; iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat dndaki unsurlar dikkate alnarak ekonomik adan en avantajl teklif belirlenir. Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde, ihale dokmannda bu unsurlarn parasal deerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal deerler olarak ifade edilmesi mmkn olmayan unsurlar iin ihale dokmannda nispi arlklar belirlenir.

3) hale komisyonu gerekeli kararn belirleyerek, ihale yetkilisinin onayna sunar. Kararlarda isteklilerin adlar veya ticaret unvanlar, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir.

4) hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder.

5) hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr.

6) hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce ihale zerinde kalan isteklinin Kamu hale Kanununun 58 inci maddesine gre yasakl olup olmadnn anlan maddeye gre Kamu hale Kurumuna teyit ettirilerek buna ilikin belgenin ihale kararna eklenmesi zorunludur.

Komisyonlarn ihaleyi yapp yapmamakta serbest olmas

MADDE 22 (1) hale komisyonu, gerekesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapp yapmamakta serbesttir. Bakanln ihaleyi yapmama karar kesindir. halenin yaplmamas durumunda Bakanlk herhangi bir ykmllk altna girmez.

Kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi

MADDE 23 (1) hale yetkilisince onaylanan ihale kararlar, onayland gnden itibaren en ge i gn iinde, zerine ihale yaplana veya vekiline, imzas alnmak suretiyle tebli edilir veya iadeli taahhtl mektupla tebligat adresine postalanr.

(2) Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn, kararn istekliye tebli tarihi saylr.

(3) hale kararnn ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye ayn ekilde bildirilir.

(4) hale kararlar, Bakanlk binasnda uygun vastalarla duyurulur.

Geici teminat ve teminat olarak kabul edilecek deerler

MADDE 24 (1) Teklif edilen bedelin %3nden az olmamak zere, isteklilerce belirlenecek tutarda geici teminat alnr.

(2) Teminat olarak aadaki deerler kabul edilir:

a) Tedavldeki Trk paras,

b) Bankalar ve zel finans kurumlar tarafndan verilen teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen devlet i borlanma senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler.

(3) Teminat mektuplar dndaki teminatlar ihale komisyonlarnca teslim alnamaz. Teminatlarn mali hizmet yetkilisine verilmesi zorunludur.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun, Bakanlk tarafndan alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Geici teminatlarn iadesi

MADDE 25 (1) hale zerinde kalan istekliye ait teminat mektuplar ihaleden sonra mali hizmet yetkilisine teslim edilir. Dier isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(2) hale zerinde kalan isteklinin geici teminat, gerekli kesin teminatn verilip szlemeyi imzalamas halinde iade edilir.

Szlemeye davet

MADDE 26 (1) Kesinleen ihale kararnn tebli tarihini izleyen gnden itibaren be gn iinde, zerine ihale kalan istekliye, tebli tarihini izleyen be gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu imza karl tebli edilir veya iadeli taahhtl mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn kararn istekliye tebli tarihi saylr.

Kesin teminat

MADDE 27 (1) Taahhdn, szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szleme yaplmasndan nce ykleniciden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle %6 orannda kesin teminat alnr.

(2) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

(3) hale zerinde kalan isteklinin i ortakl olmas halinde, toplam kesin teminat miktar ortaklk oranna baklmakszn ortaklardan biri veya birka tarafndan karlanabilir.

Szleme yaplmasnda isteklinin grev ve sorumluluu

MADDE 28 (1) hale zerinde kalan istekli, ihale tarihi itibaryla 10 uncu maddenin drdnc fkrasnda saylan durumlarda olmadna dair belgeleri ve kesin teminat 26 nc maddedeki sresi iinde vererek szlemeyi imzalamak zorundadr. Szleme imzalandktan hemen sonra geici teminat iade edilir. Yklenicinin bu zorunlulua uymamas halinde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn geici teminat Bakanla gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

ALTINCI BLM

Szleme

halenin szlemeye balanmas

MADDE 29 (1) Belli istekliler aras usulne gre yaplan ihaleler szlemeye balanr. Szlemeler Bakanlk tarafndan hazrlanr ve ihale yetkilisi ile yklenici tarafndan imzalanr. Yklenicinin ortak giriim olmas halinde, szlemeler ortak giriimin btn ortaklar tarafndan imzalanr. hale dokmannda aksi belirtilmedike szlemelerin notere tescili ve onaylattrlmas zorunlu deildir.

