10 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29115

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR,

SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/33)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT)’nin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine ve 661/2009/AT Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddelerinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma (1958 Cenevre Anlaşması) ekinde yer alan her bir teknik düzenlemeyi,

b) SGM-2009/1 Tebliği: 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği (SGM-2009/1),

ifade eder.

Uygulama

MADDE 4 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliği kapsamında zorunlu olarak geçerli olan BM/AEK Regülasyonları ve seviyeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde sıralanmıştır. İleri seviyeden tip onayı belgesi alınması ihtiyari olup, bu kapsamdaki onaylar alternatif olarak kabul edilir.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe konulan AB yönetmeliklerine ve BM/AEK Regülasyonlarına göre ayrı ayrı tip onayı alınmasına izin verilir.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen uygulamaya alternatif olarak, imalatçının talebi halinde 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamında tip onayı alınması için, ilgili AB yönetmelikleri ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde yer alan BM/AEK Regülasyonlarına göre alınacak tip onayı belgeleri toplanarak Onay Kuruluşuna sunulur. Onay Kuruluşu buna dayanarak, AB’deki uygulaması çerçevesinde 661/2009/AT tip onayı verir.

(4) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki bir BM/AEK Regülasyonunun seviyesinde yer alan geçiş hükümlerinde eğer ilgili BM/AEK Regülasyonu için tip onayı mevcut olan araçlara zorunlu uygulama tarihi belirlenmemişse, mevcut BM/AEK Regülasyon onayı geçerliliğini korur; ancak bu durum, anılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin (e) fıkrasının uygulanmasını engellemez.

(5) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde verilen BM/AEK Regülasyonu seviyeleri sağlanması gereken seviyeleri gösterir; bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen seviyedeki BM/AEK Regülasyonları içerisindeki geçiş hükümleri yeni ve/veya mevcut tip onaylı araçlar için önceki seviyedeki tip onayı kullanımına müsaade ediyorsa araç tip onaylarında asgari müsaade edilen bu seviyenin onayının kullanılmasına izin verilir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyesi için uygulama tarihleri anılan Yönetmelikte ayrıca belirtilmiş ise, bu uygulama tarihleri geçerlidir.

(6) BM/AEK Regülasyonlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikler 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesinde yer alana kadar, eğer söz konusu listede belirtilen seviye için 1958 Cenevre Anlaşmasına göre onay düzenlenemiyorsa, ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir. Alternatif olarak, zorunlu olmamak kaydıyla, imalatçı tercih ederse SGM-2009/1 Tebliğinde belirtildiği şekliyle BM/AEK Regülasyonu yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır. Türkiye’nin taraf olduğu ve BM/AEK tarafından yayımlanan ancak ileri tarihlerde uygulanması öngörülen ilgili BM/AEK Regülasyonunun seviyelerinden onay alınmasına da izin verilir.

(7) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi ile zorunlu olarak uygulanan herhangi bir BM/AEK Regülasyonu içerisinde yer alan konularda, elektronik kararlılık kontrol sistemi gibi, 661/2009/AT Yönetmeliği ile ulusal olarak erteleme olması durumunda ilgili BM/AEK Regülasyonu için imalatçının teknik servislerden alacağı 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ündeki seviyede ve bu erteleme hakkında açıklayıcı bilgi içeren deney raporu 661/2009/AT Yönetmeliğine uygunluk bakımından geçerli kabul edilir.

(8) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVI’sında yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları için de sanal test yöntemleri uygulanabilir.

(9) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XV’inde yer alan yönetmeliklere karşılık gelen BM/AEK Regülasyonları için de, imalatçının Teknik Servis olmak için gerekli şartları sağlaması ve Onay Kuruluşu tarafından uygun görülmesi halinde imalatçı “kendi ürünü” için deney raporu düzenleyebilir.

(10) 2007/46/AT Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde bahsedilen yeni teknoloji nedeni ile BM/AEK Regülasyonlarına uygun olmamasına rağmen, bu kapsamda Onay Kuruluşu tarafından kabul edilen bir sistem, aksam ve teknik ünite için ulusal tip onayı verilebilir.