(2) hale dokmannda belirtilen artlara aykr szleme dzenlenemez. Szleme hkmlerinde deiiklik yaplamaz ve ek szleme dzenlenemez.

(3) Dorudan temin usul ile yaplan ihalelerde alm yaplacak maln teslimi veya hizmetin ya da yapm iinin belli bir sreyi gerektirmesi durumunda, almn bir szlemeye balanmas zorunlu olup bir defada yaplacak almlarda szleme yaplmas zorunlu deildir.

Szlemede yer almas zorunlu hususlar

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelie gre dzenlenecek szlemelerde aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur:

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm.

b) Bakanln ad ve ak adresi.

c) Yklenicinin ad veya ticaret unvan, tebligata esas adresi.

) Szlemenin bedeli ve sresi.

d) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilemeyecei, verilecekse artlar ve miktar.

e) Szleme konusu iler iin fiyat fark denmeyecei.

f) Vergi, resim ve harlar ile szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei.

g) Montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait artlar.

) Kesin teminat miktar ile kesin teminatn iadesine ait artlar.

h) in yaplma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar.

) Gecikme halinde alnacak cezalar.

i) Mcbir sebepler ve sre uzatm verilebilme artlar, szleme kapsamnda yaptrlacak i artlar ile i azallar olmas durumunda doacak karlkl ykmllkler.

j) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

k) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar.

l) Szlemede deiiklik yaplma artlar.

m) Szlemenin feshine ilikin artlar.

n) Yklenicinin szleme konusu i ile ilgili altraca personele ilikin sorumluluklar.

o) hale dokmannda yer alan btn belgelerin szlemenin eki olduu.

) Anlamazlklarn zm usul.

YEDNC BLM

Szlemenin Uygulanmas

Fiyat fark

MADDE 31 (1) Bakanlk tarafndan yaplacak ihalelerde fiyat fark demeleri 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 8 inci maddesine istinaden Kamu hale Kurumunun teklifi ve Bakanlar Kurulu karar ile kartlan usul ve esaslar erevesinde yaplr. Fiyat fark demeleri ile ilgili hkmlerin artnamelerde ve szlemede belirtilmesi zorunludur.

Mcbir sebepler

MADDE 32 (1) Mcbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aada belirtilmitir;

a) Doal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgn hastalk.

) Ksm veya genel seferberlik iln.

d) Dourduu sonular itibariyle Bakanlk tarafndan kabul edilecek benzeri dier haller.

(2) Sre uzatm verilmesi, szlemenin feshi gibi durumlar da dhil olmak zere, Bakanlk tarafndan birinci fkrada belirtilen hallerin mcbir sebep olarak kabul edilebilmesi iin; ykleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas, taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemi bulunmas, mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde yklenicinin Bakanla yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul ilemleri

MADDE 33 (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapm veya yaplan iin muayene ve kabul ilemleri, Bakanlk tarafndan kurulacak en az kiilik muayene ve kabul komisyonlar tarafndan yaplr. Mal veya yaplan i yklenici tarafndan Bakanla teslim edilmedike muayene ve kabul ilemleri yaplamaz.

Kesin teminatlarn geri verilmesi

MADDE 34 (1) Taahhdn, szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirildii ve yklenicinin bu iten dolay Bakanla herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra alnm olan kesin teminat ykleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yl iinde Bakanln yazl uyarsna ramen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hkmsz kalr ve bankasna iade edilir. Teminat mektubu dndaki teminatlar srenin bitiminde ilgili emanet hesaplarna alnr.