(11) Çok aşamalı araç tip onayında 661/2009/AT Yönetmeliği, önceki aşamalardaki tip onayında yer alan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay seviyeleri dikkate alınarak uygulanır. Önceki aşama tip onayındaki sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinde sonraki aşamada onayları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu aracın birinci aşama (temel araç) tip onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite onayı seviyeleri aranır. Sonraki aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının içeriğini etkileyecek değişiklik yapılıyorsa; temel aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen durumlarda, önceki aşama tip onayında kullanılan yönetmelik/regülasyon seviyesine uygunluk aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay seviyesi için yönetmeliklerin/regülasyonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip onay tarihi dikkate alınır. Ancak bu durum, temel araç uygunluk belgesi 1/11/2014 tarihinden sonra olan tamamlanmamış araç için 661/2009/AT Yönetmeliğinin ve bu Tebliğin uygulanmasını engellemez.

Kapsam genişletme, tip onaylarının geçerliliği ve tescil uygulaması

MADDE 5 – (1) 1/11/2012 tarihinden önce alınmış araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının geçerliliği ve bu onaylara kapsam genişletme yapılması, 661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde 1/11/2014 tarihinden sonra da devam eder. Ancak, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin yerine geçen AB yönetmelikleri ve/veya BM/AEK Regülasyonları ile getirilen ve mevcut onayları etkileyen ilave şartlar varsa, tip onayları geçerliliğini kaybeder.

a) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile de geçerliliği devam edecek ve kapsam genişletmesi yapılabilecek olan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onaylarının bulunduğu yönetmelik listesi, uygulama alanları ile birlikte bu Tebliğin Ek-1’inde yer almaktadır. Bu kapsamdaki onaylar, 1/11/2012 sonrasında alınacak araç tip onaylarında ve kapsam genişletmelerinde de kullanılabilir.

b) 1/11/2012 tarihi öncesinde tip onayı alınan ve 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde 1/11/2014 tarihi itibarı ile geçerliliğini kaybeden ve kapsam genişletmesi devam etmeyecek olan yönetmelikler ise bu Tebliğin Ek-2’sinde yer almaktadır. 1/11/2012 öncesinde tip onayı almış araçların 1/11/2014 tarihine kadar yapılacak kapsam genişletmelerinde bu Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen söz konusu yönetmeliklerin onayları kullanılabilir ancak, 1/11/2012 tarihinden sonra ilk defa tip onayı alacak araçlarda kullanılamaz.

(2) 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tip onayları 1/11/2014 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi 1/11/2014 öncesi olan; tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir. 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan; tam araçlar anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

Güncelleme

MADDE 6 – (1) 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde bu Tebliğin Ek-1’ini etkileyecek değişiklik yapıldığı takdirde bu Tebliğin Ek-1’i güncellenmemişse, anılan Yönetmeliğin Ek-3’ü esas alınır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

1/11/2014 Tarihinden Sonra Kapsam Genişletmesi Devam Edebilecek Yönetmelikler ve Uygulama Alanları

 

2007/46/AT Ek-IV Bölüm I’deki Madde Numarası

Konusu

İlgili Yönetmelik

Eşdeğer Mevzuat

Uygulama Alanı

 

 

 

3

Yakıt depoları/arka koruma tertibatları

70/221/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-34 ve BM/AEK R-58

M, N, O, Ayrı Teknik Ünite (ç) (d)

 

4

Arka tescil plakası yeri

70/222/AT Yönetmeliği

AB/1003/2010

M, N, O

 

5

Direksiyon döndürme kuvveti

70/311/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-79*

M, N, O

 

6

Kapı kilitleri ve menteşeleri

70/387/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-11 ve

M1, N1

 

AB/130/2012 (basamaklar, marşpiye ve el tutamakları)

M1, N1, N2, N3

 

7

Sesli ikaz

70/388/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-28

M, N, Aksam

 

8

Dolaylı görüş cihazları

2003/97/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-46

M, N, Aksam

 

 

Yedek Fren Balataları ve Kampanaları

71/320/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-90

Ayrı Teknik Ünite (f)

 

10

Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)

72/245/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-10

M, N, O, Aksam, Ayrı Teknik Ünite (a)

 

12

İç donanım

74/60/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-21

M1

 

13

Hırsızlığa karşı önlem ve immobilizer

74/61/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-18

M2, M3, N2,
N3, Aksam, Ayrı Teknik Ünite

 

BM/AEK R-116 ve/veya BM/AEK R-97

M1, N1, Aksam, Ayrı Teknik Ünite (g)

 

14

Koruyucu direksiyon

74/297/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-12

M1, N1 (a)

 

16

Dış çıkıntılar [Köpekbalığı yüzgeci (shark fin) anten hariç]

74/483/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-26

 M1,  Ayrı Teknik Ünite (b)

 

17

Hız göstergesi ve geri vites

75/443/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-39 ve

AB/130/2012 (geri vites) 

M, N (e)

 

18

Zorunlu etiketler

76/114/AT Yönetmeliği

AB/19/2011

M, N, O

 

19

Emniyet kemeri bağlantıları, Isofix bağlantı sistemleri ve Isofiks üstten çocuk koltuğu bağlantı aparatı

76/115/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-14

M2, M3

 

20

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi

76/756/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-48

M, N, O

 

27

Çeki kancaları

77/389/AT Yönetmeliği

AB/1005/2010

M, N

 

32

Ön görüş alanı

77/649/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-125

M1

 

34

Buz çözme/buğu giderme

78/317/AT Yönetmeliği

AB/672/2010

M1

 

35

Cam yıkama/silme

78/318/AT Yönetmeliği

AB/1008/2010

M1

 

36

Isıtma sistemleri

2001/56/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-122

M, N, O, Aksam

 

37

Çamurluklar

78/549/AT Yönetmeliği

AB/1009/2010

M1

 

42

Yan koruma

89/297/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-73

N2, N3, O3, O4

 

43

Paçalık sistemleri

91/226/AT Yönetmeliği

AB/109/2011

N, O

 

44

Kütleler ve boyutlar (otomobiller)

92/21/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012

M1

 

45

Emniyet camı

92/22/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-43

M, N, O, Aksam

 

46B

Motorlu araçların ve römorklarının havalı lastikleri (Sınıf C1)

92/23/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-30

Aksam (c)

 

47

Hız sınırlayıcı cihazlar

92/24/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-89

M2, M3, N2,
N3, Ayrı Teknik Ünite

 

48

Kütleler ve boyutlar (44 numaralı satırda belirtilenin dışındaki araçlar)

97/27/AT Yönetmeliği

AB/1230/2012

M2, M3, N, O

 

(Otomatik olmayan dingil kaldırma tertibatına haiz araçlar için verilmiş 97/27/AT ulusal tip onayları, AB/1230/2012 Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 1/1/2016 tarihinden itibaren geçersiz hale gelir.)

 

49

Kabinlerin dış çıkıntıları

92/114/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-61

N

 

50

Bağlantı tertibatları

94/20/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-55

M, N, O, Aksam

 

BM/AEK R-102

N2, N3, O3, O4, Aksam

 

51

Alev dayanıklılığı

95/28/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-118

M3, Aksam

 

57

Ön koruma tertibatları

2000/40/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-93

N2, N3, Ayrı Teknik Ünite

 

Ek-1 için açıklamalar:

* “BM/AEK Regülasyon 79” kısaltması olarak “BM/AEK R-79” kullanılmıştır.

(a) Elektrik tahrikli araçlar için uygulanmaz.

(b) Sinyal alıcı veya verici, ayrı teknik ünite kapsamındaki antenlere uygulanmaz.

(c) Sadece, lastik boyutu "Z" olarak tanımlanan C1 sınıfı lastikler için uygulanır ve bu lastiklerin 1/11/2014 tarihinden sonrasında da üretimine devam edilebilir, satılabilir ve piyasaya arz edilebilir.

(ç) LPG veya CNG ile donatılmış M ve N kategorisi araçlar için BM/AEK R-67 veya BM/AEK R-110 uyarınca bir araç tip onayı gereklidir.

(d) BM/AEK R-34'ün Bölüm II'sini kapsamamaktadır.

(e) AB/130/2012 Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına bakınız.

(f) Frenleri 71/320/AT tip onaylı olan; M1 £ 3,5 ton, M2 £ 3,5 ton, N1,  O1 ve O2 sınıfı araçların ve römorkların donatıldığı fren balatası komplelerinin, yedek parçalar gibi ayrı teknik üniteler olarak alacakları tip onayları için uygulanır. Fren diskleri ve kampanaları için uygulanmaz.

(g) BM/AEK R-116 onayı varsa, BM/AEK R-18 onayı aranmaz; BM/AEK R-116’da yer alan dipnot (3) geçerlidir.