Szlemede deiiklik yaplmas

MADDE 35 (1) Szleme imzalandktan sonra, szleme bedelinin almamas ve Bakanlk ile yklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla, aada belirtilen hususlarda szleme hkmlerinde deiiklik yaplabilir;

a) in yaplma veya teslim yeri.

b) in sresinden nce yaplmas veya teslim edilmesi kaydyla iin sresi ve bu sreye uygun olarak deme artlar.

Szlemenin devri

MADDE 36 (1) Szleme, ihale yetkilisinin yazl izni ile szlemenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunmas ve devir alacaklarda ilk ihaledeki artlarn bulunmas artyla bir bakasna devredilebilir. sim ve stat gerei yaplan devirler, szlemenin devri olarak kabul edilmez. hale yetkilisinin izni olmadan szlemenin devredilmesi halinde, szleme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakknda 37 ve 38 inci maddeler uygulanr.

Bakanln szlemeyi feshetmesi

MADDE 37 (1) Szleme yapldktan sonra yklenicinin taahhdnden vazgemesi, ii sresinde bitirmemesi veya taahhdn, ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi zerine, ihale dokmannda belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak zere Bakanlka en az be gn sreli ve nedenleri aka belirtilen ihtarna ramen ayn durumun devam etmesi halinde, ayrca protesto ekmeye ve hkm vermeye gerek kalmakszn kesin teminat gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, yklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Szlemenin feshine ilikin dzenlemeler

MADDE 38 (1) 37 nci maddede belirlenen srenin bitim tarihi itibaryla szleme feshedilmi saylr. Bu tarihleri izleyen yedi gn iinde Bakanlk tarafndan fesih karar alnr. Bu karar, karar tarihini izleyen be gn iinde ykleniciye bildirilir.

(2) 37 nci maddeye gre szlemenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alnd tarihten gelir kaydedilecei tarihe kadar Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan aylk yurt ii retici fiyat endeksine gre gncellenir. Gncellenen tutar ile kesin teminat tutar arasndaki fark ykleniciden tahsil edilir.

(3) Gelir kaydedilen teminatlar, yklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Mcbir sebeplerden dolay szlemenin feshi

MADDE 39 (1) Mcbir sebeplerden dolay szlemenin feshedilmesi halinde, yklenicinin hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ceza ve yasaklama

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda Bakanlk tarafndan yaplan ihalelerdeki ceza ve ihalelere katlmaktan yasaklama hkmlerine ilikin hususlarda, Kamu hale Kanunu hkmleri uygulanr.

Standart formlar

MADDE 41 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda Bakanln uygun grd formlar haricinde Kamu hale Kurumu tarafndan yaymlanan standart formlar, artnameler ve szleme tasarlar kullanlabilir.

Srelerin hesab

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelikte yazl srelerin hesaplanmasnda hkm bulunmayan hallerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanunu hkmleri uygulanr.

Tebligat

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde yaplacak tebliler hakknda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Yeniden deerleme katsaysnn uygulanmas

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelikte ngrlen parasal miktarlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme katsays orannda arttrlr.

Parasal limitler

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte geen parasal limitleri iki katna kadar arttrmaya Bakan yetkilidir.

Ynetmelik kapsam dnda kalan iler

MADDE 46 (1) Bakanln Tarihi Alana ilikin faaliyetleri iinde olmayan, Bakanln idari ihtiyalar ile ilgili mal, hizmet almlar ve yapm ileri bu Ynetmelik kapsamnda deildir.

(2) Bakanln satm, hizmet verilmesi, kira, trampa, mlkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi bu Ynetmeliin kapsamna girmeyen ileri Bakan tarafndan belirlenen usule gre yrtlr.

Yrrlk

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.