 


 

 

Ek-2

 

1/11/2014 Tarihinden Sonra Geçerliliği ve Kapsam Genişletmesi Sona Erecek Yönetmelikler

 

2007/46/AT Ek-IV Bölüm I’deki Madde Numarası

Konusu

İlgili Yönetmelik

Yerine Geçen Mevzuat (a)

9

Fren sistemi (b)

71/320/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-13,

BM/AEK R-13H

15

Koltuk mukavemeti

74/408/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-17,

BM/AEK R-80

19

Emniyet kemeri bağlantıları (c)

76/115/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-14

21

Geri yansıtıcılar (reflektörler)

76/757/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-3

22

Uç hat işaret, ön konum (yan) arka konum (yan), stop, yan işaret, gündüz sürüş lambaları

76/758/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-7,

BM/AEK R-87,

BM/AEK R-91

23

Sinyal lambaları

76/759/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-6

24

Arka tescil plaka lambaları

76/760/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-4

25

Ön farlar (ampulleri dahil)

76/761/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-1,

BM/AEK R-8,

BM/AEK R-20,

BM/AEK R-31,

BM/AEK R-37,

BM/AEK R-98,

BM/AEK R-99,

BM/AEK R-112, BM/AEK R-123

26

Ön sis lambaları

76/762/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-19

28

Arka sis lambaları

77/538/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-38

29

Geri vites lambaları

77/539/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-23

30

Park lambaları

77/540/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-77

31

Emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri

77/541/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-16

33

Kumandaların, ikaz düzeninin ve göstergelerin tanıtımı

78/316/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-121

38

Koltuk başlıkları

78/932/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-25,

BM/AEK R-17

46

Lastikler (1/11/2014 tarihinde montajı ile ilgili geçerlilik bitmekte, diğerleri için de 661/2009/AT Yönetmeliğinde belirtilen tarihler geçerlidir. Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının lastiklerle ilgili uygulanmasında (1/11/2012 tarihi yerine), 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tarihler dikkate alınır.)

92/23/AT Yönetmeliği

AB/458/2011 (montajı) BM/AEK R-30,

BM/AEK R-54,

BM/AEK R-64,

BM/AEK R-117

52

Otobüsler

2001/85/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-107 ve BM/AEK R-66

53

Önden çarpma

96/79/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-94

54

Yandan çarpma

96/27/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-95

56

Tehlikeli madde taşıyan araçlar

98/91/AT Yönetmeliği

BM/AEK R-105

Ek-2 için açıklamalar:

(a) Bu sütunda belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının hangi araç kategorilerinde uygulandığı; açıklayıcı dipnotları ile birlikte 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde veya Ek XI’inde (özel amaçlı araçlar), 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-3’ünde veya ilgili BM/AEK Regülasyonunun kapsam maddesinde belirtilmektedir. Aynı satırda yerine geçen mevzuat olarak gösterilen birden fazla BM/AEK Regülasyonunun, araç kategorilerine göre hangilerinin birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanacağı hususu da 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde veya Ek XI’inde (özel amaçlı araçlar) yer almaktadır.

 

(b) Fren sistemi için 71/320/AT veya BM/AEK R-13H onayı olup elektronik kararlılık kontrol sistemi (ESC) bulunmayan M1 ve (AT)715/2007 Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg’ı geçmeyen N1 kategorisi araç tipleri için BM/AEK R-13H’ın Ek-9 Bölüm A veya BM/AEK R-13’ün Ek-21 şartlarına uygun olduğunu belirten teknik rapor gereklidir, bu kapsamda AB veya BM/AEK onay kuruluşlarına bağlı teknik servisler tarafından BM/AEK R-13H’ın Ek-9 Bölüm A veya BM/AEK R-13’ün Ek-21 şartlarına uygun olduğunu belirten teknik rapor bulunması halinde tip onayları geçerli kabul edilir. 71/320/AT veya BM/AEK R-13.10 seviyesi onayı olan diğer araçlar (birinci cümlede bahsedilenler dışındaki) için tip onaylarının ve AB veya BM/AEK onay kuruluşlarına bağlı teknik servisler tarafından verilmiş uygun teknik servis raporu bulunması halinde raporların geçerliliği, 661/2009/AT Yönetmeliğinin Ek-4’ünün Çizelge 2’sinde yer alan tarihlere kadar devam eder.

 

(c) Ek-1’deki 19 numaralı satırda belirtilen uygulama alanı ile ilgili hususlar dışındaki uygulamalar.